Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ hai, 27/03/2023 11:49 GMT+7

Xuân mới, vận hội mới

Biên phòng - Năm 2018, Đảng, Nhà nước, Quân đội đã ban hành các Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định đặc biệt quan trọng xác định chặng đường phát triển mới, mang tính chiến lược, toàn diện, lâu dài cho lực lượng BĐBP trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Nhân dịp Xuân Kỷ Hợi 2019, phóng viên Báo Biên phòng đã phỏng vấn Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP về vận hội phát triển mới của lực lượng sau 60 năm thành lập.

9au
Trung tướng Hoàng Xuân Chiến. Ảnh: Bích Nguyên

- Ngày 28-9-2018, Bộ Chính trị ra Nghị quyết số 33-NQ/TW về Chiến lược Bảo vệ biên giới quốc gia, trong đó khẳng định, nhân dân là chủ thể, lực lượng vũ trang là nòng cốt, BĐBP là lực lượng chuyên trách trong bảo vệ biên giới quốc gia. Đề nghị đồng chí Tư lệnh nói rõ hơn về vai trò chuyên trách của BĐBP trong thực hiện nhiệm vụ hết sức vẻ vang nhưng cũng vô cùng nặng nề này?

- Nghị quyết số 33-NQ/TW được ban hành thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đối với sự nghiệp quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia. Nghị quyết đã cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng về quốc phòng, an ninh; tuân thủ Hiến pháp, pháp luật Việt Nam, luật pháp và các điều ước quốc tế liên quan; đồng thời, kế thừa kinh nghiệm, truyền thống dựng nước, giữ nước và bảo vệ biên cương bờ cõi của dân tộc; tiếp thu có chọn lọc nghệ thuật, phương sách bảo vệ biên giới của các quốc gia trên thế giới.

Nghị quyết tiếp tục khẳng định quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị và cả nước; dựa vào dân, lấy dân làm gốc, nhân dân là chủ thể, “mỗi người dân là một cột mốc sống”; lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt; BĐBP là lực lượng chuyên trách, lực lượng chiến đấu đầu tiên, bám trụ đến cùng để bảo vệ và giữ vững biên giới quốc gia. Vai trò chuyên trách của BĐBP trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia thể hiện ở những nội dung sau:

Một là, tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chủ trì và phối hợp với các ban, bộ, ngành tham mưu cho Đảng và Nhà nước xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách, hệ thống pháp luật về quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia phù hợp với thực tiễn, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, minh bạch, cập nhật luật pháp quốc tế; sớm ban hành Luật Biên phòng Việt Nam và văn bản hướng dẫn thực hiện; tham gia các hiệp định, điều ước quốc tế liên quan đến chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia.

Hai là, thực hiện đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng để bảo vệ chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ tính uy nghiêm, biểu tượng quốc gia ở biên giới, cửa khẩu; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, lợi ích quốc gia - dân tộc, tài nguyên, môi trường sinh thái, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phòng thủ vững chắc khu vực biên giới.

Ba là, tăng cường hợp tác quốc tế, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại biên phòng và đối ngoại nhân dân trong bảo vệ biên giới quốc gia. Quán triệt, nắm vững đường lối, chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế của Đảng, Nhà nước; đẩy mạnh triển khai có hiệu quả các đề án, chương trình đối ngoại, hợp tác quốc tế về xây dựng và bảo vệ biên giới quốc gia.

Bốn là, tham mưu xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh tạo nền tảng vững chắc để xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân và thế trận biên phòng toàn dân ở khu vực biên giới.

Năm là, tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và triển khai thực hiện các biện pháp xây dựng lực lượng BĐBP cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số thành phần tiến thẳng hiện đại đáp ứng yêu cầu sự nghiệp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Xây dựng BĐBP vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức, giỏi chuyên môn, nghiệp vụ. Tập trung đầu tư phương tiện, trang bị tiên tiến, hiện đại, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, công tác của BĐBP theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiệu lực, hiệu quả.

- Quyết định số 4159-QĐ/BQP ngày 1-10-2018 của Bộ Quốc phòng về việc phê duyệt Đề án Tổ chức lực lượng BĐBP giai đoạn 2017-2021 và những năm tiếp theo là đề án tổng thể mang tính chiến lược lâu dài. Thưa đồng chí Tư lệnh, thực hiện Quyết định này, trong những năm tới, công tác xây dựng lực lượng BĐBP tập trung vào những nội dung lớn gì nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia?

