Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ bảy, 02/12/2023 04:33 GMT+7

Xây dựng đội ngũ cán bộ BĐBP theo tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Biên phòng - Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về cán bộ là một trong những viên ngọc quý, vừa có ý nghĩa lý luận, vừa có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc. Vì vậy, xây dựng đội ngũ cán bộ nói chung, cán bộ BĐBP nói riêng theo tư tưởng của Người đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới là yêu cầu, trách nhiệm của mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng trong BĐBP.

Cán bộ BĐBP Quảng Ninh được giới thiệu tham gia sinh hoạt Đảng tại chi bộ thôn (bản) biên giới đã phát huy vai trò trong xây dựng tổ chức cơ sở Đảng. Ảnh: Hà Mi

Trong hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chú trọng đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ sức mạnh hoàn thành sự nghiệp vẻ vang của Đảng. Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ có ý nghĩa to lớn đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Người cho rằng, cán bộ là dây chuyền của bộ máy Đảng, Nhà nước, đoàn thể nhân dân, “là những người đem chính sách của Đảng, của Chính phủ giải thích cho dân chúng hiểu rõ và thi hành. Đồng thời, đem tình hình của dân chúng báo cáo cho Đảng, cho Chính phủ hiểu rõ, để đặt chính sách cho đúng”.

Như vậy, cán bộ có vị trí chủ thể trong sự nghiệp cách mạng nước ta do Đảng lãnh đạo. Vị trí lãnh đạo, vị trí chủ thể trong cán bộ là do Đảng, Nhà nước, đoàn thể phân công và quyền lực của cán bộ cũng như nhiệm vụ của người cán bộ là do nhân dân giao cho. Về vai trò của cán bộ, Người khẳng định rằng: Cán bộ là cái gốc của mọi công việc; việc thành công hay thất bại đều là do cán bộ tốt hay kém.

Với ý nghĩa như vậy, chúng ta có thể hiểu rằng, cán bộ là lực lượng tinh túy nhất của xã hội, có vị trí vừa tiên phong, vừa là trung tâm của xã hội và có vai trò cực kỳ quan trọng của hệ thống chính trị nước ta.

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta đã vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ; nhận thức về cán bộ và công tác cán bộ ngày càng rõ hơn. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên nhận thức về vai trò, vị trí của cán bộ, công tác cán bộ còn hạn chế. Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19-5-2018 Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 7 (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Nghị quyết đã xác định rõ hơn vị trí, vai trò của cán bộ và công tác cán bộ: “Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng; công tác cán bộ là khâu “then chốt” của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là công việc hệ trọng của Đảng, phải được tiến hành thường xuyên, thận trọng, khoa học, chặt chẽ và hiệu quả. Đầu tư xây dựng đội ngũ cán bộ là đầu tư cho phát triển lâu dài, bền vững”.

Thấm nhuần quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và của Đảng ta về công tác cán bộ, những năm qua, Đảng ủy BĐBP luôn quán triệt, triển khai thực hiện nhiều chủ trương, chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận, hướng dẫn về công tác cán bộ, đặc biệt là Nghị quyết số 109 – NQ/QUTW ngày 11-2-2019 của Quân ủy Trung ương về xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội, nhất là cấp chiến dịch, chiến lược đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và Quyết định số 4159/QĐ-BQP ngày 11-12-2017 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt Đề án tổ chức lực lượng BĐBP giai đoạn 2017 – 2021 và những năm tiếp theo.

Đến nay, đội ngũ cán bộ BĐBP đã cơ bản đủ về số lượng, chất lượng, cơ cấu hợp lý, bảo đảm đủ tiêu chuẩn chức vụ cán bộ theo từng chức danh, đáp ứng yêu cầu và khắc phục được cơ bản tình trạng thiếu cán bộ cấp đội ở đơn vị cơ sở, nhất là ở đơn vị huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu. Công tác nhận xét, đánh giá, luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ thực hiện đúng nguyên tắc, quy chế quy trình, tạo sự đồng thuận cao. Công tác quy hoạch cán bộ quản lý, chỉ huy các cấp đảm bảo tính kế thừa liên tục, vững chắc, khắc phục tư tưởng cục bộ, khép kín; giải quyết kịp thời việc mất cân đối vùng miền, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số, cán bộ cho các tỉnh phía Nam.

Đặc biệt, trong thời điểm cả nước tham gia chống dịch Covid-19, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã điều động hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ tham gia cùng các cấp, các ngành chống dịch hiệu quả tại địa bàn biên giới; tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ...

Bên cạnh đó, công tác nhân sự cán bộ được triển khai đúng nguyên tắc, quy chế, quy trình, dân chủ, công khai, minh bạch, tạo được sự đồng thuận cao. Phối hợp chặt chẽ với các Tỉnh, Thành ủy cơ cấu cán bộ BĐBP tham gia cấp ủy, đại biểu Quốc hội và HĐND, Ủy ban MTTQ các cấp. Quán triệt thực hiện nghiêm túc các quy định của Trung ương, Quân ủy Trung ương nhằm kiểm soát chặt chẽ quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền, chạy quy hoạch.

Thực hiện chặt chẽ quy trình lấy phiếu tín nhiệm đối với cấp ủy viên, cán bộ chỉ huy, quản lý các cấp. Lãnh đạo thực hiện tốt chính sách cán bộ, nhất là đối với cán bộ làm nhiệm vụ trên địa bàn biên giới, hải đảo, cán bộ diện dôi dư trong điều chỉnh tổ chức lực lượng, cơ cấu lại, đổi mới, sắp xếp doanh nghiệp. Tăng cường công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên, kết hợp chặt chẽ giữa quản lý đảng viên nơi làm việc và nơi cư trú; làm tốt công tác phát triển Đảng; chủ động rà soát, sàng lọc, kịp thời đưa những cán bộ, đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Cán bộ BĐBP Gia Lai tuyên truyền vận động nhân dân trên địa bàn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Ảnh: Hà Mi

Đặc biệt, Đảng ủy BĐBP đã quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các chỉ thị, hướng dẫn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trong đó, đặc biệt chú trọng đến các nội dung: Việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự cấp ủy khóa mới phải quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và tiêu chuẩn cán bộ nêu tại Quy định số 89-QĐ/TW, Quy định số 90-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa XII.

Cấp ủy các cấp căn cứ vào tiêu chuẩn chung nêu tại Chỉ thị số 35-CT/TW để cụ thể hóa cho phù hợp với đặc điểm, yêu cầu của cấp mình. Kiên quyết sàng lọc, không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng; phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút; thiếu gương mẫu, mất đoàn kết, cục bộ, bè phái, cơ hội, thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh; có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chạy chức, chạy quyền, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, “lợi ích nhóm”, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ...

Hà Mi

Bình luận

ZALO