Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ hai, 15/04/2024 05:49 GMT+7

Tích cực đẩy mạnh, lan tỏa tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào cuộc sống

Biên phòng - Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (viết tắt là Đại hội XIII) đã thành công trên nhiều phương diện. Điều này được thể hiện trong các ý kiến đánh giá của nhiều đại biểu dự Đại hội. Theo các đại biểu, việc cần thực hiện sau Đại hội đó là khẩn trương lan tỏa tinh thần Đại hội tới nhân dân, sớm đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Các đại biểu trao đổi bên lề Đại hội. Ảnh: Hà Thu

Nghị quyết Đại hội XIII nêu bật kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII; khẳng định những thành tựu đạt được 5 năm qua là kết tinh sức sáng tạo của quá trình phấn đấu liên tục, bền bỉ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta qua nhiều nhiệm kỳ đại hội, góp phần tạo nên những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của nước ta qua 35 năm đổi mới.

Trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động nhanh, phức tạp, Cương lĩnh của Đảng tiếp tục là ngọn cờ tư tưởng, ngọn cờ chiến đấu, ngọn cờ quy tụ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phấn đấu vì một nước Việt Nam "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh". Nghị quyết nêu 3 đột phá chiến lược được xác định là: Hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển; phát triển nguồn nhân lực và xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại cả về kinh tế và xã hội.

Nghị quyết Đại hội XIII nhấn mạnh, mục tiêu tổng quát là nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng XHCN. Mục tiêu cụ thể đến năm 2025 là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030 là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Trao đổi với báo chí về phương hướng triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, đại biểu Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu cho biết, thời gian tới, tỉnh Lai Châu sẽ tiếp tục cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Trung ương đối với đồng bào dân tộc; các Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 nhằm tiếp tục nâng cao đời sống kinh tế-xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số khu vực vùng cao, vùng sâu, vùng xa và vùng biên giới.

Đại biểu Trần Tiến Dũng khẳng định sẽ triển khai thực hiện các Đề án trọng điểm của tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; trong đó, tập trung phát triển nông nghiệp hàng hóa; phát triển rừng bền vững; bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch; triển khai thực hiện Đề án xây dựng nông thôn mới gắn với du lịch nông thôn tại một số bản trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2020-2025; phát triển giáo dục-đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, chú trọng phát triển văn hóa, giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số.

Để lan tỏa tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII đến mọi tầng lớp nhân dân, đại biểu Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre cho biết, địa phương sẽ chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo cho đội ngũ cấp ủy viên làm công tác Đảng trong thời gian tới; đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các chi bộ cơ sở.

Đại biểu Hồ Thị Hoàng Yến nhấn mạnh, tỉnh Bến Tre sẽ tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở Đảng phù hợp với việc sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị; thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cấp ủy; xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong cấp ủy, mối quan hệ giữa cấp ủy với ban lãnh đạo, nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Bên cạnh đó, tỉnh Bến Tre sẽ tăng cường công tác xây dựng đội ngũ bí thư chi bộ gương mẫu, có khả năng lãnh đạo, tập hợp, vận động nhân dân vươn lên trong cuộc sống; đồng thời, kiên quyết xử lý cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu tổ chức cơ sở Đảng yếu kém.

Trao đổi về hoạt động tuyên truyền, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII đến đoàn viên thanh niên với nhiều hình thức, đại biểu Nguyễn Huỳnh Thu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn Vĩnh Long nêu rõ, Tỉnh đoàn Vĩnh Long sẽ xây dựng chương trình hành động để thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, cụ thể hóa vào Chương trình hành động của thanh niên, để các bạn trẻ có cơ hội cống hiến, tham gia vào thực hiện Nghị quyết, đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Đại biểu Nguyễn Huỳnh Thu cho biết thêm, Tỉnh đoàn Vĩnh Long sẽ đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, triển khai Nghị quyết với nhiều hình thức, nhất là trên mạng xã hội.

Bày tỏ niềm vui về một kỳ Đại hội thành công, đại biểu Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai khẳng định, trên cơ sở Nghị quyết Đại hội XIII, tỉnh Gia Lai sẽ thực hiện các chương trình, kế hoạch cụ thể hóa để triển khai thực hiện đạt kết quả cao nhất. Đại biểu Hồ Văn Niên cho biết, dựa vào thực tế của địa phương, tỉnh sẽ xây dựng các chương trình hành động để triển khai thực hiện, đưa Nghị quyết Đại hội XIII đi vào cuộc sống, phát triển theo định hướng mà Nghị quyết đã xác định.

Khẳng định việc nhất quán quan điểm xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt; phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, đại biểu Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, sau Đại hội XIII, các cấp ủy Đảng ở địa phương sẽ tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghiêm túc, bài bản, hiệu quả Nghị quyết, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về những nội dung của Nghị quyết; đồng thời, gắn chặt triển khai Nghị quyết Đại hội XIII với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

Bên cạnh đó, sẽ tập trung chỉ đạo xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng bổ sung những nội dung mới trong Nghị quyết Đại hội XIII vào chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương. Trong đó, tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho cơ sở, doanh nghiệp, để thu hút đầu tư, phát triển sản xuất; phấn đấu thực hiện thành công mục tiêu sớm xây dựng Hà Tĩnh trở thành tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới và trở thành tỉnh khá của cả nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII.

Thu Minh

Bình luận

ZALO