Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ hai, 02/10/2023 05:45 GMT+7

Tự phê bình và phê bình góp phần xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong Bộ đội Biên phòng vững mạnh

Biên phòng - Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII (NQTƯ 4) là bước phát triển tư duy lý luận và quyết tâm chính trị của Đảng ta về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phù hợp với tình hình thực tiễn trong giai đoạn cách mạng hiện nay. Việc quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị, trong đó có Bộ đội Biên phòng (BĐBP).

Với tinh thần tự phê bình và phê bình nghiêm túc, các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên các cơ quan, đơn vị trong BĐBP đã và đang tiếp tục quán triệt và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết (NQ); xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng trong BĐBP vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Trung tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP.

Trước lúc đi xa, trong bản Di chúc Bác Hồ để lại cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, Người căn dặn: “Khi cách mạng gặp khó khăn, chỉnh đốn Đảng để xây dựng thái độ bình tĩnh, sáng suốt, kiên định lập trường, lý tưởng; khi cách mạng trên đà thắng lợi, chỉnh đốn Đảng để ngăn ngừa bệnh kiêu ngạo, chủ quan, tự mãn, lạc quan tếu; khi Đảng cầm quyền, đảng viên rất dễ bị đánh mất mình...”.

Trong tình hình hiện nay, dưới tác động tiêu cực của nền kinh tế thị trường, sự chống phá của các thế lực thù địch, phản động trong chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống.

Tại Hội nghị Trung ương 4, khóa XII, Đảng ta đã nhấn mạnh: “Sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chỉ là một bước ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy hiểm khôn lường, có thể dẫn tới tiếp tay hoặc cấu kết với các thế lực xấu, thù địch, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc”. Do vậy, việc ban hành NQ “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” là tất yếu khách quan và đáp ứng đòi hỏi cấp thiết trong tình hình hiện nay; vừa có ý nghĩa cơ bản, lâu dài, vừa có ý nghĩa cấp bách trước mắt, thể hiện quyết tâm chính trị và tư duy nhất quán của Đảng.

Ngay sau khi NQTƯ 4 được ban hành, Đảng ủy và Bộ Tư lệnh BĐBP đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cấp trong BĐBP tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng. 100% tổ chức đảng, tổ chức quần chúng, cán bộ, đảng viên và quần chúng trong toàn lực lượng đã được phổ biến, quán triệt và nhận thức đầy đủ, sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của NQTƯ 4, Chỉ thị số 05-CT/TW (Chỉ thị 05), ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị; Chỉ thị 87-CT/QUTW (Chỉ thị 87), ngày 8-7-2016 của Thường vụ Quân ủy Trung ương (QUTƯ) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nắm vững quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp, nhận diện rõ 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, qua đó, tạo sự thống nhất về nhận thức, nâng cao ý thức trách nhiệm trong tự phê bình và phê bình theo tinh thần NQ.

Đảng ủy BĐBP đã ban hành Kế hoạch số 395-KH/ĐU, ngày 8-3-2017; Bộ Tư lệnh BĐBP xây dựng Chương trình hành động số 1334/CTr-BTL thực hiện NQTƯ 4 về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, xác định các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để tập trung thực hiện NQ có hiệu quả.

Cấp ủy, chỉ huy các cấp trong BĐBP cũng đã chủ động xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện 4 nhóm giải pháp cơ bản được đề ra trong NQ, gắn với việc thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn lực lượng. Với phương châm tự phê bình và phê bình nghiêm túc, nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, không né tránh khuyết điểm, đề cao trách nhiệm nêu gương của cấp trên, cán bộ chủ trì, Đảng ủy BĐBP đã chỉ đạo cơ quan chính trị các cấp trong BĐBP hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên theo đúng tinh thần NQTƯ 4 và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ QUTƯ.

Để việc triển khai thực hiện kế hoạch và chương trình hành động đạt hiệu quả thực chất, Thường vụ Đảng ủy BĐBP yêu cầu cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu tập trung nhận diện và xác định chính xác các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đối với cấp trên, người chủ trì phải tự giác, gương mẫu kiểm điểm trước; ở từng cấp, phải xác định đúng trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Trong quá trình tự phê bình và phê bình, từng đảng viên, tổ chức đảng phải chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân cấp ủy viên, tránh biểu hiện hình thức, chiếu lệ, nói không đi đôi với làm, nể nang, né tránh, ngại va chạm. Trên cơ sở đó, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp nghiêm túc tiếp thu, đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo; từng cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp xây dựng kế hoạch phấn đấu, xác định phương hướng, nội dung, biện pháp khắc phục khâu yếu, mặt yếu đã được chỉ ra.

