Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Chủ nhật, 21/07/2024 02:46 GMT+7

Xây dựng cấp ủy, tổ chức Đảng trong BĐBP vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức

Biên phòng - Đại hội đại biểu Đảng bộ BĐBP lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc của BĐBP qua hơn 61 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Đồng thời, tiếp tục khẳng định quyết tâm xây dựng các cấp ủy, tổ chức Đảng trong BĐBP vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, nhân tố quyết định để BĐBP thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Nhân dịp này, Báo Biên phòng trân trọng giới thiệu bài viết của Trung tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ trao Huân chương Quân công hạng Nhất cho lực lượng BĐBP tại Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống BĐBP (3/3/1959 - 3/3/2019) và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2019). Ảnh: Nguyễn Bích

Biên giới quốc gia là thiêng liêng, bất khả xâm phạm, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị; dựa vào dân, lấy dân làm gốc, Nhân dân là chủ thể, “mỗi người dân biên giới là cột mốc sống”(*); BĐBP là lực lượng chuyên trách, lực lượng chiến đấu đầu tiên, bám trụ đến cùng để bảo vệ và giữ vững biên giới quốc gia trong mọi tình huống.

Để hoàn thành xuất sắc sứ mệnh cao cả đó, đòi hỏi tất yếu hiện nay là phải tập trung xây dựng các cấp ủy, tổ chức Đảng trong BĐBP vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, đảm bảo sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, nhân tố quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp vẻ vang này.

Nhận thức sâu sắc những vấn đề lý luận và thực tiễn nêu trên, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy BĐBP và cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp trong toàn lực lượng đã quán triệt, cụ thể hóa các quan điểm của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại, nhiệm vụ công tác biên phòng; giữ vững và chấp hành nghiêm nguyên tắc lãnh đạo của Đảng. Chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp xây dựng các cấp ủy, tổ chức Đảng vững mạnh về chính trị; tăng cường bồi dưỡng lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kết hợp chặt chẽ giữa học tập lý luận với rèn luyện thực tiễn cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nhờ đó, tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên luôn kiên định vững vàng về chính trị, tư tưởng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng vững mạnh về tư tưởng luôn được Đảng ủy BĐBP và cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp trong BĐBP quán triệt, triển khai thực hiện theo hướng chủ động, sâu sát, kịp thời và hiệu quả. Trong đó, tập trung đổi mới việc nghiên cứu, học tập, quán triệt thực hiện nghị quyết của Đảng; làm tốt công tác truyên truyền, giáo dục; kịp thời cung cấp thông tin, định hướng cho cán bộ, đảng viên, nhất là những vấn đề mới, nhạy cảm để thống nhất nhận thức và hành động; tăng cường nắm, quản lý tình hình tư tưởng, xử lý, giải quyết có hiệu quả những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Tổ chức tốt việc sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Quân ủy Trung ương, góp phần nâng cao nhận thức lý luận, kinh nghiệm thực tiễn, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Với tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo và trách nhiệm, các cấp ủy, tổ chức Đảng trong BĐBP đã triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" với các mô hình sáng tạo, phù hợp. Hiện nay, tuyệt đại đa số các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy và toàn thể cán bộ, đảng viên trong lực lượng đều tự giác tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống; giữ vững phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" và hình ảnh tốt đẹp của người chiến sĩ Biên phòng trong lòng đồng bào các dân tộc trên mọi miền biên cương của Tổ quốc.

Đặc biệt, Đảng ủy BĐBP luôn coi trọng lãnh đạo xây dựng các cấp ủy, tổ chức Đảng vững mạnh về tổ chức, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 51-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) "về tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện tốt chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên trong Quân đội nhân dân Việt Nam"; các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tổ chức Đảng và tổ chức cơ quan chính trị trong Quân đội. Báo cáo Quân ủy Trung ương tham mưu với Ban Bí thư ban hành Kết luận số 68-KL/TW về tăng thêm cán bộ đồn Biên phòng tham gia cấp ủy cấp huyện, cấp xã tại các địa bàn biên giới, hải đảo. Chăm lo xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở.

