Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ năm, 28/09/2023 12:01 GMT+7

Trọn niềm tin yêu và tự hào

Biên phòng - Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 3-2-1930, đánh dấu một mốc son chói lọi của cách mạng Việt Nam. Cứ mỗi độ Xuân về, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta lại tự hào, phấn khởi chào đón sự kiện trọng đại của đất nước. Mùa xuân năm nay, Đảng ta vừa tròn 90 tuổi. Suốt 90 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân ta đi hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đi đến bến bờ hạnh phúc, vinh quang.

kjcz_7a
Suốt 90 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân ta đi hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đi đến bến bờ hạnh phúc, vinh quang. Ảnh: Minh họa

Với đường lối đúng dắn, sáng tạo, kết hợp và gương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lãnh đạo nhân dân ta đấu tranh giải phóng dân tộc, giành chính quyền với 3 cao trào cách mạng có ý nghĩa to lớn đưa đến thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa (ngày 2-9-1945) - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. 

Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công là sự kiện quan trọng bậc nhất trong lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc ta; là thắng lợi đầu tiên của chủ nghĩa Mác-Lênin ở một nước thuộc địa, nửa phong kiến, thắng lợi của tư tưởng Hồ Chí Minh. 

Ngay sau ngày đất nước độc lập, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lãnh đạo toàn dân vượt qua những khó khăn, thách thức; vừa chống thù trong, giặc ngoài, vừa kháng chiến vừa kiến quốc, xây dựng và củng cố vững chắc chính quyền nhân dân. 

Tháng 12-1946, trước dã tâm xâm lược nước ta một lần nữa của thực dân Pháp, với ý chí “Chúng ta thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lãnh đạo nhân dân ta lần lượt đánh bại các kế hoạch chiến tranh của thực dân Pháp mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. 

Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược có ý nghĩa lịch sử vĩ đại; chấm dứt ách thống trị thực dân của Pháp trong gần một thế kỉ trên đất nước ta, giải phóng hoàn toàn miền Bắc, tăng cường sức mạnh vật chất, tinh thần cho cách mạng Việt Nam; cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới, báo hiệu sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ trên toàn thế giới.

Từ năm 1954 đến năm 1975, Đảng lãnh đạo nhân dân ta tiến hành đồng thời 2 chiến lược cách mạng: Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam và cách mạng XHCN ở miền Bắc. Với ý chí “Không có gì quý hơn độc lập - tự do”, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lãnh đạo toàn dân phát huy cao độ chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và sức mạnh thời đại; lãnh đạo nhân dân ta lần lượt đánh bại các chiến lược chiến tranh tàn bạo của đế quốc Mỹ, giành nhiều thắng lợi vẻ vang mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, kết thúc 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. 

Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng đã ghi rõ: “Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỉ 20, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và tính thời đại sâu sắc”.  

Sau ngày miền Nam hoàn toàn được giải phóng, đất nước ta gặp muôn vàn khó khăn, Đảng đã lãnh đạo nhân dân vừa ra sức khôi phục kinh tế, khắc phục hậu quả nặng nề của chiến tranh, vừa làm nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc. 

Trước những thách thức của thời kỳ mới, Đảng ta đã tổng kết sáng kiến từ thực tiễn của nhân dân, tìm tòi, hoạch định đường lối đổi mới đúng đắn. Đại hội VI của Đảng (tháng 12-1986) đã đưa ra đường lối đổi mới toàn diện đất nước, mở ra bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng CNXH ở nước ta.

Từ năm 1986 đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sau gần 35 năm đổi mới, “Đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc XHCN”, đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Những thành tựu đó tạo tiền đề, nền tảng quan trọng để nước ta tiếp tục đổi mới mạnh mẽ trong những năm tới; khẳng định đường lối đổi mới của Đảng là đúng đắn, sáng tạo; con đường đi lên CNXH ở nước ta là phù hợp với thực tiễn của Việt Nam và xu thế phát triển của lịch sử.

Thực tiễn cách mạng Việt Nam 90 năm qua đã chứng minh sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu, quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Ở Việt Nam không có một lực lượng chính trị nào khác ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam, có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách, cam go để đưa dân tộc ta đến bến bờ hạnh phúc, vinh quang.

Bước vào năm 2020, năm tổ chức đại hội Đảng các cấp, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chúng ta càng có niềm tin sâu sắc hơn về vai trò lãnh đạo của Đảng, nguyện trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân; quyết tâm bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng và chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong mọi tình huống.

Nhìn lại chặng đường vẻ vang của Đảng trong 90 năm qua, chúng ta có quyền tự hào nói rằng: “Đảng ta thật là vĩ đại”, như lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về Đảng cách đây 60 năm, tại Đại hội toàn quốc lần thứ III của Đảng. Càng tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng, chúng ta càng phải quyết tâm làm theo lời căn dặn của Bác Hồ: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.

Bước vào năm 2020, năm tổ chức đại hội Đảng các cấp, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chúng ta càng có niềm tin sâu sắc hơn về vai trò lãnh đạo của Đảng, nguyện trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân; quyết tâm bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng và chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong mọi tình huống.

Nguyễn Văn Thi

Bình luận

ZALO