Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ tư, 22/03/2023 01:35 GMT+7

Tích cực xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh và xây dựng đất nước giàu đẹp văn minh

Biên phòng - Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là quá trình thường xuyên, liên tục, lâu dài, làm cho Đảng ta luôn phát huy bản chất tốt đẹp, thật sự vững vàng về chính trị tư tưởng, thống nhất cao về ý chí, hành động, trong sạch về đạo đức, lối sống, chặt chẽ về tổ chức, gắn bó mật thiết với nhân dân, đủ sức lãnh đạo, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đại hội XIII của Đảng đặc biệt coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Ảnh: TTXVN

Kết luận 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khẳng định: Mở rộng phạm vi không chỉ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, mà còn bao gồm cả xây dựng hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; cùng với ngăn chặn, đẩy lùi thì phải chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những hành vi tham nhũng, tiêu cực của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là ở cấp Trung ương, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế... Đây là những vấn đề quan trọng, cấp bách, gắn chặt phòng với chủ động tiến công để xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh hiện nay.

Từ tình hình thực tiễn đặt ra, để công tác xây dựng Đảng trong thời gian tới đạt được hiệu quả, rất cần thực hiện một số vấn đề cơ bản như:

Trước hết, tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng và đảng viên trong quán triệt và thực hiện nghiêm tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII. Phải tiến hành đồng bộ và quyết liệt hơn nữa nhiều công việc cụ thể, thiết thực, những nhiệm vụ, giải pháp mà Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII, XIII) đã đề ra, trong đó, cần tập trung “Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xử lý nghiêm cán bộ sai phạm”.

Theo đó, các cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp từ cơ sở đến Trung ương cần tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục và hiệu quả của công tác tư tưởng; luôn lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn, vướng mắc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thực hiện nghiêm tự phê bình và phê bình từ Trung ương đến chi bộ; chấp hành nghiêm Quy định 08-QĐ/TW, Quy định 37-QÐ/TW về “Những điều đảng viên không được làm”; Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chức trách, nhiệm vụ của từng cán bộ, đảng viên.

Hai là, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền. “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”. Để công tác xây dựng Đảng ngang tầm với nhiệm vụ cách mạng, đối với công tác cán bộ cần tiếp tục hoàn thiện thể chế Đảng lãnh đạo công tác cán bộ, cải cách thủ tục hành chính và đẩy mạnh phân cấp, phân quyền về công tác cán bộ. Kiểm soát chặt chẽ quyền lực trong từng khâu của công tác cán bộ, nhất là đối với người đứng đầu cấp ủy, đồng thời là thủ trưởng cơ quan, đơn vị. Giữ vững kỷ luật, kỷ cương; tăng cường kiểm tra, giám sát, chống chạy chức, chạy quyền. Không để lọt những người không xứng đáng, không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực vào đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhưng cũng không để sót những cán bộ thực sự có đức, có tài, “dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám hành động vì lợi ích chung, có uy tín cao và thực sự tiên phong, gương mẫu, là hạt nhân đoàn kết”.

Tiếp tục đổi mới và hoàn thiện cơ chế, chính sách tạo động lực cho cán bộ phấn đấu, toàn tâm, toàn ý với công việc. Nâng cao bản lĩnh chính trị, trí tuệ, sự gương mẫu, tinh thần vì nhân dân phục vụ của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt và người đứng đầu các cấp...Thực hiện nghiêm việc miễn nhiệm với cán bộ không đủ năng lực, uy tín thấp...

Ba là, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng, Quy chế dân chủ ở cơ sở, nhất là phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Khi có đảng viên vi phạm phải xem xét, xử lý công minh, chính xác, kịp thời những cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật.

Bốn là, “lấy dân làm gốc”; lấy sự tin tưởng của nhân dân và xã hội là điều kiện tiên quyết để xây dựng Đảng. Thường xuyên xây dựng và củng cố mối liên hệ giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân; phát huy vai trò và sức mạnh của nhân dân tham gia xây dựng Đảng; đấu tranh mạnh mẽ chống suy thoái, tham nhũng, tiêu cực, xây dựng Đảng liêm chính, chí công, vô tư, giữ vững niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn là nhiệm vụ then chốt, đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và chế độ ta: “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là quy luật tồn tại và phát triển của Đảng”, “Đảng có vững cách mạng mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy”. Do đó, tăng cường xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, xứng đáng là một Đảng trí tuệ, đạo đức và văn minh, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới góp phần quan trọng xây dựng đất nước ta ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại như mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Đặng Công Thành

Bình luận

ZALO