Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ sáu, 08/12/2023 08:20 GMT+7

Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ

Biên phòng - Cán bộ và công tác cán bộ luôn là nhân tố đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa quyết định thắng lợi của sự nghiệp cách mạng. Vì vậy, trong cả cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho việc xây dựng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ.

Cán bộ BĐBP luôn gần gũi, gắn bó máu thịt với đồng bào các dân tộc nơi biên giới, giúp đồng bào xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Ảnh: CTV

Trong tác phẩm nổi tiếng “Sửa đổi lối làm việc”, “vấn đề cán bộ” được Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu ra và phân tích một cách sâu sắc, toàn diện, đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Theo Bác Hồ, trong bất cứ giai đoạn cách mạng nào, cán bộ bao giờ cũng đóng vai trò quyết định; công tác cán bộ không chỉ là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng, mà còn là mắt xích trọng yếu trong toàn bộ hoạt động của Đảng, nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, nhằm đưa cách mạng đến thành công, đất nước độc lập, thống nhất, hùng cường, đem lại tự do, dân chủ, công bằng và hạnh phúc cho nhân dân.

Bác Hồ khẳng định: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”; “Huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”. Với quan điểm đó, Bác chỉ rõ: Đảng phải biết “huấn luyện cán bộ” và biết “dạy cán bộ và dùng cán bộ”. Muốn vậy, “Đảng phải nuôi dạy cán bộ, như người làm vườn vun trồng những cây cối quý báu. Phải trọng nhân tài, trọng cán bộ, trọng mỗi một người có ích cho công việc chung của chúng ta”...

Trong công tác cán bộ, thì việc lựa chọn, sắp xếp, cất nhắc cán bộ là vấn đề quan trọng nhất. Bác nêu ra 6 cách thức để lựa chọn, sắp xếp, cất nhắc cán bộ, trong đó có 3 cách thức sau là quan trọng nhất: “Phải biết rõ cán bộ” - Đảng phải thường xuyên tìm hiểu, xem xét để hiểu rõ cán bộ; qua đó, xác nhận những người tài, phát hiện những người “hủ hóa”.

“Phải cất nhắc cán bộ một cách cho đúng” - Người viết: “Khi cất nhắc cán bộ, cần phải xét rõ người đó có gần gũi quần chúng, có được quần chúng tin cậy và mến phục không. Lại phải xem người ấy xứng với việc gì... Nếu cất nhắc không cẩn thận, không khỏi đem người bô lô ba la, chỉ nói mà không biết làm, vào những địa vị lãnh đạo. Như thế rất có hại”.

“Phải khéo dùng cán bộ” - Bác nhắc nhở: “Thường chúng ta không biết tùy tài mà dùng người”. Đồng thời, Bác phê phán những sai lầm trong công tác cán bộ mà Bác gọi là những “chứng bệnh” sau đây: Ham dùng người bà con, anh em quen biết, bầu bạn; ham dùng những kẻ khéo nịnh hót mà chán ghét những người chính trực; ham dùng những người tính tình hợp với mình.

Bác cũng cảnh báo: “Vì những bệnh đó, kết quả những người kia đã làm bậy, mình cũng cứ bao dung, che chở, bảo hộ, khiến cho chúng ngày càng hư hỏng. Đối với những người chính trực thì bới lông tìm vết để trả thù. Như thế, cố nhiên là hỏng cả công việc của Đảng, hỏng cả danh giá của người lãnh đạo”.

Trong việc lựa chọn cán bộ, Bác nêu ra các tiêu chí quan trọng về người cán bộ tốt: “Những người đã tỏ ra rất trung thành và hăng hái trong công việc, trong lúc đấu tranh./ Những người liên lạc mật thiết với dân chúng, hiểu biết dân chúng. Luôn luôn chú ý đến lợi ích của dân chúng. Như thế thì dân chúng mới tin cậy cán bộ và nhận cán bộ đó là người lãnh đạo của họ./ Những người có thể phụ trách giải quyết các vấn đề trong những hoàn cảnh khó khăn... Những người luôn luôn giữ đúng kỷ luật”.

