Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ hai, 17/06/2024 11:27 GMT+7

Nâng cao kiến thức cho cán bộ vận động quần chúng trong BĐBP

Biên phòng - Mỗi giai đoạn lịch sử có những mục tiêu, nhiệm vụ và đối tượng của cách mạng khác nhau. Vì vậy, công tác vận động quần chúng (VĐQC) cũng được thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tiễn và nhiệm vụ của cách mạng nhằm khơi dậy nguồn lực con người trong phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Công tác VĐQC của BĐBP cũng không nằm ngoài yêu cầu này.

5b48cb76f9ff1972eb00108c
Cán bộ Đồn Biên phòng Mỹ Lý, BĐBP Nghệ An giảng dạy về đường biên, cột mốc cho học sinh trên địa bàn. Ảnh: Tú Nguyên

Ngay trong buổi lễ thành lập lực lượng Công an nhân dân vũ trang (nay là BĐBP), Hồ Chủ tịch đã đến dự và chỉ thị: “Công an Biên phòng, ở những nơi đồng bào thiểu số, phải chú ý đến phong tục tập quán của đồng bào, luôn giúp đỡ giáo dục đồng bào, làm cho đồng bào tin yêu, phục cán bộ thì đồng bào sẽ hết sức giúp đỡ, có khi hy sinh cả cho ta”... Pháp lệnh BĐBP một lần nữa đã khẳng định: “BĐBP có nhiệm vụ tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước, tham gia xây dựng cơ sở chính trị, phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh trong thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân ở khu vực biên giới”.

Suốt chặng đường trưởng thành và phát triển gần 60 năm qua, BĐBP luôn thấm nhầm sâu sắc những lời dạy quý báu của Bác, vận dụng sáng tạo biện pháp VĐQC trong thực hiện nhiệm vụ. BĐBP đã xây dựng mối quan hệ quân dân gắn bó, bảo vệ an toàn các mục tiêu ở nội địa, biên giới, giới tuyến quân sự tạm thời, góp phần cùng quân dân cả nước giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc, vững bước đi lên CNXH và thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện đất nước... Những thành tựu to lớn của toàn lực lượng đều gắn liền với công tác VĐQC - biện pháp công tác cơ bản của BĐBP.

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP, nhất là cán bộ chuyên trách công tác VĐQC đã nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt phương châm 3 cùng (cùng ăn, cùng ở, cùng làm), đi sâu, đi sát, gần gũi đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS), các chức sắc và tín đồ trong các tôn giáo ở khu vực biên giới... Theo đó, đồng bào các DTTS, chức sắc, chức việc, tín đồ phấn khởi, tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới đất nước và các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa mới, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng nhau xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...

Tuy nhiên, việc theo dõi, kiểm tra, tổng hợp tình hình và kết quả thực hiện các chính sách dân tộc, tôn giáo chưa được quan tâm đúng mức; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo chưa kịp thời... Một trong những nguyên nhân của tình trạng trên là do một bộ phận không nhỏ cán bộ ở các đơn vị cơ sở của BĐBP; thậm chí, ngay cả cán bộ chuyên trách công tác VĐQC chưa nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò của công tác VĐQC, chưa thật sự gần gũi, gắn bó với đồng bào các DTTS và tín đồ trong các tôn giáo; đặc biệt, có những cán bộ trình độ còn hạn chế, năng lực VĐQC chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới...

Bên cạnh đó, các thế lực thù địch và bọn phản động; nhất là, bọn phản động người Việt lưu vong ở nước ngoài đã lợi dụng bản Tuyên ngôn về quyền của người bản địa của Liên hợp quốc 2007, kích động đồng bào các DTTS trong nước đứng lên đòi quyền dân tộc tự quyết, đòi thành lập “Nhà nước Khmer Krôm”; “Nhà nước Tin lành Đề-ga”, “Vương quốc Chăm-pa”, “Vương quốc Mông”, hướng tới ly khai, tự trị, độc lập. Các tổ chức phản động lưu vong đã xây dựng, nuôi dưỡng bọn phản động trong nước tập hợp đồng bào trong các DTTS, các tôn giáo hoạt động chống phá cách mạng, như: Truyền đạo trái phép để “tôn giáo hóa” các vùng dân tộc, lôi kéo, tập hợp lực lượng là người dân tộc, tôn giáo làm đối trọng với chính quyền. Lợi dụng các phương tiện truyền thông, mạng Internet để truyền bá, kích động tư tưởng dân tộc hẹp hòi, gây chia rẽ đồng bào lương - giáo, đồng bào dân tộc đa số với DTTS và giữa các DTTS với nhau hòng làm suy yếu khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ngoài ra, chúng còn xuyên tạc chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước nhằm tập hợp lực lượng, gây đối trọng các DTTS, các tôn giáo, vô hiệu hóa sự quản lý của Nhà nước trên một số lĩnh vực của đời sống xã hội, gây mất ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo.

Vấn đề dân tộc, tôn giáo ở nước ta luôn gắn với vấn đề biên giới, vấn đề an ninh và chủ quyền lãnh thổ quốc gia; đồng thời, cũng là vấn đề nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Sự tồn tại lâu dài của vấn đề dân tộc, tôn giáo; nhất là, trong điều kiện quốc gia đa tộc người, đa văn hóa là đặc điểm lớn nhất ở nước ta, là đặc trưng diện mạo lịch sử, văn hoá Việt Nam... Bài học của nhiều quốc gia trên thế giới cho thấy, nếu coi nhẹ vấn đề đoàn kết dân tộc hay xác định không đúng vị trí của vấn đề dân tộc, tôn giáo trong chiến lược phát triển thì tất yếu dẫn đến xung đột dân tộc, tôn giáo trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, liên quan đến sự tồn vong của mỗi quốc gia, dân tộc.

Chất lượng công tác VĐQC của các đơn vị BĐBP nói chung và trên địa bàn có đồng bào DTTS, tôn giáo phụ thuộc rất nhiều vào trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác VĐQC... Theo đó, để khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong công tác VĐQC thời gian qua; đặc biệt, góp phần xây dựng khối đoàn kết toàn dân ở khu vực biên giới nhằm đập tan mọi âm mưu, hành động phá hoại của các thế lực thù địch, phản động ở vùng đồng bào các DTTS, tín đồ trong các tôn giáo cần phải có một hệ thống giải pháp đồng bộ, phù hợp và mang tính khả thi cao.

Trước hết, phải nâng cao kiến thức về dân tộc, tôn giáo cho đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác VĐQC trong BĐBP. Trên cơ sở đó, cán bộ chuyên trách VĐQC làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục, nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân ở khu vực biên giới; đặc biệt, đồng bào các DTTS, tín đồ trong các tôn giáo về đường lối, chính sách nói chung và đường lối, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước nói riêng.

Việc nâng cao kiến thức về dân tộc, tôn giáo cho cán bộ chuyên trách làm công tác VĐQC trong BĐBP có thể thực hiện thông qua việc tổ chức các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dân tộc, tôn giáo, phương pháp xử lý các điểm nóng có yếu tố dân tộc và tôn giáo. Bên cạnh đó, cần mở các lớp tập huấn kỹ năng làm công tác VĐQC trong vùng giáo dân và vùng DTTS cho cán bộ Biên phòng, nhất là cán bộ trẻ còn thiếu kinh nghiệm và kỹ năng làm công tác dân vận.

Đại tá, PGS, TS Phạm Công Chiển

Bình luận

ZALO