Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ năm, 23/09/2021 03:55 GMT+7

Xác định các đột phá chiến lược đúng, sát với tình hình thực tế

Biên phòng - “Năm 2020 là năm cuối của nhiệm kỳ khóa XII và là năm sẽ diễn ra đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc khóa XIII của Đảng. Vì vậy, nội dung chương trình Hội nghị Trung ương lần này có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ của năm 2019 - 2020 cũng như cả nhiệm kỳ và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” – Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh tại phiên khai mạc Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

cv32_3a
 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nhật Bắc

Tập trung vào những vấn đề mới, còn có ý kiến khác nhau

Diễn ra từ ngày 7 đến 13-10, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Hội nghị Trung ương 11 đã thảo luận, cho ý kiến để tiếp tục hoàn thiện các dự thảo báo cáo và xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng, có ý nghĩa chiến lược. Một trong những nội dung trọng tâm của Hội nghị Trung ương 11 là thảo luận và cho ý kiến về dự thảo Báo cáo chính trị và Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011 trình Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Tại phiên khai mạc hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: “Báo cáo chính trị là văn kiện trung tâm của Đại hội, là căn cứ cơ bản để xây dựng các văn kiện khác”. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã đề nghị các đại biểu: “Nghiên cứu kỹ, thảo luận, cho ý kiến về dự thảo báo cáo; chú ý những vấn đề lớn, những nội dung quan trọng về quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, những chủ trương, chính sách, biện pháp đổi mới quan trọng, có ý nghĩa chiến lược, có tính đột phá, khả thi cao và những vấn đề còn có ý kiến khác nhau”.

“Cán bộ, đảng viên và nhân dân kỳ vọng Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có được một Báo cáo chính trị xứng tầm, đề ra được những chủ trương, quyết sách đúng đắn để lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ sự nghiệp đổi mới vì một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh trong nhiệm kỳ tới và những năm tiếp theo” – Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

Về Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng  định, đó là một trong những cơ sở quan trọng để xây dựng Báo cáo chính trị bài bản, có hệ thống và tầm nhìn sâu rộng, xuyên suốt 35 năm đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991 và định hướng xây dựng Đảng, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước trong 5 - 10 năm tới, tầm nhìn đến năm 2045.

Dự thảo báo cáo đã đề cập, phân tích về bối cảnh thực hiện Cương lĩnh 2011; nhận định, đánh giá về thành tựu trong phát triển nhận thức lý luận của Đảng; những kết quả, hạn chế và những vấn đề đặt ra trong thực tiễn 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011 đối với từng lĩnh vực của đời sống xã hội; đánh giá chung về ý nghĩa và giá trị của Cương lĩnh. Đồng thời, đề xuất, kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến dự báo bối cảnh quốc tế, trong nước thời gian tới; tiếp tục bổ sung, phát triển nhận thức lý luận về CNXH và con đường đi lên CNXH của nước ta; định hướng lớn và giải pháp xây dựng, phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045...

Tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã lưu ý các đại biểu thảo luận cho ý kiến những vấn đề mới, còn có ý kiến khác nhau để Bộ Chính trị nghiên cứu, tiếp thu, tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện báo cáo, làm tài liệu nghiên cứu, phục vụ quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Xác định các nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá chiến lược

Gợi mở, nêu vấn đề để Hội nghị Trung ương 11 nghiên cứu, thảo luận về dự thảo Báo cáo kinh tế - xã hội trình Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Đây là một báo cáo rất quan trọng, đi sâu vào lĩnh vực cơ bản, nhiệm vụ trung tâm của công cuộc đổi mới. 

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, trên cơ sở đánh giá đúng tình hình kinh tế - xã hội nước ta hiện nay, tính đến những thời cơ, thuận lợi mới xuất hiện và lường trước những khó khăn, thách thức phải vượt qua trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư tác động mạnh mẽ, đa chiều đối với tất cả các quốc gia, dân tộc, Báo cáo kinh tế - xã hội cần xác định phương hướng, quan điểm, mục tiêu, các đột phá chiến lược, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 và 10 năm 2021 - 2030 sao cho thật đúng, thật sát với tình hình thực tế đất nước và bối cảnh quốc tế, khu vực. Chú ý các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể, những cơ chế, chính sách, biện pháp mới có tính đột phá, khả thi cao, đóng góp thiết thực vào việc phát huy, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực trong và ngoài nước để giải quyết những vấn đề kinh tế - xã hội đang nổi lên và những vấn đề chiến lược, lâu dài ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước; cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Hội nghị Trung ương 11 phân tích, dự báo có căn cứ, cơ sở khoa học, tình hình thế giới và trong nước, nhất là tình hình Biển Đông; chỉ rõ các khả năng có thể xảy ra trong thời gian tới, lường trước những thời cơ, thuận lợi cần nắm bắt, những khó khăn, thách thức cần phải nỗ lực vượt qua.

Tại Hội nghị Trung ương 11, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến một bước về các dự thảo văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Dự thảo Báo cáo chính trị và Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011) trình Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược kinh tế - xã hội 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2021-2030; Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện công tác xây dựng Đảng, thi hành Điều lệ Đảng khóa XII. Hội nghị lần này cũng cho ý kiến về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2019-2020 và một số vấn đề quan trọng khác.

Thu Hằng (tổng hợp)

Bình luận

ZALO