Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ bảy, 22/06/2024 05:31 GMT+7

Xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho cán bộ, đảng viên

Biên phòng - BĐBP đóng quân phân tán ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo trong điều kiện khó khăn, gian khổ, xa sự chỉ huy, chỉ đạo, luôn chịu sự tác động của mặt trái kinh tế thị trường, lại thường xuyên trực diện đấu tranh với các phần tử xấu, phản động và các đối tượng tội phạm. Trong điều kiện đó, việc nâng cao bản lính chính trị cho cán bộ, đảng viên là yêu cầu hàng đầu để đảm bảo BĐBP vững vàng vượt lên mọi khó khăn, gian khổ, thử thách, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đồn Biên phòng Lũng Cú, BĐBP Hà Giang duy trì hoạt động sinh hoạt chính trị trong đơn vị nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên. Ảnh: Hà Đô

Phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: “Đội ngũ cán bộ, đảng viên có vai trò trực tiếp và nhân tố cơ bản quyết định năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, liên tục, là trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, đảng viên, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, thực hiện thành công sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN”.

Hiện nay, Đảng ta đã đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đây chính là đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp nhằm rà soát, nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên, củng cố và tăng cường “chất thép” cho cơ sở. Thực tế cho thấy, để đấu tranh có hiệu quả với những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, trước hết, mỗi cán bộ, đảng viên phải tự rèn luyện, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, tăng cường “sức đề kháng”, khả năng “miễn dịch” trước những thông tin xấu độc và sự chống phá của các thế lực thù địch, phản động.

Nhận thức sâu sắc về vấn đề này, Đảng ủy BĐBP đã tạo môi trường thuận lợi cho mỗi cán bộ, đảng viên học tập chính trị, rèn luyện đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh. Đồng thời, triển khai nhiều giải pháp nhằm xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho cán bộ, đảng viên. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng thường xuyên được tăng cường, chủ động phòng ngừa, kết hợp giữa xây và chống.

Trước tiên là kịp thời cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, nhất là những vấn đề mới, nhạy cảm; tăng cường nắm, quản lý tình hình tư tưởng, xử lý, giải quyết những vấn đề mới phát sinh từ cơ sở. Trước các sự kiện chính trị của Đảng, đất nước và Quân đội, Đảng ủy BĐBP triển khai công tác định hướng tư tưởng cho bộ đội có nhận thức đúng đắn, chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc, bóp méo sự thật, phản động.

Bản lĩnh chính trị không tự nhiên mà có, đó là sản phẩm của sự giáo dục, quá trình tiếp thu, rèn luyện liên tục của mỗi đảng viên. Chính vì vậy, các tổ chức cơ sở Đảng các cấp trong BĐBP luôn nghiên cứu đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền, nghiên cứu, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng bảo đảm dễ hiểu, dễ tiếp thu. Các đơn vị đã sáng tạo và phát huy hiệu quả các mô hình: Sinh hoạt “Tổ 3 người”, “Tổ chiến sĩ bảo vệ”, “Mỗi tuần một câu hỏi, một đáp án”... Thực hiện các hình thức, phương pháp giáo dục chính trị linh hoạt theo hướng “mở”, có định hướng; tổ chức học ghép các đối tượng, học theo cụm đơn vị, theo tính chất nhiệm vụ; các chế độ thông báo chính trị thời sự, Ngày Chính trị, văn hóa tinh thần ở cơ sở, Ngày Pháp luật...

Cùng với đó, tổ chức Đảng các cấp đã vận dụng linh hoạt hình thức giáo dục chính trị thông qua hoạt động thực tiễn, phong trào thi đua, các cuộc vận động, kỷ niệm các ngày lễ, ngày truyền thống, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao. Bên cạnh đó, các thiết chế văn hóa, thiết chế dân chủ cũng được đầu tư, vận dụng để tạo môi trường, điều kiện thuận lợi nhất cho cán bộ, đảng viên, nghiên cứu, học tập nâng cao phẩm chất chính trị, ý thức trách nhiệm cho bản thân.

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Ảnh: Bích Nguyên

Nhằm nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục chính trị, Đảng ủy BĐBP đã tổ chức Hội thi tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và các hội nghị điển hình tiên tiến từ cấp cơ sở đến cấp Bộ Tư lệnh, tạo sự lan tỏa sâu rộng. Tăng cường thông tin, tuyên truyền đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”, các quan điểm, tư tưởng sai trái, phản động, nhất là trên internet, mạng xã hội. Từ đó, giúp cán bộ, đảng viên nhận diện rõ những thông tin xuyên tạc, tư tưởng phản động, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Bằng nhiều giải pháp đồng bộ và hiệu quả, công tác giáo dục chính trị trong BĐBP đã kịp thời định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ trước những vấn đề nhạy cảm, phức tạp, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Cán bộ, chiến sĩ BĐBP luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, kiên định với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và CNXH trước sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch, nhất là trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa.

Đặc biệt, trong bối cảnh gia tăng những thách thức an ninh phi truyền thống như dịch Covid-19, trong thời gian qua, đội ngũ cán bộ, đảng viên BĐBP không nao núng, dao động mà quyết tâm phấn đấu, vượt lên mọi khó khăn, gian khổ để hoàn thành tốt nhiệm vụ “kép” phòng, chống dịch Covid-19, ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, góp phần giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Từng đảng viên cũng phải xác định rõ bổn phận và trách nhiệm thiêng liêng và cao cả của mình khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng, không ngừng phấn đấu và rèn luyện bản lĩnh chính trị, tu dưỡng về phẩm chất đạo đức, lối sống; thường xuyên tự phê bình và phê bình, gương mẫu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chỉ có như vậy thì tổ chức Đảng và đảng viên mới thật sự trong sạch, vững mạnh, có uy tín với quần chúng nhân dân”.

Bích Nguyên

Bình luận

ZALO