Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ năm, 30/05/2024 06:59 GMT+7

Xây dựng lực lượng BĐBP vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Biên phòng - Ngày 28-9-2018, Bộ Chính trị ký ban hành Nghị quyết số 33-NQ/TW về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, trong đó xác định “Bộ đội Biên phòng là một quân chủng thuộc Bộ Quốc phòng, lực lượng chuyên trách, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số thành phần tiến thẳng hiện đại”.

u6mn_10d
Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP. Ảnh: Bích Nguyên

Đây là Nghị quyết mang tầm chiến lược lâu dài, thể hiện sự ghi nhận, tin tưởng, quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng dành cho Bộ đội Biên phòng (BĐBP).

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống BĐBP, phóng viên Báo Biên phòng đã có cuộc phỏng vấn Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP về xây dựng lực lượng BĐBP vững mạnh toàn diện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới.

- Đề nghị đồng chí Tư lệnh cho biết, cơ sở lý luận và thực tiễn để xây dựng BĐBP cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số thành phần tiến thẳng hiện đại?

- Cơ sở để Đảng ta khẳng định quan điểm về xây dựng quân đội theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số thành phần tiến thẳng hiện đại bắt nguồn từ lý luận của chủ nghĩa Mác - Lê-nin về xây dựng quân đội kiểu mới, là công cụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kế thừa, vận dụng và sớm xác định phải xây dựng quân đội ta theo hướng cách mạng, chính quy, hiện đại.

Theo Người, quân đội cách mạng là quân đội “coi trọng chính trị”, dám “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, luôn “Trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Trong buổi nói chuyện với bộ đội tham dự duyệt binh ngày 1-1-1955, Người chỉ thị: “Nhiệm vụ của quân đội hiện nay là phải cố gắng tiến lên chính quy”, xây dựng “quân đội tinh nhuệ” theo hướng “quý hồ tinh, bất quý hồ đa”, “tinh binh, tinh cán”. Tại lớp chỉnh huấn cán bộ trung, cao cấp Bộ Quốc phòng (tháng 5-1957), Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Tình thế ngày một tiến. Trước là thời kỳ khác, nay là thời kỳ khác. Quân đội ta nhất định tiến từng bước lên chính quy và hiện đại”.

Đối với Đảng ta, quan điểm “Xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại” là một chủ trương lớn, nhiều lần được đề cập trong Văn kiện Đại hội Đảng và tiếp tục được khẳng định nhất quán trong “Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội” (bổ sung, phát triển năm 2011) và “Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020”.

Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII khẳng định: “Xây dựng quân đội nhân dân, công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, ưu tiên hiện đại hóa một số quân chủng, binh chủng, lực lượng”.

Đặc biệt, Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28-9-2018 Bộ Chính trị (khóa XII) xác định: “BĐBP là một quân chủng thuộc Bộ Quốc phòng, lực lượng chuyên trách, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số thành phần tiến thẳng hiện đại”. Quan điểm trên cũng thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đối với sự nghiệp quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia. Đồng thời, là phương châm, phương hướng và những đặc trưng cơ bản để xây dựng BĐBP thực sự là lực lượng chuyên trách đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Trong những năm tới, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường. Nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia của BĐBP bên cạnh những thuận lợi cơ bản, vẫn còn nhiều khó khăn thách thức. Các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội; tình hình trên các tuyến biên giới, nhất là biển, đảo vẫn tiềm ẩn những nguy cơ bất ổn, khó lường; cùng với đó, tình hình hoạt động của các loại tội phạm xuyên quốc gia như mua bán, vận chuyển ma túy; mua bán người... tiếp tục hoạt động tinh vi, manh động, liều lĩnh hơn.

Từ đó, đặt ra yêu cầu phải quan tâm hơn nữa xây dựng BĐBP vững mạnh toàn diện. Mặt khác, trong thời đại ngày nay, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư tác động sâu sắc đến mọi mặt của đời sống xã hội, trong đó, quân sự - quốc phòng, biên phòng luôn là lĩnh vực tiên phong trong ứng dụng những thành tựu khoa học, công nghệ mới, đặt ra yêu cầu tất yếu phải xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số thành phần tiến thẳng hiện đại, trong đó có BĐBP, bảo đảm hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ trong tình hình mới.

