Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ tư, 19/06/2024 06:03 GMT+7

Tiếp tục cụ thể hóa quan điểm của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc và lĩnh vực văn hóa

Biên phòng - Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm đến vấn đề bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số (DTTS) và khẳng định văn hóa truyền thống các DTTS là một bộ phận không thể tách rời trong nền văn hóa Việt Nam, góp phần quan trọng phát triển đời sống kinh tế - xã hội. Để tiếp tục thực hiện hiệu quả quan điểm trên, mới đây, Ủy ban Dân tộc (UBDT) và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) đã tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025.

Tại hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh và Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Văn Hùng đã ký kết Chương trình phối hợp giữa UBDT và Bộ VHTT&DL giai đoạn 2021-2025 trước sự chứng kiến của lãnh đạo, thủ trưởng các vụ, đơn vị thuộc hai cơ quan. Ảnh: Việt Cường

Theo báo cáo tại hội nghị, những năm qua, công tác phối hợp giữa UBDT và Bộ VHTT&DL đã được tiến hành thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm. Hai cơ quan đã tích cực phối hợp trong việc xây dựng dự án, đề án, chính sách liên quan đến công tác dân tộc như: Đề án rà soát pháp luật về chính sách dân tộc, Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ công tác dân tộc, đồng bào DTTS ở vùng sâu, vùng xa, đồng bào vùng biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn giai đoạn 2017-2021”; Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS và miền núi, biên giới, hải đảo giai đoạn 2016-2020”; Đề án “Tăng cường vai trò của người có uy tín trong đồng bào DTTS đối với công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc”; Chương trình bảo vệ và phát triển các DTTS rất ít người giai đoạn 2021-2030; Tiêu chí phân định vùng đồng bào DTTS và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025... và nhiều đề án, chương trình khác.

Mặt khác, Bộ VHTT&DL đã phối hợp với UBDT và các ban, bộ, ngành có liên quan và các địa phương luân phiên tổ chức ngày hội, giao lưu VHTT&DL các dân tộc vùng Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam Bộ, miền Trung và giao lưu văn hóa đối với từng dân tộc. Ngoài ra, hàng năm, hai cơ quan đã chỉ đạo, phối hợp tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam đồng bộ từ Trung ương đến địa phương; thu hút đông đảo nghệ nhân, diễn viên, vận động viên tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao dân gian truyền thống đặc sắc, góp phần phục hồi, phát triển các làn điệu dân ca, dân nhạc, dân vũ, trò chơi dân gian và lễ hội truyền thống của mỗi địa phương, khơi nguồn sáng tạo trong cộng đồng các dân tộc.

Đối với công tác tuyên truyền, hai cơ quan đã chủ động phối hợp để tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật về hôn nhân và gia đình cho đồng bào DTTS; tổ chức các lớp tập huấn cho các tuyên truyền viên, người làm công tác dân tộc, người có uy tín trong cộng đồng, phát huy vai trò tuyên truyền, vận động đồng bào trong việc thực hiện nếp sống văn minh, phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo; tuyên truyền, vận động đồng bào giữ gìn môi trường, cảnh quan, truyền thống văn hóa, phong tục tập quán và các nghề truyền thống để phục vụ cho phát triển du lịch bền vững; tổ chức hội nghị, hội thảo về xây dựng mô hình điểm nâng cao đời sống văn hóa nghệ thuật đồng bào DTTS thuộc các xã di dân tái định cư xây dựng công trình thủy điện...

Phát huy kết quả đạt được, trong giai đoạn 2021-2025, hai cơ quan sẽ tiếp tục phối hợp triển khai có hiệu quả công tác phối hợp trong thực thi các nhiệm vụ chính trị, quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực VHTT&DL và gia đình; công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc ở vùng đồng bào DTTS và miền núi; phát huy tối đa nguồn lực, tiềm năng hiện có để đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch; bảo vệ và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp ở vùng đồng bào DTTS và miền núi trong thời kỳ hội nhập và phát triển. Đồng thời, phối hợp triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia, trọng tâm là Dự án “Bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch”, các dự án, tiểu dự án do UBDT chủ trì và một số nhiệm vụ khác được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL khẳng định: “Kết quả đạt được trong Chương trình phối hợp hai cơ quan thời gian qua là rất đáng ghi nhận, là dịp hai bên nhìn lại để cùng tiến xa hơn, chất lượng cao hơn trong Chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025. Đồng thời, tiếp tục phối hợp tham mưu cho Đảng, Nhà nước hoàn thiện, bổ sung thiết chế, thể chế, làm tốt hơn công tác dân tộc và phát triển văn hóa; giữ gìn, tôn tạo, phát huy các giá trị văn hóa của cộng đồng các dân tộc anh em theo hướng tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, tạo sự thống nhất, đa dạng trong dòng chảy văn hóa, tạo động lực cho sự phát triển”.

Bộ trưởng Bộ VHTT&DL cũng đề nghị các cơ quan chuyên môn làm tốt công tác tham mưu cho hai Bộ trưởng thực hiện hiệu quả Chương trình phối hợp, theo hướng trao cho đồng bào những kỹ năng cần thiết để đồng bào phát triển, tôn tạo, giữ gìn bản sắc văn hóa; phát huy sức ảnh hưởng, tính truyền thụ của các nghệ nhân trong cộng đồng, từ đó, phát triển du lịch, phát triển kinh tế có chiều sâu. Bộ sẽ giao cho các cục, vụ tuyển chọn những cá nhân có tâm sáng, nhiệt huyết, biết trân trọng, lắng nghe đồng bào, học tập đồng bào để triển khai các nội dung để chương trình phối hợp đạt hiệu quả cao nhất.

Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT cho biết, Chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025 của hai cơ quan là cơ sở để hai cơ quan hướng dẫn các địa phương cụ thể hóa quan điểm của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc, về lĩnh vực văn hóa đúng chức năng, nhiệm vụ với kết quả cụ thể, chỉ tiêu rõ ràng.

Cẩm Linh

Bình luận

ZALO