Có thể khẳng định, những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua là hết sức to lớn và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của lực lượng BĐBP. Trước yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia đang đặt ra nhiều vấn đề mới, đòi hỏi phải tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong BĐBP vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức để giữ vững và phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo đối với toàn lực lượng. Muốn làm được điều đó, trong thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức Đảng trong BĐBP cần tập trung thực hiện một số giải pháp chủ yếu sau:

Một là, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm chủ trương, phương hướng xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức theo tinh thần Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BĐBP lần thứ XV. Tập trung xây dựng các cấp ủy, tổ chức Đảng trong BĐBP vững vàng về chính trị, tuyệt đối trung thành, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu, lý tưởng cách mạng. Tăng cường bản chất giai cấp công nhân; nhận diện, phân biệt rõ đối tác, đối tượng, không mơ hồ, mất cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; nhận thức sâu sắc, đầy đủ về nhiệm vụ chính trị của Quân đội, của BĐBP là sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN trong mọi tình huống.

Hai là, tiếp tục chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức công tác tư tưởng của Đảng theo hướng chủ động, thiết thực, kịp thời, hiệu quả. Mỗi tổ chức Đảng, đảng viên phải chủ động, nhạy bén đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa”, “dân sự hóa” quân đội của các thế lực thù địch; đấu tranh phòng chống có hiệu quả “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Chủ động nghiên cứu, dự báo, đánh giá tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên; giải quyết kịp thời những vấn đề tư tưởng nảy sinh, giữ vững đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy, tổ chức Đảng, sự đồng thuận trong cơ quan, đơn vị.

Ba là, tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tổ chức Đảng và tổ chức cơ quan chính trị trong QĐND Việt Nam; chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; rà soát, sửa đổi, bổ sung và thực hiện nghiêm quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác. Tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng; đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, tạo chuyển biến về chất lượng hoạt động, sinh hoạt của tổ chức cơ sở Đảng, nhất là tổ chức Đảng ở các đồn, đại đội, hải đội Biên phòng, các đoàn, đội đặc nhiệm, đảm bảo trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu". Phối hợp với các Tỉnh ủy, Thành ủy chỉ đạo, đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng ủy BĐBP các tỉnh, thành phố trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng, trong xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ.

Bốn là, tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương và của Quân ủy Trung ương về những điều đảng viên không được làm; về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là sự gương mẫu, quyết liệt của đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp; giữ gìn và phát huy phẩm chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", hình ảnh cao đẹp người chiến sĩ Biên phòng trong thời kỳ mới.

Năm là, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, quy chế của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác cán bộ; trọng tâm là Nghị quyết số 820-NQ/ĐU ngày 5-7-2019 của Đảng ủy BĐBP về xây dựng đội ngũ cán bộ BĐBP đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Làm tốt việc đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bố trí, sắp xếp, sử dụng cán bộ. Thường xuyên rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ chỉ huy, quản lý các cấp đảm bảo tính kế thừa, vững chắc. Tích cực thực hiện việc luân chuyển cán bộ giữa các vùng miền, giữa các cơ quan, đơn vị, nhà trường. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số, cán bộ là người miền Nam. Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng cán bộ trẻ để có kế hoạch sử dụng lâu dài, hiệu quả, thiết thực.

Sáu là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Thực hiện tốt phương châm: “Giám sát phải mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”; cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong BĐBP phải chủ động kế hoạch thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện sớm và tiến hành kiểm tra các tổ chức Đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Tuy nhiên, công tác kiểm tra, giám sát phải chặt chẽ, công tâm, khách quan; gắn kiểm tra tổ chức Đảng với kiểm tra, giám sát cấp ủy viên, cán bộ chủ trì cùng cấp về thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy các cấp, chấp hành nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng, đoàn kết nội bộ, thực hiện nhiệm vụ đảng viên và chức trách, nhiệm vụ được giao.

Với những thành tích, chiến công đã giành được trong nhiệm kỳ vừa qua, cùng với sự vững vàng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chúng ta tin tưởng sâu sắc rằng, toàn thể đảng viên và cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng BĐBP sẽ tiếp tục phát huy truyền thống hơn 61 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; nêu cao ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân giao phó; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BĐBP lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

(*) Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia.

Trung tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP

Bình luận

ZALO