- Thưa đồng chí Tư lệnh, trong thời gian tới, BĐBP cần tập trung thực hiện những giải pháp chủ yếu nào để xây dựng BĐBP cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số thành phần tiến thẳng hiện đại?

- Xây dựng BĐBP cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số thành phần tiến thẳng hiện đại là nhiệm vụ rất quan trọng, thường xuyên của Đảng, Nhà nước, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị và cả nước, trước hết là của BĐBP với nhiều nội dung, biện pháp phù hợp. Trong đó, cần tập trung vào những biện pháp chủ yếu sau:

Một là, giáo dục, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng, lối sống trong sạch, lành mạnh; ý chí quyết tâm, tinh thần chịu đựng gian khổ, khắc phục khó khăn; xây dựng ý thức tổ chức kỷ luật, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Hai là, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu sử dụng cán bộ; kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ; coi trọng rèn luyện cán bộ qua thực tế; thông qua hoạt động đối ngoại quốc phòng ở các nước có trình độ nghiệp vụ tiên tiến.

Ba là, coi trọng huấn luyện công tác đảm bảo kỹ thuật cho cán bộ, chiến sĩ, khai thác, sử dụng các phương tiện kiểm soát cửa khẩu, các phương tiện hoạt động trên biển và các địa hình sông nước, các công trình bảo vệ biên giới; phối hợp với lực lượng vũ trang địa phương và các cơ quan, ban ngành, đoàn thể của địa phương tham gia xây dựng và triển khai các hoạt động của khu vực phòng thủ có hiệu quả; giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới, nhất là trong phòng, chống bạo loạn, xung đột biên giới, cứu hộ, cứu nạn; phòng, chống thiên tai và các tình huống về quốc phòng, an ninh.

Bốn là, chủ động nghiên cứu, đề xuất đầu tư vũ khí, trang bị kỹ thuật, phương tiện hiện đại, đảm bảo cho hoạt động nghiệp vụ của BĐBP. Ưu tiên trang bị, phương tiện nghiệp vụ quản lý, bảo vệ biên giới, nhất là các phương tiện kỹ thuật hiện đại phục vụ cho công tác chỉ huy, quản lý, kiểm soát cửa khẩu, trinh sát kỹ thuật, đấu tranh chống các loại tội phạm; các phương tiện tuần tra, quan sát, công cụ hỗ trợ. Hiện đại hóa đồng bộ các phương tiện thông tin liên lạc, đảm bảo thông suốt, kịp thời, vững chắc từ Bộ Tư lệnh BĐBP đến Bộ Chỉ huy BĐBP các tỉnh, thành phố và các đồn, trạm, các đơn vị trực thuộc. Kết hợp giữa hệ thống thông tin quân sự, công an với mạng thông tin các cấp, các ngành, các lực lượng trên địa bàn.

Năm là, đổi mới toàn diện công tác đối ngoại biên phòng, phát huy vai trò của công tác đối ngoại nhân dân để thực hiện chủ trương bảo vệ biên giới từ sớm, từ xa. Thường xuyên làm tốt công tác tham mưu, chú trọng tạo lập và duy trì mối quan hệ giữa chính quyền địa phương các cấp, BĐBP và nhân dân hai bên biên giới tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau, hợp tác giải quyết các vấn đề xảy ra trên biên giới; phối hợp điều tra chống các loại tội phạm buôn bán vũ khí, ma túy, mua bán người, buôn lậu và các hành vi vi phạm chủ quyền, an ninh biên giới của mỗi nước.

Sáu là, tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án “Tổ chức lực lượng BĐBP giai đoạn 2017-2021 và những năm tiếp theo”; Đề án “Quy hoạch hệ thống đồn, trạm biên phòng đến năm 2021 và những năm tiếp theo”. Đầu tư xây dựng, hoàn thiện hệ thống đồn, trạm biên phòng, cửa khẩu, công trình bảo vệ biên giới, công trình chiến đấu liên hoàn, khép kín, kiên cố, vững chắc, bảo đảm đủ khả năng quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia và phòng thủ trong mọi tình huống.

- “Xây dựng BĐBP cách mạng” là yếu tố hàng đầu, quyết định BĐBP trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP xác định biện pháp cụ thể về vấn đề này như thế nào, thưa đồng chí Tư lệnh?