Quan điểm về công tác cán bộ của Chủ tịch Hồ Chí Minh rất rõ ràng, sâu sắc, toàn diện: Phải biết lựa chọn cán bộ, dạy bảo cán bộ, biết dùng cán bộ và yêu thương cán bộ. Nhưng Đảng phải kịp thời xử lý kỷ luật nghiêm minh khi cán bộ mắc sai lầm, khuyết điểm. Bác viết: “Sửa chữa sai lầm, cố nhiên là cần dùng cách giải thích, thuyết phục, cảm hóa, dạy bảo. Song không phải tuyệt nhiên không dùng xử phạt. Lỗi lầm có việc to, việc nhỏ. Nếu nhất luật không dùng xử phạt thì sẽ mất cả kỷ luật, thì mở đường cho bọn cố ý phá hoại. Vì vậy, hoàn toàn không dùng xử phạt là không đúng” và nhấn mạnh: “Phê bình cho đúng, chẳng những không làm giảm thể diện và uy tín của cán bộ, của Đảng. Trái lại, càng làm cho sự lãnh đạo mạnh mẽ hơn, thiết thực hơn. Do đó mà uy tín và thể diện ngày càng tăng thêm”...

Ngày nay, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “Vấn đề cán bộ quyết định mọi việc” vẫn còn nguyên giá trị thời sự tươi mới và có ý nghĩa rất to lớn trong công tác cực kỳ hệ trọng là xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Sau gần 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới và sau hơn 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về chiến lược cán bộ, đội ngũ cán bộ các cấp ở nước ta đã có bước trưởng thành, phát triển nhiều mặt, chất lượng ngày càng được nâng cao, từng bước đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Tại các Hội nghị Trung ương 4, 5, 6, 7 (khóa XI), Hội nghị Trung ương 4, 5, 6, 7, 8 (khóa XII), Đảng ta liên tục đề ra nhiều chủ trương, giải pháp nhằm tiếp tục khắc phục những yếu kém, khuyết điểm trong công tác cán bộ, nhất là về “đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở”, “quy hoạch cán bộ cấp chiến lược” và vấn đề tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đây là những vấn đề cực kỳ quan trọng, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của Đảng, nâng cao vai trò và chất lượng lãnh đạo của Đảng.

Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trong bài viết “Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng”, nhấn mạnh: Sự trưởng thành, lớn mạnh và phát triển của đội ngũ cán bộ trong mấy chục năm qua là nhân tố hàng đầu quyết định làm nên những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay. Song, những khuyết điểm, yếu kém của một bộ phận cán bộ và những hạn chế, bất cập trong công tác cán bộ cũng là một nguyên nhân quan trọng làm cho đất nước phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh và mong muốn của chúng ta, làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, liên quan đến sự sống còn của Đảng, sự phát triển bền vững của Đảng, của đất nước là phải làm tốt công tác nhân sự từ đại hội đảng bộ các cấp. Để hoàn thành tốt công tác đặc biệt quan trọng này, từng cơ quan, từng cấp, từng ngành và cả hệ thống chính trị phải làm việc với tinh thần trách nhiệm rất cao, với quyết tâm, nỗ lực rất lớn, có cách làm thật sự công tâm, khách quan, khoa học, đặt lợi ích của quốc gia - dân tộc, của Đảng, của nhân dân lên trên hết, trước hết.

Hơn lúc nào hết, các cấp ủy Đảng, các cán bộ, đảng viên phải thiết thực nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ, biến nhận thức thành những hành động, công việc cụ thể, kết quả cụ thể, để Đảng vững mạnh, cách mạng thắng lợi, đất nước tươi đẹp, phồn vinh.

Hoàng Lâm

Bình luận

ZALO