Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ năm, 30/03/2023 11:04 GMT+7

Đảng bộ BĐBP Thừa Thiên Huế:

Triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Biên phòng - Ngày 15-5-2016, Bộ Chính trị (khóa XII) đã ban hành Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng ủy BĐBP Thừa Thiên Huế đã tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt công tác, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

8n2c_7a
Đảng ủy BĐBP Thừa Thiên Huế tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Ảnh: Ngọc Bình

Bước vào thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW, BĐBP Thừa Thiên Huế có thuận lợi là đã triển khai thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI). Nhận thức sâu sắc việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW là việc làm thường xuyên, hằng ngày của mỗi tổ chức, cá nhân cán bộ, đảng viên; Đảng ủy BĐBP tỉnh đã quán triệt, triển khai với nhiều chủ trương, biện pháp đồng bộ, sáng tạo gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", thu được nhiều kết quả đáng khích lệ. Qua đó tạo chuyển biến mạnh mẽ trong các tổ chức đảng và mỗi đảng viên, quần chúng ở đơn vị về nhận thức, hành động; để mỗi người ra sức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, trình độ, năng lực, phương pháp tác phong công tác, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Các đơn vị đã ngăn chặn và hạn chế thấp nhất việc vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy định của đơn vị; đồng thời phát huy hiệu quả tính tiền phong, gương mẫu của người đứng đầu ở cơ quan, đơn vị; góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, phát triển kinh tế, xã hội ở khu vực biên giới… Tuy nhiên, so với yêu cầu đề ra, việc thực hiện Chỉ thị 03 trong BĐBP Thừa Thiên Huế vẫn còn những hạn chế cần khắc phục như: Nội dung, hình thức giáo dục tuyên truyền chậm đổi mới; việc "làm theo" vẫn còn thiếu tính sáng tạo; công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên, kịp thời.

Từ bài học kinh nghiệm rút ra qua thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, để Chỉ thị 05-CT/TW đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa mạnh mẽ và mang lại hiệu quả thiết thực, Đảng ủy BĐBP Thừa Thiên Huế tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, quần chúng quán triệt, thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc tuyên truyền, quán triệt, học tập những nội dung chủ yếu của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm nâng cao nhận thức, quyết tâm làm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có sức lan tỏa sâu rộng trong cơ quan, đơn vị. Qua đó góp phần quan trọng xây dựng Đảng bộ BĐBP tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; đấu tranh phòng, chống những biểu hiện tham nhũng, lãng phí, quan liêu, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Trên cơ sở nắm vững nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng, đối chiếu với chức trách, nhiệm vụ được giao của bản thân để thường xuyên học tập. Do vậy, cấp ủy, người chỉ huy các cấp cần thực hiện tốt "Đề án đổi mới công tác giáo dục chính trị ở đơn vị trong giai đoạn mới", Chỉ thị của Tư lệnh BĐBP về "Tăng cường nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục truyền thống, lịch sử trong BĐBP" gắn với Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ". Kết hợp các hình thức giáo dục, tuyên truyền phù hợp với đặc điểm đơn vị và từng đối tượng; khắc phục sự rập khuôn, máy móc hoặc làm hình thức…

Hai là, nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy và cán bộ chủ trì các cấp. Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt hằng tháng tại chi bộ; sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đơn vị. Trong quá trình học tập, cùng với các nội dung chuyên đề do Trung ương hướng dẫn, các cấp ủy đảng cần chủ động xây dựng nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sát hợp, thiết thực với cơ quan, đơn vị, gắn với nhiệm vụ chính trị được giao, coi đây là công việc quan trọng, thường xuyên. Căn cứ chuyên đề của toàn khóa và chuyên đề hằng năm, các cấp ủy đảng trong BĐBP tỉnh xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa và cụ thể hóa thành kế hoạch cho hằng năm bảo đảm tính thiết thực, cụ thể, đồng thời phải gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) "Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ", kết hợp với các cuộc vận động, phong trào thi đua Quyết thắng của đơn vị. Mỗi năm, lựa chọn một số vấn đề bức xúc, nổi cộm trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, phương pháp công tác, trong thực hiện nhiệm vụ chính trị để bàn biện pháp khắc phục. Bí thư cấp ủy, các đồng chí cấp ủy viên, người chỉ huy các cấp xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa và hàng năm của bản thân. Lấy kết quả đạt được làm một trong những tiêu chuẩn đánh giá tổ chức, cán bộ, đảng viên, bình xét thi đua khen thưởng hằng năm.

Ba là, tổ chức rà soát, bổ sung, xây dựng các quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo của cấp ủy Đảng, quy định của cơ quan, đơn vị; xây dựng các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của tập thể và từng cá nhân trong đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Tiếp tục nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên theo Quy định 101-QĐ/TW, ngày 6-7-2012 của Ban Bí thư "Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp". Thực hiện tốt các nội dung của Chỉ thị 07-CT/TW, ngày 25-4-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế "Về tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong Đảng và cơ quan hành chính Nhà nước". Đồng thời bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực, xây dựng các tiêu chí cụ thể trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW phù hợp với từng tổ chức, cá nhân. Cấp ủy các cấp động viên, hướng dẫn mọi tổ chức, cá nhân tự giác đăng ký thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW theo chức trách, nhiệm vụ. Việc bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực, xây dựng tiêu chí phải bám sát phương châm "sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và dễ đánh giá kết quả".

Bốn là, quan tâm xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến. Đây là việc làm rất quan trọng, góp phần làm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có sức lan tỏa sâu, rộng. Vì thế, công tác này phải được làm thường xuyên, gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi tập thể, cá nhân. Cấp ủy, chỉ huy bám sát hoạt động của bộ đội, làm tốt công tác sơ, tổng kết; kết hợp chặt chẽ giữa biểu dương định kỳ với thường xuyên qua giao ban, hội ý; giữa nhân rộng điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua Quyết thắng và các phong trào, các cuộc vận động khác. Các tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng phải thực sự tiêu biểu, có sức thuyết phục cao, trực tiếp làm nhiệm vụ, nhất là ở nơi khó khăn, phức tạp. Cùng với biểu dương, khen thưởng, cấp ủy các cấp chú trọng việc xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến, thông qua việc giao nhiệm vụ, tạo điều kiện công tác.

Năm là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền miệng về: Các nội dung chủ yếu của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, nêu gương "người tốt, việc tốt", tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác; phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, học không đi đôi với làm, bệnh hình thức, báo cáo không trung thực; đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội.

Sáu là, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ở các cơ quan, đơn vị. Công tác kiểm tra, giám sát phải thực hiện tốt phương châm "giám sát phải mở rộng; kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm"; chú trọng kết hợp kiểm tra thường xuyên với kiểm tra đột xuất; kiểm tra thực hiện Chỉ thị 05 với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng. Thực hiện có hiệu quả việc cấp trên kiểm tra, giám sát cấp dưới; tổ chức đảng kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên và phát huy vai trò của cấp ủy, trực tiếp là đồng chí bí thư trong triển khai thực hiện kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc quán triệt và tổ chức thực hiện theo chuẩn mực, tiêu chí đã đề ra; kịp thời phát hiện, uốn nắn những hạn chế, yếu kém, nhất là trong nhận thức, hành động; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Đại tá Lê Văn Nguyên - Chính ủy BĐBP Thừa Thiên Huế

Bình luận

ZALO