Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 09/06/2023 01:48 GMT+7

Thúc đẩy mạnh mẽ việc học tập và làm theo gương Bác trong giai đoạn mới

Biên phòng - Ngày 18-5-2021, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Kết luận 01). Kết quả thực hiện Kết luận 01 bước đầu đã góp phần tạo tiền đề, nền tảng cho việc thúc đẩy mạnh mẽ việc học tập và làm theo gương Bác trong giai đoạn mới theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội trong thời gian tới.

Cán bộ, đảng viên BĐBP nghiêm túc học tập các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và Thường vụ Quân ủy Trung ương. Ảnh: Bích Nguyên

Tạo sức lan tỏa mạnh mẽ

Đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, việc triển khai thực hiện Kết luận 01, chuyên đề toàn khóa gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị được coi trọng, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động.

Kết quả thực hiện đã cho thấy tác động, sức sống, sức lan tỏa mạnh mẽ của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Kết luận 01 trong toàn Đảng và toàn xã hội. Cùng với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phong trào học tập, làm theo Bác và nêu gương gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã khơi lên tâm huyết, trách nhiệm, kỷ cương, trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, đưa lại những giá trị, nguồn lực vô cùng to lớn, thực sự tạo ra bầu không khí mới về xây dựng đạo đức trong Đảng, trong xã hội.

Đồng thời, siết chặt, tăng cường một cách hiệu quả trật tự, kỷ luật, kỷ cương trong nội bộ Đảng về hệ thống chính trị, góp phần tạo một bước chuyển biến tích cực về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, từng bước đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, đạo đức trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Từ đó, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, chất lượng đảng viên.

Việc thực hiện Kết luận 01 cũng cho thấy sự linh hoạt, thích ứng rất kịp thời, hiệu quả trong tổ chức triển khai thực hiện trong bối cảnh diễn biến dịch Covid-19. Các kế hoạch, chương trình hành động kịp thời được cấp ủy các cấp xây dựng, ban hành, nhanh chóng đi vào thực tiễn cuộc sống, gắn với những yêu cầu nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội.

Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, các địa phương, ban, ngành đã gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25-10-2021 về những điều đảng viên không được làm, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị và nhân dân. Nhiều mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo, thích ứng và phù hợp với tình hình phòng, chống dịch Covid-19 đã xuất hiện, phát huy hiệu quả rõ rệt tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

Cũng theo đồng chí Lê Hải Bình, công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận 01 thể hiện tinh thần, quyết tâm mới trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ theo Văn kiện Đại hội XIII, có tính cảnh tỉnh, cảnh báo, phát hiện sớm, kịp thời ngăn chặn hiện tượng vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nói chung, công tác xây dựng Đảng nói riêng tiếp tục được đẩy mạnh, hiệu lực, hiệu quả.

Kết hợp chặt chẽ 3 yếu tố: Học tập - làm theo - nêu gương

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không ở đâu xa mà rất gần gũi trong đời sống nhân dân. Trong những lúc khó khăn, gian khổ, tư tưởng ấy càng thể hiện rõ, biến thành hành động cụ thể, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19.

Học tập và làm theo Bác, cán bộ, chiến sĩ BĐBP luôn nỗ lực khắc phục khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao (ảnh chụp trước thời điểm bùng phát dịch Covid-19). Ảnh: Bích Nguyên

Để việc học tập và làm theo Bác hiệu quả hơn, đáp ứng yêu cầu đề ra, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu, cần thống nhất về mặt nhận thức theo quan điểm Đại hội XIII của Đảng và nội dung chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu trong đợt sơ kết thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và tại các hội nghị về xây dựng Đảng.

Trong những năm tới, phải đặc biệt coi trọng, đẩy mạnh hơn nữa việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ; kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng bằng các biện pháp mạnh mẽ hơn, đồng bộ hơn gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Quyết liệt đấu tranh chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Cùng với đó, cần tập trung hơn nữa vào thực hiện 3 nội dung: Học tập Bác, làm theo Bác và nêu gương Bác.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị xây dựng tiêu chí chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới cần đảm bảo dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm và dễ kiểm tra, giám sát. Những tiêu chí này cần phải gắn với hệ giá trị về con người, gia đình, văn hóa và hệ giá trị quốc gia được nêu trong Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021.

“Việc học và làm theo Bác phải sát thực tiễn, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và chức trách, nhiệm vụ của từng cán bộ, đảng viên, nêu gương người đứng đầu. Đảng viên phải làm tròn sứ mệnh lịch sử mà dân tộc và nhân dân giao cho. Muốn làm được điều đó thì cần phải liên hệ chặt chẽ với quần chúng với tinh thần ở đâu có quần chúng, ở đó có đảng viên và đã có đảng viên thì phải gương mẫu với tinh thần “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, thực sự mẫu mực, “đảng viên đi trước, làng nước theo sau” - đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.

Nguyễn Bích

Bình luận

ZALO