Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ năm, 02/12/2021 05:05 GMT+7

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động đối ngoại của BĐBP

Biên phòng - Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận thức sâu sắc vai trò của hoạt động đối ngoại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Những thành tựu trên lĩnh vực hoạt động đối ngoại đã góp một phần quan trọng vào thắng lợi của cách mạng nước ta trong những năm qua. Trong số các lực lượng tham gia hoạt động đối ngoại, công tác đối ngoại của lực lượng BĐBP đã có vai trò hết sức quan trọng, đóng góp một phần không nhỏ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

pgq8_7a-1.JPG
Trung tướng Võ Trọng Việt, Tư lệnh BĐBP thăm và làm việc với Công an BP Trung Quốc vào tháng 4-2014.
 
Chức năng đặc thù của BĐBP

Trong đời sống chính trị - xã hội của các quốc gia trên thế giới, hoạt động đối ngoại chiếm một vị trí hết sức quan trọng. Sự thành, bại của hoạt động đối ngoại góp phần làm tăng thêm sức mạnh hoặc có thể làm lụi tàn cả một quốc gia, dân tộc. Chính vì vậy, từ xa xưa đến nay, hoạt động đối ngoại đã được sử dụng như một vũ khí sắc bén để giải quyết mối quan hệ giữa các quốc gia, dân tộc.

Mỗi quốc gia trên thế giới đều có chủ quyền lãnh thổ của riêng mình được giới hạn bởi đường biên giới quốc gia. Vì vậy, việc bảo vệ biên giới quốc gia là nhân tố có tầm quan trọng chiến lược đối với tất cả các quốc gia. Biên giới quốc gia gắn liền với chủ quyền quốc gia là tài sản của dân tộc. Nó là yếu tố hết sức thiêng liêng đối với mỗi dân tộc, liên quan đến mối quan hệ với các nước láng giềng.

Do đó, các lực lượng tham gia bảo vệ biên giới, trên thực tế là một lực lượng quan trọng tham gia hoạt động đối ngoại của bất cứ quốc gia dân tộc nào. Việt Nam là nước có chung đường biên giới với một số nước trong khu vực như Trung Quốc, Lào và Cam-pu-chia, hoạt động đối ngoại của BĐBP là một nhân tố hết sức quan trọng trong hoạt động đối ngoại của Nhà nước.

Điều đó được thể hiện rất rõ trong chức năng, nhiệm vụ được quy định của BĐBP: "BĐBP là một lực lượng vũ trang của Đảng và Nhà nước, là một thành phần của Quân đội nhân dân Việt Nam, làm nòng cốt trong nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền và an ninh biên giới của Tổ quốc cả trên đất liền và vùng ven biển, tham gia tác chiến chống quân xâm lược khi có chiến tranh".

Ngoài chức năng tham gia tác chiến chống xâm lược khi có chiến tranh của lực lượng vũ trang nhân dân nói chung, BĐBP còn có một chức năng đặc thù là thường xuyên bảo vệ chủ quyền dân tộc trên biên giới quốc gia. Chức năng này được quy định trên hai phương diện chính sau: "Tiêu diệt các toán vũ trang xâm phạm biên giới, bờ biển, hải đảo, bọn gián điệp, biệt kích, thám báo, thổ phỉ, hải phỉ, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản của Nhà nước, tuần tra quản lý, bảo vệ cột mốc, dấu hiệu trên đường biên giới và hải phận, bảo vệ quyền lợi kinh tế quốc gia trên thềm lục địa. Quản lý quy chế của nước ta về biên giới và hải phận đã được ký giữa nước ta với nước khác…; phối hợp với các lực lượng và tổ chức nghiệp vụ của Nhà nước như công an, hải quan, y tế… kiểm tra, kiểm soát việc ra vào biên giới và hải phận theo quy chế của Nhà nước ta".

Với chức năng, nhiệm vụ như trên, một lần nữa, có thể khẳng định rằng hoạt động đối ngoại là một chức năng cơ bản của BĐBP nhằm góp phần thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Tư tưởng về quan hệ quốc tế và hoạt động đối ngoại là một bộ phận quan trọng trong hệ thống lý luận của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tư tưởng đó của Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự kế thừa truyền thống ngoại giao hòa bình của dân tộc, được phát triển và nâng lên một tầm cao mới trong thời đại cách mạng vô sản, thấm nhuần sâu sắc chủ nghĩa yêu nước với tinh thần quốc tế, chủ nghĩa nhân đạo với tinh thần cách mạng tiến công.

Tư tưởng và hoạt động đối ngoại của Chủ tịch Hồ Chí Minh bao gồm một số vấn đề cơ bản sau đây: Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế, truyền thống với hiện đại để tạo nên sức mạnh tổng hợp bảo đảm thắng lợi trong mọi giai đoạn cách mạng. Vì vậy, đường lối quốc tế và mọi hoạt động đối ngoại luôn là một bộ phận cấu thành của đường lối cách mạng Việt Nam; Kiên trì định hướng lớn trong chính sách và hoạt động đối ngoại là giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đồng thời không ngừng mở rộng quan hệ với các lực lượng đấu tranh cho hòa bình tiến bộ.

