Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 16/04/2021 09:34 GMT+7

Xây dựng BĐBP chính quy, vững mạnh, từng bước hiện đại

Biên phòng - LTS: Cùng với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, BĐBP đã tổ chức quán triệt, học tập, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng. Trên tinh thần đó, BĐBP đã và đang được xây dựng theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại đủ sức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong bất cứ tình huống nào. Nhân dịp đầu Xuân Đinh Dậu 2017, báo Biên phòng đã có cuộc phỏng vấn Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP về vấn đề này. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

wmt0_5b
Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh BĐBP nồng nhiệt chào đón đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đến thăm và làm việc tại Bộ Tư lệnh BĐBP. Ảnh: Hoàng Anh

PV: Kính thưa Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng đã nhấn mạnh phải xây dựng lực lượng vũ trang có sức chiến đấu cao, đủ khả năng bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống. Đề nghị đồng chí cho biết, BĐBP đã quán triệt quan điểm đó trong xây dựng lực lượng như thế nào?

Trung tướng Hoàng Xuân Chiến: Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng đã chỉ rõ: "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ vững chắc biên giới và chủ quyền biển, đảo, vùng trời của Tổ quốc; đồng thời giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển bền vững đất nước". Trên tinh thần đó, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP xác định: BĐBP là một thành phần trong Quân đội nhân dân, do đó phải thường xuyên chăm lo xây dựng BĐBP vững mạnh, đủ sức làm nòng cốt, chuyên trách trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Thời gian qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, củng cố, hoàn chỉnh cơ cấu lực lượng theo quy định của Bộ Quốc phòng, nhất là đối với các đơn vị làm nhiệm vụ chiến đấu ở các đồn, trạm Biên phòng, bảo đảm hệ thống, tinh gọn, chính quy, hiện đại. Trên cơ sở đó, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; huấn luyện - đào tạo, bồi dưỡng kiến thức toàn diện; nâng cao năng lực nghiệp vụ biên phòng cho các đối tượng trong toàn lực lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác biên phòng và xây dựng BĐBP trong tình hình mới.

Trong đó, tập trung đổi mới công tác huấn luyện chiến đấu, bảo đảm sát yêu cầu nhiệm vụ, đối tượng tác chiến, địa bàn hoạt động và tổ chức biên chế, trang bị; thực hiện "Năm huấn luyện điều lệnh, kỷ cương", trình độ chính quy, sẵn sàng chiến đấu cao; đồng thời, coi trọng nâng cao trình độ kỹ năng nghiệp vụ, nhất là nghiệp vụ điều tra nghiên cứu hoạt động có liên quan đến xâm phạm an ninh biên giới và trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới, quản lý xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu... Đồng thời, tranh thủ phát huy mọi nguồn lực, tăng cường đầu tư trang bị, phương tiện hiện đại cho các đơn vị, nhất là lực lượng làm nhiệm vụ chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

PV: Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, BĐBP đã đạt được những kết quả nổi bật gì trong xây dựng lực lượng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thưa đồng chí Tư lệnh?

Trung tướng Hoàng Xuân Chiến: Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác biên phòng trong tình hình mới, BĐBP đã tập trung xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện, trong đó coi trọng xây dựng về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đạt được một số kết quả nổi bật sau:

- Tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng giữ vững sự ổn định về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của BĐBP. Thực hiện nghiêm túc Thông báo số 165/TB-TW, ngày 22-12-2004, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa IX) Thông báo kết luận của Bộ Chính trị về tổ chức BĐBP. Bảo đảm cho BĐBP thực hiện tốt 3 chức năng quản lý Nhà nước về an ninh, quốc phòng, đối ngoại ở khu vực biên giới; trong thời bình là quản lý, bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh trật tự biên giới quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác với các nước láng giềng; khi có chiến tranh hoặc xung đột biên giới, thực hiện tốt nhiệm vụ tác chiến phòng thủ được phân công trong thế trận phòng thủ chung trên địa bàn.

