Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 28/05/2023 09:51 GMT+7

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng:

Thấy gì sau luận điệu xuyên tạc Đảng “lấn quyền” Nhà nước?

Biên phòng - Thời gian qua, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng bước đầu đã đạt được nhiều kết quả tích cực; góp phần củng cố vững chắc niềm tin của các tầng lớp nhân dân với Đảng, Nhà nước. Tuy nhiên, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị lại xuyên tạc cho rằng: Ở Việt Nam, Đảng đang “lấn quyền” Nhà nước…

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII thảo luận và cho ý kiến về công tác cán bộ, ngày 1/3/2023, tại trụ sở Trung ương Đảng. Ảnh: TTXVN

Vừa qua, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chính phủ, Quốc hội thực hiện các thủ tục miễn nhiệm đối với một số đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước theo quy định của pháp luật và Điều lệ Đảng, các thế lực thù địch lại được dịp đẩy mạnh cái gọi là “phân tích”, “nhận định”, “đánh giá”, “nhận diện”, “dự báo”... về “môi trường chính trị ở Việt Nam”. Chúng liên tục tung ra những luận điệu cho rằng, “Nội bộ Đảng đang có sự phân hóa sâu sắc”, cuộc “đấu đá, tranh giành” quyền lực giữa các “phe cánh” đang “diễn biến khốc liệt”; chúng ra sức tuyên truyền xuyên tạc, chỉ trích về cơ chế lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước.

Với các hình thức như bài viết, video, phỏng vấn trực tuyến, tọa đàm trên các mạng xã hội, thể hiện cái gọi là “Môi trường chính trị ở Việt Nam đang có biến động lớn” bởi sự “độc tài”, “độc đoán” của chế độ “Đảng trị”. Vào đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vừa qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chúc Tết toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và người Việt Namở nước ngoài, thì nhiều đối tượng có tư tưởng thù địch lại rêu rao cho rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam đang “lấn át”, “lấn quyền”, “làm thay”, “vô hiệu hóa” vai trò, chức năng của Nhà nước...

Vẫn là những chiêu trò cắt dán, gán ghép kiểu “hóng hớt”, “cắt ngọn” thông tin để gây hoang mang, dao động gây tâm lý trong xã hội; lấy hiện tượng để suy diễn, xuyên tạc bản chất; cố tình bẻ cong sự thật, ngụy tạo luận cứ, luận chứng nhằm lèo lái công chúng hiểu sai lệch bản chất của vấn đề. Thậm chí, chúng còn cổ xúy hận thù, kích động gây mất đoàn kết, chia rẽ nội bộ, phá hoại công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực vốn đang đi đúng hướng và được toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đồng tình, ủng hộ.

Trước những xuyên tạc lố bịch nêu trên, phần lớn cán bộ, đảng viên và nhân dân ta không lạ lẫm gì với những “chiêu trò” của những “nhà dân chủ”, “nhà yêu nước”, nên đã có nhận thức đúng đắn và hiểu rõ đây là âm mưu, thủ đoạn chống phá đất nước của các đối tượng cơ hội, thù địch. Đằng sau những luận điệu xuyên tạc “Đảng lấn quyền Nhà nước” là chiến dịch hạ bệ cá nhân lãnh đạo, bóp méo, bôi đen vai trò lãnh đạo, bản chất tốt đẹp của Đảng ta. Mục đích của họ là phá hoại cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”, gây mất đoàn kết nội bộ trong Đảng, gây rối ren đời sống xã hội và mất ổn định về chính trị; phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng; chia rẽ mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân; làm ảnh hưởng uy tín của đất nước ta với bạn bè quốc tế.

Gần 40 năm qua, đất nước đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, hệ thống chính trị ở nước ta đang vận hành cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” đã chứng minh tính đúng đắn, hiệu quả. Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII xác định: Tiếp tục cụ thể hóa, thể chế hóa, hoàn thiện, thực hiện tốt cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” và phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Theo đó, mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đều vì lợi ích và hạnh phúc của nhân dân; phát huy đầy đủ quyền làm chủ, tính tích cực, sáng tạo của nhân dân. Hoàn thiện cơ chế để phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; tăng cường và bảo đảm Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình. Mục đích cầm quyền - lãnh đạo Nhà nước của Đảng chính là để hiện thực hóa mục tiêu, lý tưởng, đường lối của Đảng, vì sự phát triển phồn vinh của đất nước, đem lại tự do, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Xét về bản chất, mục đích cầm quyền của Đảng chính là để thể chế hóa, hiện thực hóa quyền lực của Đảng cầm quyền; ý chí, quyết tâm chính trị của nhân dân lao động thành quyền lực nhà nước - quyền lực công - để toàn xã hội thực hiện. Chỉ có thông qua bộ máy nhà nước, thông qua việc nắm vững và sử dụng bộ máy chính quyền nhà nước, quyền lực của Đảng mới được thực hiện; mục tiêu, lý tưởng của Đảng mới có thể đạt được, qua đó, Đảng mới hoàn thành được vai trò, sứ mệnh lịch sử của mình.

Thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và chỉnh đốn, xây dựng Đảng với những giải pháp, việc làm kịp thời, nhân văn, kiên trì, kiên quyết, “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ”, “bất kể người đó là ai” của Đảng và Nhà nước ta đã khẳng định hiệu lực, hiệu quả của cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”; được toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta “Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu”, “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”.

Những kẻ tung tin xuyên tạc cho rằng, “Đảng lấn quyền”, “Đảng làm thay Nhà nước” đã cố tình lèo lái dư luận theo ý đồ và mục đích xấu xa của chúng. Mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân cần nhận rõ âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Từ đó, tỉnh táo nhận diện, đấu tranh, vạch rõ âm mưu đen tối của chúng; góp phần vào công cuộc xây dựng chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực thắng lợi trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Quý Lê

Bình luận

ZALO