Với tinh thần “làm gương” và “làm trước” trong toàn Đảng bộ, tại hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo NQTƯ 4 của Đảng ủy BĐBP, Thường vụ Đảng ủy BĐBP đã nghiêm túc kiểm điểm, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Báo cáo tự kiểm điểm, Thường vụ Đảng ủy BĐBP đã không đề cập nhiều đến những kết quả, thành tích, mà tập trung đi sâu vào đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, những mặt công tác quan trọng, những lĩnh vực dễ nảy sinh tiêu cực, mất đoàn kết; chỉ rõ những khuyết điểm, hạn chế, xác định rõ nguyên nhân; kiểm điểm làm rõ trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những khuyết điểm, hạn chế, nhất là công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật, bảo đảm an toàn và an toàn giao thông…; đánh giá rõ thực trạng, nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân.

Từng đồng chí trong Ban Thường vụ đã kiểm điểm tự phê bình và phê bình nghiêm túc, trung thực, gương mẫu, cầu thị. Đã có nhiều ý kiến tham gia góp ý cho cá nhân với tinh thần thẳng thắn, chân tình, có tính xây dựng cao, đi sâu phân tích nguyên nhân chủ quan là chính. Về phía người được phê bình cũng nghiêm túc tiếp thu, tôn trọng ý kiến phê bình, thấy rõ được những điểm tốt để phát huy, những mặt hạn chế để xác định trách nhiệm khắc phục, sửa chữa.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện nghiêm túc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên gắn với thực hiện NQTƯ 4, Chỉ thị 05, Chỉ thị 87. Ban Thường vụ Đảng ủy đã gợi ý nội dung cần kiểm điểm cho các đảng ủy trực thuộc, đảng ủy BĐBP tỉnh, thành phố; yêu cầu làm tốt công tác chuẩn bị, nhất là báo cáo giải trình đối với tập thể, cá nhân, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục.

Chỉ đạo bí thư cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp xây dựng kế hoạch hành động của cá nhân thực hiện NQ; triển khai cho cán bộ, đảng viên cam kết giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống không suy thoái, không “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đưa nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và lời dạy của Bác Hồ đối với BĐBP, tự phê bình và phê bình vào sinh hoạt thường kỳ của các cấp ủy, tổ chức đảng.

Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, chuẩn bị chu đáo, nên các cấp ủy, tổ chức đảng trong BĐBP đã hoàn thành việc kiểm điểm đúng mục đích, yêu cầu đề ra. Hầu hết các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên tự phê bình và phê bình nghiêm túc, thẳng thắn, nhận rõ những tồn tại, hạn chế; nhận thức rõ hơn, đầy đủ và sâu sắc hơn những biểu hiện suy thoái trong nội bộ; xác định trách nhiệm tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”.

Sau kiểm điểm, các tổ chức đảng và đảng viên đã chủ động xây dựng kế hoạch, phương hướng khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong đảng bộ, chi bộ, góp phần xây dựng tổ chức đảng, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Có thể khẳng định, bằng quyết tâm chính trị cao trong việc học tập, quán triệt, xây dựng chủ trương, biện pháp và tổ chức thực hiện NQTƯ 4, thời gian qua, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng BĐBP đạt được nhiều kết quả quan trọng. Kỷ luật, kỷ cương được giữ vững, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng được nâng cao, đảm bảo lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và xây dựng đơn vị.

Trong công tác, chiến đấu, đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, trong đó có những tấm gương dũng cảm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, không bị sa ngã trước những cám dỗ, sự lôi kéo, câu móc của các loại đối tượng, gắn bó mật thiết với nhân dân, sẵn sàng xả thân vì chủ quyền an ninh biên giới quốc gia và hạnh phúc của nhân dân…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, hiện nay, vẫn còn có những cán bộ, chiến sĩ BĐBP vi phạm kỷ luật, pháp luật, thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, cơ hội, thực dụng... Những hiện tượng đó dù không mang tính hệ thống, nhưng đã tác động tiêu cực đến dư luận xã hội, làm tổn thương đến tình cảm của cán bộ, chiến sĩ, gây ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín, danh dự và truyền thống của BĐBP.

Về nguyên nhân, trước hết phải kể đến sự tác động của mặt trái kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế và những tiêu cực nảy sinh trong đời sống xã hội. Cùng với đó, môi trường công tác, chiến đấu của BĐBP rất đa dạng, phức tạp, chịu tác động, chi phối của nhiều yếu tố. Về chủ quan, do một số cán bộ, chiến sĩ không chịu tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lập trường tư tưởng không vững vàng, sa vào chủ nghĩa cá nhân, ích kỷ, hẹp hòi, thực dụng. Cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi có cán bộ, chiến sĩ vi phạm còn lơi lỏng trong quản lý, kiểm tra, giám sát, chưa thực sự nghiêm túc trong tự phê bình và phê bình. Quá trình “tự soi, tự sửa” chưa nhìn thẳng vào sự thật, chưa nhận diện được đầy đủ những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để có biện pháp ngăn chặn, đẩy lùi...