Tư tưởng đó được thực hiện trên nguyên tắc "thêm bạn bớt thù" trong mọi hoạt động đối ngoại; kết hợp hoạt động đối ngoại với xây dựng thực lực. Phối hợp chặt chẽ giữa hoạt động đối ngoại với hoạt động khác. Kết hợp các hình thức hoạt động đối ngoại, tạo nên sức mạnh tổng hợp bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng; phát huy truyền thống dân tộc, giương cao ngọn cờ hòa bình, chống chiến tranh phi nghĩa, "sẵn sàng làm bạn với tất cả các nước dân chủ", nhưng ưu tiên cho mối quan hệ với các nước láng giềng; kiên định về mục tiêu chiến lược, nhưng linh hoạt về sách lược, luôn giữ thế tiến công, nhưng biết thỏa hiệp đúng lúc, tranh thủ thời cơ giành thắng lợi từng bước, tiến lên giành thắng lợi quyết định…

Những tư tưởng lớn nói trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã, đang và sẽ luôn là tư tưởng chỉ đạo mọi chính sách và hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta, trong đó có hoạt động đối ngoại của BĐBP.

Triệt để vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác đối ngoại

Hiện nay, chúng ta đang sống trong một thế giới đầy biến động. Tình hình thế giới đang diễn biến phức tạp. Khu vực châu Á-Thái Bình Dương và tiểu vùng Đông Nam Á là nơi có sự đan xen về lợi ích và mâu thuẫn giữa các cường quốc trong khu vực và thế giới, đặc biệt là về chủ quyền lãnh thổ và an ninh Biển Đông. Trong tình hình đó, hoạt động đối ngoại nói chung và hoạt động của BĐBP nói riêng có ý nghĩa hết sức quan trọng. Về mặt vĩ mô, chúng ta cần nắm vững và vận dụng tư tưởng đối ngoại của Chủ tịch Hồ Chí Minh để xác lập một đường lối quốc tế và chính sách đối ngoại thích ứng với những diễn biến phức tạp có thể xảy ra.

Mặt khác, hoạt động đối ngoại biên giới mang tính đặc thù. Hoạt động này diễn ra thường xuyên và trên nhiều lĩnh vực khác nhau như quản lý biên giới, an ninh biên giới, đấu tranh cả về quân sự lẫn chính trị, ngoại giao, cả về kinh tế và văn hóa, xã hội để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ… Trong các lực lượng tham gia hoạt động đối ngoại biên giới, BĐBP là lực lượng chuyên trách nòng cốt.

Để hoàn thành tốt chức năng đối ngoại của mình, BĐBP cần phải nắm vững và vận dụng sáng tạo tư tưởng đối ngoại của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thứ nhất, hướng theo quan điểm quốc tế mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu lên, BĐBP phải thấy rõ vai trò, vị trí của mình và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, góp phần bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, xây dựng an ninh biên giới, tạo môi trường quốc tế thuận lợi cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đây là vấn đề hết sức quan trọng, nó đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng BĐBP phải thấm nhuần và thực hiện hàng giờ, hàng ngày trên toàn tuyến biên giới.

Chúng ta đã từng chứng kiến không ít những cuộc chiến tranh mà xuất phát điểm chỉ là những cuộc tranh chấp biên giới. BĐBP bằng hoạt động nghiệp vụ của mình là lực lượng đầu tiên phát hiện và tham gia giải quyết các vụ tranh chấp biên giới. Nếu không nắm vững chính sách đối ngoại của Đảng, không thấy rõ vai trò và trách nhiệm của mình trong các vụ tranh chấp biên giới, BĐBP có thể làm cho các vụ tranh chấp này trở nên phức tạp, gây khó khăn cho hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Thứ hai, để hoàn thành tốt chức năng đối ngoại, các cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng BĐBP trước hết phải không ngừng bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nắm vững pháp luật của mình. Điều đó thể hiện ở mấy khía cạnh sau: Cũng như các lực lượng khác trong Quân đội nhân dân Việt Nam, lực lượng BĐBP phải thường xuyên luyện tập, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và an ninh biên giới.

Bên cạnh đó, các cán bộ, chiến sĩ BĐBP phải không ngừng học tập, nâng cao trình độ nghiệp vụ, nắm vững đường lối và chính sách đối ngoại của Đảng và các hiệp định biên giới đã được ký kết giữa nước ta với các nước láng giềng. Có như vậy, BĐBP mới có đủ khả năng kịp thời phát hiện và tham gia giải quyết có hiệu quả các cuộc xâm nhập, tranh chấp biên giới xảy ra hàng ngày, hàng giờ trên tuyến biên giới dài hàng nghìn ki-lô-mét.

Thứ ba, để hoàn thành tốt chức năng đối ngoại của mình, BĐBP phải thấm nhuần quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nguyên tắc và phương châm trong hoạt động đối ngoại. Đó là: Kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, nhưng đồng thời giữ được mối quan hệ thân thiện với các nước láng giềng có chung đường biên giới. Muốn thực hiện được điều đó, BĐBP không chỉ phải rèn luyện và học tập tinh thông nghiệp vụ, mà còn phải biết áp dụng phương pháp hoạt động linh hoạt như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: "Xung đột to phải làm thành xung đột nhỏ, xung đột nhỏ làm thành không xung đột".

Tóm lại, hoạt động đối ngoại biên giới là một lĩnh vực rất nhạy cảm có quan hệ mật thiết tới việc thực hiện chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước, góp phần quan trọng xây dựng và giữ vững môi trường thuận lợi cho công tác xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hoạt động này diễn ra hàng ngày, hàng giờ và đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, các cơ quan, các bộ, ngành có liên quan, trong đó, BĐBP đóng vai trò hết sức quan trọng.

Để thực hiện tốt chức năng này, đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng BĐBP phải thường xuyên nâng cao năng lực công tác về mọi mặt. Đặc biệt, phải thấm nhuần và vận dụng linh hoạt, sáng tạo tư tưởng về đoàn kết quốc tế và hoạt động đối ngoại của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tình hình mới của đất nước và quốc tế.
Đại tá Lại Đức Tuyến
Trưởng phòng Đối ngoại BĐBP

Bình luận

ZALO