- Đây là nội dung cơ bản nhất, trong phương châm xây dựng BĐBP, thể hiện sự giác ngộ chính trị của cán bộ, chiến sĩ và là nền tảng để tạo ra tính chính quy, tinh nhuệ và tiến lên hiện đại. Như chúng ta đã biết, thời gian qua, các thế lực thù địch đang tìm mọi cách, mọi thủ đoạn hòng “phi chính trị hóa” quân đội ta.

Từ tình hình trên, yêu cầu về xây dựng BĐBP thực sự là lực lượng chuyên trách, lực lượng chiến đấu đầu tiên, bám trụ đến cùng để bảo vệ và giữ vững biên giới quốc gia, lực lượng tuyệt đối trung thành và tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống cần được đặt lên hàng đầu. Vì vậy, thời gian tới, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP xác định thực hiện tốt các nội dung sau:

Một là, xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ BĐBP tuyệt đối trung thành với Đảng với Tổ quốc với nhân dân, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, tuyệt đối phục tùng sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Hiến pháp, pháp luật Nhà nước; thấm nhuần sâu sắc chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chính trị, quân sự của Đảng, có đạo đức cách mạng trong sáng, có tầm trí tuệ, tinh thông nghiệp vụ, giỏi về kỹ thuật, chiến thuật, luôn gắn bó mật thiết với nhân dân; luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tin cậy, trung thành của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ biên giới quốc gia.

Để làm tốt việc này, đòi hỏi phải không ngừng củng cố vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, vai trò chủ đạo của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong quân đội, tăng cường sự nhất trí về chính trị, tư tưởng, tổ chức, giữ vững bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc, đấu tranh chống lại sự phá hoại của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa.

8xjv_7
Trung tướng Hoàng Xuân Chiến cùng các đồng chí lãnh đạo Bộ Tư lệnh BĐBP tham quan khu trưng bày vật chất, mô hình phục vụ huấn luyện năm 2019. Ảnh: Trần Đức

Hai là, quán triệt và thực hiện tư duy mới của Đảng về công tác tư tưởng, lý luận trong tình hình mới. Cụ thể, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ Biên phòng về chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, mục tiêu chiến đấu và nhiệm vụ của quân đội. Bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, tinh thần quốc tế của giai cấp công nhân, tinh thần cảnh giác cách mạng, ý chí chiến đấu kiên cường, ý thức tổ chức kỷ luật tự giác, nghiêm minh; không ngừng củng cố niềm tin, nâng cao ý chí phấn đấu và năng lực trí tuệ, thực hiện quân với dân một ý chí trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Ba là, kiên định mục tiêu lý tưởng xã hội chủ nghĩa, vững vàng trước mọi khó khăn thử thách, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Để bảo đảm cho BĐBP hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, cần tập trung xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị, bản lĩnh chiến đấu vững vàng; có trình độ văn hóa và kiến thức về mọi mặt ngày càng cao; có phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, kế thừa và phát huy truyền thống hai lần anh hùng của lực lượng, của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Bốn là, trước diễn biến tình hình phải phân biệt được đúng sai, cán bộ, chiến sĩ Biên phòng phải được chuẩn bị sẵn sàng về mọi mặt chính trị, tinh thần, tâm lý, thể chất, trình độ kỹ, chiến thuật, kỷ luật, vũ khí, trang bị... để không ngừng nâng cao trình độ chiến đấu và sức chiến đấu, kịp thời đập tan mọi âm mưu và hành động xâm phạm độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; đủ sức đánh thắng địch trong chiến tranh thông thường và chiến tranh có sử dụng vũ khí công nghệ cao nếu xảy ra.

- Trân trọng cảm ơn đồng chí Tư lệnh!

Trải qua 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ BĐBP đã lập nên nhiều chiến công và thành tích vẻ vang, được Đảng và Nhà nước, nhân dân ghi nhận và tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý: 2 lần được phong tặng danh hiệu đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; 1 Huân chương Sao vàng; 3 Huân chương Hồ Chí Minh; 2 Huân chương Độc lập; 3 Huân chương Quân công; 1 Huân chương Lao động hạng Ba. Ngoài ra, lực lượng BĐBP có 154 lượt tập thể và 67 cá nhân được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Trong đó, có 8 tập thể được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 2; 45 tập thể, 6 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ đổi mới...

Trần Đức (Thực hiện)

Bình luận

ZALO