- Tiếp tục xây dựng BĐBP vững mạnh về mọi mặt. Trong đó, đã tập trung xây dựng BĐBP vững mạnh về chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ hàng đầu, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Cán bộ, chiến sĩ BĐBP thường xuyên được giáo dục, quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, tình hình nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia hiện nay. Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị gắn với quản lý, định hướng tư tưởng, chủ động đấu tranh với những quan điểm, nhận thức sai trái, không để "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

- Luôn giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đối với BĐBP, đảm bảo BĐBP tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân và sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ BĐBP. Trước hết, bảo đảm chặt chẽ khâu tuyển chọn con người để xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ BĐBP bảo đảm tin cậy về chính trị; cán bộ, chiến sĩ được huấn luyện - đào tạo chu đáo, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ quân sự và nghiệp vụ về công tác biên phòng tốt, nắm vững các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ BĐBP, chống tiêu cực trong quá trình đào tạo, sử dụng cán bộ. Công tác tuyển chọn con em đồng bào dân tộc thiểu số và người nơi khác đến định cư ở khu vực biên giới, hải đảo được đẩy mạnh, để đào tạo, phục vụ lâu dài trong BĐBP. Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác biên phòng trong giai đoạn cách mạng mới, đặc biệt là đội ngũ chỉ huy, chuyên môn kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời bình cũng như thời chiến, đội ngũ cán bộ các cấp phù hợp với tính chất hoạt động, chiến đấu, công tác của lực lượng. Tỷ lệ người dân tộc thiểu số trong cơ cấu đội ngũ sĩ quan, nhất là quân nhân chuyên nghiệp ở các đồn Biên phòng được nâng lên. 

PV: Thưa đồng chí, BĐBP đã đạt được những kết quả gì trong xây dựng chính quy? Còn những vấn đề gì cần chấn chỉnh, khắc phục?

Trung tướng Hoàng Xuân Chiến: Xây dựng BĐBP cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại theo hướng mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng đã vạch ra, là nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và Quân đội, là quá trình lâu dài, với nhiều nội dung, biện pháp phù hợp. Thời gian qua, BĐBP cũng đã đạt được một số kết quả chủ yếu trong xây dựng đơn vị như sau:

- Xây dựng BĐBP vững mạnh về chính trị, tư tưởng: Đây là kết quả quan trọng nhất, làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu của BĐBP; giữ vững và không ngừng tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Đảng; bảo đảm cho BĐBP luôn trung thành với Đảng, Nhà nước, nhân dân, với Tổ quốc và chế độ xã hội chủ nghĩa; không ngừng tăng cường, củng cố trận địa tư tưởng cách mạng của Đảng; kiên định mục tiêu, lý tưởng chiến đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên quyết bảo vệ nền tảng tư tưởng và đường lối đổi mới của Đảng. Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã thường xuyên tăng cường giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc nói chung và nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới nói riêng.

- Xây dựng BĐBP vững mạnh về tổ chức: Nghị quyết số 11/NQ-TW ngày 8-8-1995 của Bộ Chính trị (khóa VII) đã nêu rõ: "Bộ đội Biên phòng được tổ chức, chỉ huy thống nhất từ Trung ương đến đơn vị cơ sở..." và "Đảm bảo sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chủ tịch nước, Chính phủ, Đảng ủy Quân sự Trung ương, Bộ Quốc phòng, các Tỉnh ủy, Thành ủy đối với lực lượng BĐBP và công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia". Hiện nay, tổ chức của BĐBP tiếp tục duy trì theo hệ thống dọc, tập trung thống nhất với 3 cấp là đúng đắn và hợp lý, đáp ứng được nguyên tắc quản lý, bảo vệ biên giới tập trung, thống nhất, giải quyết các vấn đề xảy ra trên biên giới nhanh chóng, thông suốt, kịp thời, hiệu quả cao.

