Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ năm, 18/04/2024 05:49 GMT+7

Tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Biên phòng - Vừa qua, tại Hà Nội, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương (BCHTW) Đảng lần thứ 4 (khóa XIII) đã thành công tốt đẹp. Một trong những công việc trọng tâm của hội nghị lần này là BCHTW Đảng đã tổng kết, đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương (TW) 4 khóa XII về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng (XD, CĐĐ); ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ" và tiếp tục đề ra những biện pháp mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn để tiếp tục thực hiện nghị quyết này trong thời gian tới.

Toàn cảnh Hội nghị BCHTW Đảng lần thứ 4 (khóa XIII). Ảnh: TTXVN

Như chúng ta đã biết, sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; công tác XD, CĐĐ và thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn nhằm không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Trong bài phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, XD, CĐĐ luôn luôn là nhiệm vụ then chốt, đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng ta, chế độ ta”. Không phải ngẫu nhiên mà BCHTW Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ này.

Chỉ tính riêng 10 năm gần đây, BCHTW Đảng đã bàn và ban hành nhiều nghị quyết, quyết định quan trọng và tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện một cách ráo riết, quyết liệt, có hiệu quả. Liên tiếp trong 3 khóa (Hội nghị TW 4 khóa XI; Hội nghị TW 4 khóa XII và Hội nghị TW 4 khóa XIII), công tác XD, CĐĐ được Đảng ta đặc biệt quan tâm. Bởi lẽ, nếu Đảng ta không mạnh mẽ, kiên quyết trong đấu tranh với các biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, đó không chỉ có ý nghĩa sống còn với sự tồn vong của Đảng và chế độ, mà còn làm cho đồng bào và chiến sĩ cả nước, người Việt Nam ở nước ngoài, bè bạn quốc tế giảm lòng tin vào Đảng, vào chế độ.

Ngay từ các kỳ đại hội trước đây, việc coi trọng công tác XD, CĐĐ được Đảng ta thường xuyên đặc biệt quan tâm. Thực hiện các Nghị quyết TW 4 khóa XI, khóa XII và các quyết định, quy định của BCHTW Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tăng cường XD, CĐĐ, trong thời gian qua, chúng ta đã đạt được nhiều kết quả bước đầu rất quan trọng, có bước đột phá trong công tác XD, CĐĐ. Đó là, nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên được nâng lên, nhận diện đầy đủ hơn về những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng được tăng cường. Bên cạnh đó, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của cả xã hội và sự vào cuộc của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tham gia đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng.

Kết quả công tác XD, CĐĐ được toàn Đảng, toàn dân ủng hộ, đồng tình, đánh giá cao. Lòng tin vào Đảng, vào chế độ được củng cố. Tuy nhiên, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của một bộ phận cán bộ, đảng viên vẫn chưa được ngăn chặn, đẩy lùi một cách căn bản. Có mặt, có lúc, có bộ phận còn diễn biến phức tạp, tinh vi hơn.

Phát biểu bế mạc Hội nghị BCHTW Đảng lần thứ 4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Phải tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII với trọng tâm ngăn chặn, đẩy lùi, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm minh sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những hành vi tham nhũng, tiêu cực và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, với tinh thần “nhận thức phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải lớn và phương pháp phải đúng, góp phần làm chuyển biến tình hình thật sự có kết quả rõ ràng”.

Để góp phần vào việc đấu tranh, ngăn chặn những biểu hiện tham nhũng, tiêu cực và làm tốt công tác XD, CĐĐ, BCHTW Đảng cũng xem xét, thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo quy định mới về những điều đảng viên không được làm, bảo đảm đáp ứng yêu cầu chính xác, đầy đủ, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện và dễ kiểm tra, giám sát, góp phần điều chỉnh nhận thức và hành vi của cán bộ, đảng viên theo hướng tích cực, đúng đắn, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ rệt hơn nữa trong công tác XD, CĐĐ thời gian tới; đồng thời, coi đây là căn cứ, cơ sở quan trọng để xem xét, xử lý các vi phạm của cán bộ, đảng viên.

Hội nghị BCHTW Đảng lần thứ 4 đã thành công tốt đẹp. Tổ chức thực hiện có kết quả các nghị quyết, kết luận của TW tại hội nghị lần này sẽ góp phần quan trọng đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống. Thúc đẩy việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và XD, CĐĐ, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh; đưa đất nước ta phát triển nhanh, bền vững, theo mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh”.

Quý Lê

Bình luận

ZALO