Trong bối cảnh toàn lực lượng đang quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ BĐBP lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 với quyết tâm xây dựng BĐBP cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số thành phần tiến thẳng hiện đại, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; việc tiếp tục xây dựng Đảng trong BĐBP vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức được Đảng ủy BĐBP xác định là công việc hệ trọng.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BĐBP lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã nhấn mạnh: “Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện NQTƯ 4, khóa XI, XII về xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87-CT/QUTW của Thường vụ QUTƯ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các quy định về những điều đảng viên không được làm; về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Chủ động phòng, chống suy thoái về đạo đức, lối sống và mọi biểu hiện chủ nghĩa cá nhân, cục bộ, thực dụng, cơ hội, quân phiệt, vi phạm dân chủ; phòng chống tham nhũng, lãng phí”.

Để tiếp tục tự phê bình và phê bình theo tinh thần NQTƯ 4, Đảng ủy BĐBP xác định cần thực hiện tốt các giải pháp sau:

Một là, tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giúp cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, công nhân viên chức quốc phòng nâng cao nhận thức chính trị, nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những lời Bác Hồ dạy đối với BĐBP gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và phong trào thi đua Quyết thắng của BĐBP với những hình thức phong phú, phương pháp tiến hành phù hợp với thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ của từng đơn vị. Từ đó, tạo sự thống nhất chung về nhận thức và hành động; tạo ra ý thức trách nhiệm, tinh thần tự giác của mọi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, công nhân viên chức quốc phòng trong học tập, thực hiện đường lối, chính sách, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, tích cực tham gia xây dựng Đảng và rèn luyện bản thân theo tư cách của người đảng viên.

Hai là, từng cấp ủy, tổ chức đảng xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện nghiêm hệ thống các quy chế, quy định, nhất là quy chế làm việc và quy chế lãnh đạo các mặt công tác, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của cấp ủy, tổ chức đảng với mọi hoạt động của đơn vị. Trên cơ sở đó duy trì thường xuyên, có nền nếp chế độ sinh hoạt tự phê bình và phê bình, để mỗi cán bộ, đảng viên “tự soi, tự sửa” thấy rõ những hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và tu dưỡng phấn đấu, rèn luyện vươn lên; đội ngũ cán bộ quản lý, chỉ huy thấy được trách nhiệm nêu gương trước cán bộ, chiến sĩ của đơn vị. Mỗi cán bộ, mỗi đảng viên ưu tú sẽ là nhân tố quyết định góp phần làm cho toàn Đảng vững mạnh.

Ba là, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần NQTƯ 4 (khóa XII) một cách quyết liệt, thường xuyên, liên tục với những cách làm sáng tạo, phù hợp với từng loại hình tổ chức đảng và chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Trong đó công tác chính trị tư tưởng cùng với việc nâng cao nhận thức chính trị phải giúp cho mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng nhận diện đầy đủ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để mỗi người tự mình soi lại bản thân, tự mình sửa chữa khắc phục và phòng tránh những biểu hiện đó, đồng thời kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện suy thoái trong cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, từng cấp ủy, tổ chức đảng phải duy trì và thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, từ việc xây dựng nghị quyết, quy chế, kế hoạch đến quá trình tổ chức thực hiện. Duy trì nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong Đảng; xử lý nghiêm minh, kiên quyết, dứt điểm các tập thể, cá nhân sai phạm, không có vùng cấm; tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực như công tác tài chính, xây dựng cơ bản, công tác cửa khẩu, phòng chống tội phạm...

Bốn là, tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo đảm sự trong sạch về chính trị trong từng cấp ủy, tổ chức đảng, từng cơ quan, đơn vị, trước hết là đội ngũ cấp ủy viên và cán bộ chỉ huy, quản lý. Tập trung nắm, quản lý chắc tình hình một cách toàn diện cả lịch sử chính trị, nhận thức và thái độ chính trị hiện nay của mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng để có biện pháp giải quyết kịp thời, đúng với quan điểm, quy chế, quy định. Ngăn chặn kịp thời, có hiệu quả các tư tưởng tiêu cực, các hoạt động câu móc của các thế lực thù địch, phản động vào trong nội bộ, đảm bảo không để xảy ra sự suy thoái về tư tưởng chính trị trong từng cơ quan, đơn vị. Cùng với công tác chính trị tư tưởng và các biện pháp công tác khác đảm bảo giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong BĐBP.

Năm là, ở từng cấp thường xuyên tổ chức tốt việc sơ, tổng kết rút kinh nghiệm và kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng những cấp ủy, tổ chức đảng có cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả; những cán bộ, đảng viên gương mẫu, tiêu biểu trong quá trình thực hiện NQTƯ 4 nói riêng, công tác xây dựng Đảng nói chung. Đồng thời phát hiện kịp thời các khuyết điểm, hạn chế cả về chủ trương, giải pháp và biện pháp tổ chức thực hiện để có biện pháp khắc phục kịp thời, hiệu quả.

Trung tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng

Bình luận

ZALO