Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 31/03/2023 07:36 GMT+7

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng để bồi đắp niềm tin vững chắc của nhân dân

Biên phòng - Cách đây 89 năm, hội nghị họp tại Cửu Long gần Hương Cảng (Trung Quốc) dưới sự chủ trì của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã nhất trí hợp nhất Đông Dương Cộng sản Đảng và An Nam Cộng sản Đảng để lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam. Kể từ đây, sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta đã bước sang một trang mới với nhiều thắng lợi vĩ đại, đồng thời không ngừng củng cố và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế…

372c_3
Phát biểu kết luận phiên họp thứ 15 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, diễn ra ngày 21-1, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vui mừng nhận thấy, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cùng với những thành tựu chung của đất nước trên tất cả các lĩnh vực, công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục được triển khai mạnh mẽ và đạt được kết quả toàn diện, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân. Ảnh: TTXVN

Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam

Thực tiễn đã chứng minh, sự ra đời của Đảng là bước ngoặt quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Đảng đã đáp ứng khát vọng giải phóng dân tộc làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Đây là một mốc son chói lọi đánh dấu bước ngoặt lịch sử vĩ đại của cách mạng Việt Nam; là kết quả tất yếu của sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lê-nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước trong những năm 20 của thế kỷ XX.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã bền bỉ tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược kéo dài 9 năm và kết thức bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Tưởng chừng như khát vọng hòa bình và độc lập dân tộc sẽ được thiết lập trên bán đảo Đông Dương, thế nhưng đế quốc Mỹ và chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm đã trắng trợn phá hoại Hiệp định Geneva năm 1954 khiến hai miền Nam - Bắc trở thành hai đầu chiến tuyến.

Một lần nữa, Đảng ta lại gánh vác sứ mệnh tiên phong để đưa non sông thu về một mối. Với tầm nhìn sáng suốt, Đảng đã lãnh đạo đất nước thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ vững chắc hậu phương lớn ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Cuộc đấu tranh của dân tộc ta đã phải kéo dài suốt 21 mùa Xuân với thành quả vĩ đại là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975, Nam – Bắc sum họp một nhà.

Có thể nói, thắng lợi của nhân dân ta trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược đã khẳng định một chân lý lịch sử: Một dân tộc đất không rộng, người không đông nếu có Đảng Cộng sản chân chính lãnh đạo biết đề ra đường lối đúng, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, có phương thức tiến hành chiến tranh sáng tạo, được sự ủng hộ của nhân dân thế giới hoàn toàn có thể chiến thắng bất cứ kẻ thù xâm lược nào.

Không chỉ lãnh đạo cách mạng Việt Nam vượt qua những thời khắc khó khăn nhất của dân tộc, thực hiện thành công mục tiêu độc lập dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội, Đảng ta còn khẳng định được bản lĩnh, trí tuệ, lãnh đạo đất nước tiến hành công cuộc đổi mới. Trải qua hơn 30 năm kiên trì phấn đấu với muôn vàn khó khăn, thử thách, công cuộc đổi mới đã giành được những thắng lợi to lớn, làm thay đổi căn bản và toàn diện tình hình kinh tế - xã hội của đất nước nhằm thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Kể từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (năm 1986) đến nay, Đảng ta đã từng bước hoàn thiện và cụ thể hóa toàn diện các định hướng đổi mới, phát triển, xác định rõ trọng tâm trong từng giai đoạn. Ban Chấp hành Trung ương Đảng qua các nhiệm kỳ đã ban hành nhiều chủ trương, đường lối quan trọng, làm cơ sở để Quốc hội thể chế hóa trong Hiến pháp và pháp luật, Chính phủ cụ thể hóa thành các cơ chế, chính sách phát triển đất nước trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Đảng ta đã không ngừng xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, trong đó, tiếp thu những thành tựu chung của nhân loại, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát hiệu quả giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp; đồng thời xây dựng đồng bộ thể chế, thiết chế kiểm soát quyền lực, khắc phục tình trạng lạm dụng quyền lực, quan liêu, tham nhũng. Đảng cũng thường xuyên chú trọng công tác xây dựng Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị và xã hội.

Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII (năm 2016) đã nêu rõ: Phải đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng; xác định nhiệm vụ trọng tâm thứ nhất trong nhiệm kỳ là: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, quy định để tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đặc biệt là các quy định về chống suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp; về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Điều đó đã khẳng định quyết tâm chính trị rất cao, nỗ lực rất lớn và tư tưởng nhất quán của Đảng ta về tầm quan trọng đặc biệt của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Thực tế, thời gian qua, bên cạnh lãnh đạo đất nước hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, Đảng ta cũng ghi dấu ấn lớn trên “mặt trận” phòng chống tham nhũng, lãng phí, được nhân dân đồng tình ủng hộ và đánh giá cao. Báo cáo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng cho thấy, năm 2018, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp thi hành kỷ luật đối với hơn 650 đảng viên do tham nhũng, cố ý làm trái các quy định của pháp luật. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đã thi hành kỷ luật 38 cán bộ, đảng viên diện Trung ương quản lý. Tính từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay, đã có hơn 60 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý bị thi hành kỷ luật.

“Công tác phòng chống tham nhũng trở thành xu thế, phong trào. Tham nhũng được ngăn chặn, từng bước được đẩy lùi, để lại dấu ấn tốt đẹp, củng cố thêm niềm tin, góp phần quan trọng xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tạo khí thế mới, niềm tin mới và cho chúng ta thêm nhiều bài học kinh nghiệm...”

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định.

Lê Hoàng

Bình luận

ZALO