- Hiện nay, việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thời gian tới đang là nhiệm vụ trọng tâm của toàn bộ bộ máy Nhà nước ta. Đã có nhiều bộ, ngành, chính quyền địa phương thực hiện rất hiệu quả, trong đó có Bộ Công an và Bộ Quốc phòng.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về triển khai thực hiện chủ trương tinh giản biên chế theo Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 6-1-2017 của Thủ tướng  Chính phủ; Đảng ủy BĐBP, Bộ Tư lệnh BĐBP đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đề án Tổ chức lực lượng BĐBP giai đoạn 2017-2021 và những năm tiếp theo. Ngày 1-10-2018, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký Quyết định số 4159/QĐ-BQP phê duyệt Đề án Tổ chức lực lượng BĐBP giai đoạn 2017-2021 và những năm tiếp theo. Đề án được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đánh giá cao và cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng BĐBP đồng thuận. Thời gian tới, trong công tác xây dựng lực lượng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền làm tốt công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng và quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả những nội dung liên quan để đảm bảo sự chỉ huy thống nhất, sát với tình hình thực tế, không gây xáo trộn về tư tưởng, tổ chức làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

qsgk_9b
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tây Trang, BĐBP Điện Biên tuần tra bảo vệ biên giới. Ảnh: Đăng Bảy

Cùng với việc tinh giản tổ chức, biên chế quân số phải chú trọng nâng cao chất lượng, trình độ về mọi mặt của cán bộ, chiến sĩ để đạt được mục tiêu của Đề án đề ra là xây dựng BĐBP đảm bảo tinh-gọn-mạnh-hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đồng thời, làm tốt công tác giải quyết chế độ chính sách theo quy định.

Tham mưu, đề xuất Bộ Quốc phòng đầu tư xây dựng các trung tâm huấn luyện-cơ động, đồn, trạm Biên phòng và triển khai thực hiện Đề án nâng cao năng lực quản lý, bảo vệ biên giới của BĐBP, góp phần xây dựng đơn vị chính quy và phát huy hiệu quả các trang bị, phương tiện kỹ thuật trong thực hiện nhiệm vụ với tinh giản tổ chức, biên chế quân số.

Gắn việc triển khai thực hiện Đề án với tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28-9-2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược Bảo vệ biên giới quốc gia.

- Tại Hội nghị Tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh BĐBP do Bộ Quốc phòng tổ chức vào ngày 7-12-2018, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã chỉ đạo khẩn trương rà soát Pháp lệnh BĐBP để kiến nghị Chính phủ, báo cáo Quốc hội sớm xây dựng Dự án Luật Biên phòng Việt Nam. Đề nghị đồng chí Tư lệnh cho biết những bước tiếp theo để tiến tới xây dựng Luật Biên phòng Việt Nam?

- Để tiến tới xây dựng Luật Biên phòng Việt Nam, công tác chuẩn bị xây dựng Luật phải tiến hành qua rất nhiều thủ tục, đặc biệt là phải chạy đua theo thời gian để kịp thời đề nghị Quốc hội bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019.

Hiện nay, Hồ sơ lập đề nghị xây dựng luật đã báo cáo Bộ Quốc phòng xin ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp; Thường vụ, Đảng ủy Bộ Tư lệnh BĐBP đang tích cực, khẩn trương báo cáo Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, đồng thời phân công Thiếu tướng Bùi Đức Hạnh, Phó Tư lệnh trực tiếp chỉ đạo Tổ soạn thảo phối hợp chặt chẽ với Vụ Pháp chế (Bộ Quốc phòng), các Vụ chức năng của Bộ Tư pháp giải trình, tiếp thu ý kiến tham gia của Hội đồng thẩm định do Bộ Tư pháp tổ chức, hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Biên phòng Việt Nam đảm bảo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và báo cáo Chính phủ xem xét thông qua tại phiên họp thường kỳ tháng 1-2019 của Chính phủ, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước ngày 1-3-2019 xem xét thông qua tại phiên họp thường kỳ năm 2019.

- Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Tư lệnh!

Bảo Ngọc (Thực hiện)

Bình luận

ZALO