Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ ba, 03/10/2023 10:05 GMT+7

Tích cực, chủ động đưa Luật Biên phòng Việt Nam vào cuộc sống

Biên phòng - Ngày 11-11-2020, tại  Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Biên phòng Việt Nam (Luật sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2022). Đây là sự kiện chính trị có tính lịch sử đặc biệt quan trọng, mở ra thời kỳ mới của công cuộc xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP Sơn La tuần tra chung cùng lực lượng bảo vệ biên giới Lào. Ảnh: Lê Hữu Tình

Luật Biên phòng Việt Nam gồm 6 chương, 36 điều, đã thể chế hóa chủ trương, quan điểm, tư duy mới của Đảng về xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Để cụ thể hóa các quy định của các điều ước quốc tế về biên giới lãnh thổ có liên quan, kế thừa những quy định còn giá trị và khắc phục những hạn chế, bất cập của Pháp lệnh BĐBP năm 1997, luật hóa các quy định hiện còn đang tản mát trong các văn bản pháp luật khác có liên quan, Luật Biên phòng Việt Nam được xây dựng và ban hành đã tạo cơ sở pháp lý vững chắc, đầy đủ nhằm tăng cường hiệu lực trong xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới, cửa khẩu.

Đồng thời, là cơ sở để xây dựng lực lượng vũ trang nói chung, lực lượng BĐBP nói riêng ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Luật Biên phòng Việt Nam có đối tượng và phạm vi điều chỉnh tác động khá toàn diện trên các lĩnh vực và liên quan đến trách nhiệm của nhiều chủ thể; đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ với hệ thống văn bản pháp luật chuyên ngành có liên quan trong xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và các điều ước quốc tế về biên giới, quản lý cửa khẩu mà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam là thành viên; giữ gìn an ninh, trật tự ở khu vực biên giới, vùng biển, kiểm soát hoạt động xuất, nhập cảnh; phát triển, bổ sung các quy định mới về biên phòng...

Để Luật Biên phòng Việt Nam đi vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến tích cực, sâu rộng trên phạm vi cả nước, đặc biệt là địa bàn khu vực biên giới, cửa khẩu, hiện nay, BĐBP đang tích cực, chủ động triển khai kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả các nội dung như: Tập huấn chuyên sâu, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng tinh thần, nội dung Luật Biên phòng Việt Nam đến tất cả các tầng lớp cán bộ và nhân dân với những nội dung, hình thức phong phú, phù hợp, nhất là với đồng bào các dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới.

Trong đó, đặc biệt chú trọng vai trò của công tác tuyên truyền nhằm thống nhất nhận thức pháp luật và trách nhiệm xây dựng biên giới quốc gia, khu vực biên giới, BĐBP vững mạnh, chú trọng các địa bàn chiến lược, trọng yếu, biên giới, biển, đảo, vùng sâu, vùng xa. Nâng cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo và làm nòng cốt tổ chức triển khai thi hành Luật Biên phòng Việt Nam đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang. Việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn pháp luật về Biên phòng phải có đề án, kế hoạch, xây dựng mô hình điểm để đánh giá rút kinh nghiệm, triển khai đồng bộ, sâu rộng trên phạm vi toàn quốc.

Trong quá trình tổ chức thi hành Luật Biên phòng Việt Nam, cần phát huy tinh thần xung kích của các cơ quan thông tấn, báo chí vì đây vừa là lực lượng và công cụ quan trọng, vừa là hình thức hữu hiệu để tuyên truyền tinh thần và nội dung của Luật Biên phòng Việt Nam đến các tầng lớp cán bộ và nhân dân, định hướng, phản ánh tình hình thi hành Luật.

Cùng với đó, hiện nay, các đơn vị chức năng của BĐBP đang tích cực rà soát toàn diện, đồng bộ các văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương và địa phương ban hành về quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia và xây dựng BĐBP nhằm đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để phù hợp với Luật Biên phòng Việt Nam.

Trước mắt, tập trung xây dựng các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Biên phòng Việt Nam; lập, trình cấp có thẩm quyền các đề án, dự án triển khai thi hành Luật. Các học viện, nhà trường BĐBP cần khẩn trương bổ sung các nội dung quy định của Luật Biên phòng Việt Nam vào nội dung giảng dạy; biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ công tác tập huấn chuyên sâu, phổ biến, tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam.

Hiện nay, Bộ Tư lệnh BĐBP đang chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Biên phòng Việt Nam; trong đó, đã xác định xây dựng 4 văn bản quy định chi tiết Luật Biên phòng Việt Nam; dự kiến lập, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 3 đề án, dự án triển khai thực hiện Luật và các tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về biên phòng như: Tập hệ thống văn bản pháp luật về biên phòng; sách hỏi, đáp về Luật Biên phòng Việt Nam; tập đề cương tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam; sổ tay chiến sĩ BĐBP…

Các cơ quan, đơn vị làm công tác tư tưởng, văn hóa, báo chí, xuất bản cần tiếp tục tiên phong, đi đầu trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; góp phần tạo sức đề kháng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; phê phán những nhận thức sai trái, lệch lạc và mơ hồ về nội dung của Luật Biên phòng Việt Nam.

Song song với quá trình chuẩn bị thực hiện Luật Biên phòng Việt Nam, các đơn vị cần tiếp tục duy trì, phát huy chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của BĐBP ở Pháp lệnh BĐBP, các điều ước quốc tế và các văn bản pháp luật có liên quan, không để “khoảng trống” về pháp luật ở địa bàn biên giới, cửa khẩu.

Để Luật Biên phòng Việt Nam đi vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới, cửa khẩu thì việc tôn trọng, nghiêm chỉnh thi hành và bảo vệ Luật Biên phòng Việt Nam là trách nhiệm và nghĩa vụ thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta; trong đó, cán bộ, chiến sĩ BĐBP là lực lượng nòng cốt, chuyên trách, các cơ quan thông tấn, báo chí là lực lượng xung kích.

Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Hữu Chiến, Phó Tham mưu trưởng BĐBP

Bình luận

ZALO