Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ tư, 28/02/2024 02:18 GMT+7

Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và năng lực công tác

Biên phòng - Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, thời gian qua, Đảng bộ BĐBP Bình Phước đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh. Đại đa số cán bộ, đảng viên luôn nêu cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Đại tá Nguyễn Văn Phương. Ảnh: Đăng Bảy

Quán triệt và triển khai thực hiện NQTW4 khóa XII, Đảng ủy BĐBP Bình Phước đã xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền, học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết và các chỉ thị, hướng dẫn của Đảng ủy BĐBP, Tỉnh ủy Bình Phước về triển khai thực hiện NQTW4 khóa XII cho cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ. Đồng thời, thường xuyên, chủ động trong chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các chi, đảng bộ cơ sở xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt cho cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị. Sau học tập, từ Đảng ủy BĐBP tỉnh đến tổ chức đảng cơ sở và các cán bộ chủ trì các cấp đều xây dựng chương trình hành động. Đảng viên cam kết rèn luyện, giữ vững phẩm chất, lối sống, không suy thoái và không có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Đảng ủy BĐBP Bình Phước đã gắn triển khai thực hiện NQTW4 khóa XII với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Định kỳ hằng năm tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình tập thể và cá nhân gắn với thực hiện NQTW4 khóa XII với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, cầu thị, chỉ ra những nguyên nhân, tồn tại và trách nhiệm của cá nhân, tập thể về những vấn đề còn tồn tại.

Bên cạnh đó, Đảng ủy BĐBP Bình Phước luôn chú trọng công tác kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, nhất là những nơi dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, vi phạm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, các quy chế, quy định; những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đảng ủy BĐBP Bình Phước cũng thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo các cấp ủy, chi, đảng bộ thực hiện tốt việc kiện toàn, bổ sung cấp ủy viên, kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên hàng năm gắn với kiểm điểm thực hiện NQTW4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Cùng với việc quán triệt và triển khai thực hiện NQTW4 khóa XII, thời gian qua, Đảng ủy BĐBP Bình Phước luôn chú trọng và đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống. Tăng cường đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, tích cực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Có thể khẳng định rằng, sau 5 năm quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện NQTW4, nhận thức của đại đa số cán bộ, đảng viên về vai trò, trách nhiệm của cá nhân trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng được nâng lên rõ rệt; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được quan tâm thường xuyên; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đi vào nền nếp. Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên gắn với việc thực hiện nghị quyết được tiến hành thường xuyên.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong Đảng bộ BĐBP Bình Phước đã kiểm tra theo Điểm 2, Điều 30 Điều lệ Đảng đối với 24 tổ chức đảng, 1.397 đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 7 tổ chức đảng, 33 đảng viên. Nhờ chủ động kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện tổ chức đảng, đảng viên vi phạm nên Đảng ủy BĐBP Bình Phước đã kỷ luật 1 tổ chức đảng và 29 đảng viên. Đảng ủy BĐBP Bình Phước cũng đã rút ra những bài học sâu sắc như công tác giáo dục chính trị, nắm bắt tư tưởng của một số cấp ủy, chỉ huy đơn vị còn hạn chế. Nhận thức, trách nhiệm của một số cán bộ, đảng viên trong học tập, nâng cao năng lực và trình độ chuyên môn nghiệp vụ có lúc chưa cao. Ý thức chấp hành kỷ luật, pháp luật, tự rèn luyện vươn lên của một số cán bộ, chiến sĩ còn chưa thường xuyên. Việc cụ thể hóa nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của cấp trên ở một số chi, đảng bộ cơ sở có lúc chưa kịp thời.

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP Bình Phước giúp dân thu hoạch lúa. Ảnh: Khánh An

Để không ngừng tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiên quyết khắc phục những yếu kém trong công tác quản lý cán bộ, thời gian tới, Đảng ủy BĐBP Bình Phước tiếp tục thực hiện đồng bộ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện NQTW4 khóa XI, XII về xây dựng Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Phấn đấu hằng năm có 100% đảng viên, cấp ủy, tổ chức đảng hoàn thành nhiệm vụ, có trên 90% các chi, đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh, không có tổ chức đảng yếu kém; trên 95% đảng viên hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ, đơn vị an toàn tuyệt đối về chính trị.

Cùng với đó, phát huy năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật và đảm bảo an ninh, an toàn các hoạt động của đơn vị, xây dựng đơn vị an toàn gắn với địa bàn an toàn; tích cực, chủ động đấu tranh, ngăn chặn những biểu hiện cục bộ, bè phái, mất đoàn kết nội bộ. Ngoài ra, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường đối thoại, chủ động giải quyết những vướng mắc nảy sinh. Nâng cao hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ. Đồng thời, chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức quần chúng, Hội đồng quân nhân vững mạnh, hoạt động có hiệu quả, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật và thực hiện tốt công tác chính sách quân đội, hậu phương quân đội cho cán bộ, chiến sĩ.

Đại tá Nguyễn Văn Phương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP Bình Phước

Bình luận

ZALO