Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ năm, 23/09/2021 04:04 GMT+7

Vai trò quan trọng của thông tin khoa học quân sự với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia

Biên phòng - Ngày nay, trong lĩnh vực quân sự, thông tin khoa học ngày càng khẳng định vai trò to lớn trong quản lý, nghiên cứu khoa học, huấn luyện - đào tạo và sẵn sàng chiến đấu của quân đội ta. Công tác thông tin khoa học quân sự (KHQS) có nhiệm vụ thu thập, lưu giữ, xử lý, phổ biến thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ huy, quản lý, nghiên cứu khoa học, sản xuất... Đồng thời, phổ biến những thành tựu, tiến bộ khoa học kỹ thuật trong nước và thế giới nhằm nâng cao tri thức, góp phần định hướng nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ, viên chức quốc phòng.

ngxb_11
Hội nghị bạn đọc, cộng tác viên Tạp chí Khoa học Biên phòng các đơn vị phía Bắc do Bộ Tham mưu BĐBP tổ chức tại Bộ Chỉ huy BĐBP Lào Cai. Ảnh: T. Lâm

Những năm qua, công tác thông tin KHQS trong BĐBP luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh, Bộ Tham mưu; sự chỉ đạo và hướng dẫn của Trung tâm Thông tin KHQS, Bộ Quốc phòng. Hoạt động thông tin KHQS được triển khai toàn diện, như: Xây dựng kế hoạch dài hạn, kế hoạch công tác năm và các kế hoạch đảm bảo khác.

Định kỳ hằng tháng, quý, các đầu mối thông tin khoa học trong BĐBP tham gia giao ban với Trung tâm Thông tin KHQS, Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng nên đã thu thập, bổ sung được nhiều tư liệu có giá trị phục vụ nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Mặt khác, tích cực hợp tác, liên kết thông tin với các cơ quan thông tin trong và ngoài quân đội, như: Ban Tôn giáo Chính phủ, Ủy ban Biên giới quốc gia, Bộ Ngoại giao, Viện Chiến lược quốc phòng, Bộ Quốc phòng... để trao đổi, khai thác thông tin phục vụ lãnh đạo, chỉ huy, nghiên cứu khoa học và thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của cấp trên giao.

Các cơ quan, đơn vị BĐBP tổ chức khai thác thông tin trên mạng MISTEN, chủ động tìm kiếm thông tin trên mạng Internet phục vụ công tác nghiên cứu khoa học. Triển khai thực hiện tốt việc sưu tầm, biên tập tin, bài viết một cách chủ động, thường xuyên trên mạng LAN nhằm phục vụ công tác quản lý, điều hành và cung cấp tin cho người dùng tin. Xây dựng, quản lý, duy trì và cập nhật thông tin về công tác biên phòng và xây dựng BĐBP như: Đường biên mốc giới, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, kiểm soát xuất nhập cảnh, cứu hộ cứu nạn, đối ngoại biên phòng... đưa lên Trang tin điện tử Biên phòng Việt Nam.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, công tác thông tin KHQS trong BĐBP còn một số hạn chế, như: Nhận thức của lãnh đạo, chỉ huy ở một số đơn vị về vị trí, vai trò của công tác thông tin KHQS chưa đúng mức; đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác thông tin KHQS chưa đồng đều. Mặt khác, một số đơn vị chưa được kết nối mạng MISTEN nên ảnh hưởng đến việc nhận, truyền thông tin và làm giảm tính thời sự của thông tin. Công tác trao đổi, liên kết thông tin giữa các cơ quan, đơn vị chưa nhiều...

Thời gian tới, tình hình trên các tuyến biên giới, nhất là Biển Đông tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia rất nặng nề, với yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao... đòi hỏi sự lãnh đạo, chỉ đạo của chỉ huy cơ quan, đơn vị đối với công tác thông tin KHQS mang tính nguyên tắc, bảo đảm cho hoạt động thông tin KHQS đúng định hướng và có hiệu quả thiết thực. Công tác thông tin KHQS phải được thể hiện trong nghị quyết lãnh đạo, kế hoạch công tác nghiệp vụ và được tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc.