- Tiếp tục đổi mới tổ chức, nội dung, phương pháp, nâng cao chất lượng huấn luyện, làm cơ sở để nâng cao hiệu quả hoạt động của BĐBP: Trên cơ sở chương trình, nội dung huấn luyện của trên, các đơn vị BĐBP đã nghiên cứu đổi mới tổ chức hình thức, nội dung, phương pháp huấn luyện phù hợp với từng loại đối tượng. Thường xuyên cập nhật, nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; nắm vững và chấp hành đúng các chính sách, pháp luật có liên quan đến nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới. Đã tổ chức huấn luyện và phối hợp với các lực lượng tham gia xây dựng và triển khai các hoạt động của khu vực phòng thủ có hiệu quả; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới, nhất là trong phòng, chống bạo loạn lật đổ, xung đột biên giới, cứu hộ, cứu nạn và phòng, chống thiên tai...

- Từng bước hiện đại hóa BĐBP phù hợp với tình hình thực tế: Hiện tại và tương lai, cùng với việc phát huy, nâng cao hiệu quả sử dụng, khai thác triệt để các loại vũ khí, trang thiết bị hiện có, BĐBP phải được trang bị vũ khí, phương tiện kỹ thuật hiện đại, để có đủ khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, vùng biển, đảo được phân công và góp phần bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Bên cạnh những kết quả đạt được về xây dựng chính quy, BĐBP vẫn còn một số vấn đề cần phải tiếp tục chấn chỉnh trong thời gian tới, như: Chấp hành kỷ luật, pháp luật và an toàn giao thông. Công tác huấn luyện, chấp hành điều lệnh, điều lệ, sẵn sàng chiến đấu còn phải tiến hành thường xuyên, liên tục, theo đúng chỉ đạo của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng.

PV: Năm 2017 và những năm tiếp theo, để tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng, quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, BĐBP cần tập trung vào những nội dung gì, thưa Trung tướng Tư lệnh?

Trung tướng Hoàng Xuân Chiến: Năm 2017 và những năm tiếp theo, BĐBP cần tập trung làm tốt một số nội dung sau:

1. Tiếp tục đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống, pháp luật theo hướng thiết thực, đi vào chiều sâu. Quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; nâng cao bản lĩnh chính trị, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, củng cố niềm tin vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới cho cán bộ, chiến sĩ.

2. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BĐBP lần thứ XIV; chú trọng việc thực hiện nghiêm túc chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BĐBP lần thứ XIV, chương trình công tác toàn khóa của các cấp bộ đảng. Đồng thời, tích cực đổi mới phong cách lãnh đạo và phương pháp, tác phong công tác theo phương châm "Nói ngắn, viết gọn, tham mưu đúng, trúng, hiệu quả".

3. Các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện tốt Đề án củng cố, kiện toàn tổ chức biên chế theo quy định của Bộ Quốc phòng. Trong đó, chú trọng nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh tổ chức biên chế lực lượng BĐBP theo hướng cơ bản, hệ thống, tinh gọn, chính quy, hiện đại, đáp ứng sự phát triển của công tác biên phòng trong tình hình mới.

4. Thực hiện tốt công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đó là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của BĐBP. Tích cực đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện theo phương châm "cơ bản, thiết thực, vững chắc", chú trọng huấn luyện các biện pháp nghiệp vụ biên phòng đồng bộ và chuyên sâu, sát với yêu cầu, nhiệm vụ, biên chế của các đơn vị trên từng tuyến biên giới; tạo chuyển biến toàn diện về chất lượng, nhất là nghệ thuật tác chiến nghiệp vụ biên phòng và thực hiện nhiệm vụ của BĐBP trong khu vực phòng thủ.

PV: Xin trân trọng cảm ơn Trung tướng!

A Hoa (Thực hiện)

Bình luận

ZALO