Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 24/03/2023 12:16 GMT+7

Xây dựng chủ nghĩa xã hội là một sự nghiệp cực kỳ vẻ vang, nhưng phải lâu dài và gian khổ

Biên phòng - “Xây dựng chủ nghĩa xã hội là một sự nghiệp cực kỳ vẻ vang, nhưng phải lâu dài và gian khổ. Nhân dân ta cần phải có tinh thần phấn đấu bền bỉ, quyết tâm vượt mọi khó khăn, để giành lấy những thắng lợi mới rực rỡ hơn nữa”. Đó là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trích trong “Lời phát biểu tại Lễ bế mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, khóa III”, ngày 3-7-1964, đăng trên Báo Nhân Dân, số ra ngày 4-7-1964.

Trong lời phát biểu trên, Chủ tịch Hồ Chí Minh mong muốn toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thấy rõ, việc xây dựng chủ nghĩa xã hội (CNXH) là sự nghiệp cực kỳ vẻ vang, nhưng cũng nhiều khó khăn, gian khổ và lâu dài. Do đó, cần sự đồng thuận, phấn đấu kiên trì, bền bỉ với một quyết tâm cao độ mới có thể đưa sự nghiệp xây dựng CNXH ở nước ta đến thắng lợi hoàn toàn; đồng thời, phải kiên quyết khắc phục tư tưởng chủ quan, nóng vội, duy ý chí.

Thấu suốt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tính chất của sự nghiệp xây dựng CNXH, là cơ sở lý luận khoa học, cách mạng để Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (tháng 12-1986) khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới toàn diện đất nước; bổ sung, phát triển Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH.

Hiện nay, trước tình hình quốc tế, khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phải tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, kiên định con đường đi lên CNXH, vững tin vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững chắc, thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, chế độ XHCN và lợi ích của quốc gia dân tộc, thực hiện “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Học tập và làm theo lời Bác Hồ dạy, cán bộ, chiến sĩ toàn quân luôn ý thức rõ trách nhiệm chính trị, trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó; tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, kiên định mục tiêu, lý tưởng chiến đấu; nêu cao tinh thần chịu đựng gian khổ, hy sinh, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cũng kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN... hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, luôn là chỗ dựa tin cậy, vững chắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

B.P

Bình luận

ZALO