Xác định thông tin KHQS là nhiệm vụ thường xuyên của tất cả các cơ quan, đơn vị, Phòng Khoa học quân sự BĐBP vừa thực hiện nhiệm vụ thông tin KHQS, vừa làm tốt công tác quản lý chặt chẽ đối với hoạt động thông tin KHQS. Đồng thời, tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất những nội dung, biện pháp cần thiết để Thủ trưởng Bộ Tư lệnh và Bộ Tham mưu trực tiếp chỉ huy, chỉ đạo. 

Trong hoạt động khoa học nói chung, thông tin KHQS nói riêng, đội ngũ cán bộ có vai trò quan trọng, là lực lượng quyết định đến chất lượng, hiệu quả công tác. Do vậy, cấp ủy, người chỉ huy, chính ủy và cơ quan chính trị các cấp cần thường xuyên quan tâm xây dựng, kiện toàn tổ chức, biên chế ngành thông tin KHQS đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, nhạy bén về chính trị, có tâm huyết với nghề nghiệp... Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ, nhân viên làm thông tin KHQS cần thường xuyên được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ chuyên môn; khuyến khích việc tự học, tự nghiên cứu, trao đổi và rèn luyện nâng cao trình độ về mọi mặt. 

Với phương châm “thông tin đi trước, đón đầu” trong các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin KHQS phải luôn bám sát định hướng phát triển của quân đội, lực lượng BĐBP để tìm kiếm, tiếp cận thông tin từ nhiều nguồn, nhiều hướng, đảm bảo thông tin cấp trên xuống, cấp dưới lên. Thu thập, lưu giữ và bổ sung sách, tư liệu theo định hướng đó, nhất là những vấn đề liên quan đến lãnh đạo, quản lý, chỉ huy, ra quyết định, chủ trương, biện pháp đảm bảo thông tin có cơ sở khoa học, thiết thực và có tính thuyết phục cao. Nắm vững định hướng, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, nội dung trọng điểm ở những thời điểm quan trọng, nhạy cảm, đồng thời hướng mọi nỗ lực vào thu thập, xử lý và cung cấp, phổ biến thông tin khoa học có giá trị, kịp thời và có chất lượng.

Chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác lưu trữ, quản lý, tra cứu và xử lý thông tin khoa học nhanh chóng, chính xác. Xây dựng thư viện đủ mạnh để phục vụ công tác nghiên cứu khoa học. Tiếp tục khai thác có hiệu quả “Thư viện số dùng chung trong Bộ Quốc phòng” tại Học viện Biên phòng. Nghiên cứu đầu tư xây dựng thư viện khoa học ngang tầm với đòi hỏi yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm cung cấp thông tin cho cán bộ nghiên cứu, tiến tới cung cấp dịch vụ tra cứu, tìm tin tự động hóa.

Trên cơ sở nắm chắc nhu cầu của đối tượng dùng tin, tổ chức sưu tầm, khai thác, xử lý và phổ biến thông tin có hiệu quả. Thực hiện tốt các hình thức thông tin, như: Thông tin chuyên đề, thông báo tư liệu mới, thông tin trên mạng MISTEN, thông tin qua mạng LAN và quản lý, duy trì cập nhật thông tin thường xuyên trên Website Biên phòng Việt Nam. Thường xuyên đổi mới phương thức phổ biến thông tin, liên kết trao đổi thông tin theo hướng ngày càng đa dạng, phong phú, tạo cho thông tin luôn mang tính hấp dẫn, mới mẻ cả về nội dung và hình thức cung cấp, gây được sự quan tâm, chú ý của người dùng tin. Khi cung cấp các thông tin, cần xác định rõ nguồn tin, định hướng cụ thể để có cái nhìn từ nhiều phía, nhiều chiều. 

Trước yêu cầu của việc thực hiện nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, công tác thông tin KHQS trong BĐBP cần phải bám sát vào yêu cầu nhiệm vụ chính trị của lực lượng, nhạy bén với tình hình. Đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác thông tin khoa học biên phòng cần nỗ lực cao hơn nữa, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đòi hỏi ngày càng cao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng, quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong mọi tình huống.   

Thiếu tướng Lê Văn Thạo, Phó Tham mưu trưởng BĐBP

Bình luận

ZALO