Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ hai, 20/03/2023 10:43 GMT+7

Tập trung mọi nguồn lực xây dựng khu vực biên giới vững mạnh

Biên phòng - Tỉnh Đắk Nông là địa bàn chiến lược quan trọng, có đường biên giới dài 130km; khu vực biên giới có 7 xã, 4 huyện, với 17.439 hộ/69.231 nhân khẩu thuộc 28 dân tộc cùng sinh sống. Nhận thức rõ vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về biên giới quốc gia, quán triệt sâu sắc các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với vùng biên giới, hải đảo, đặc biệt là Quyết định 16/HĐBT, ngày 22-2-1989 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về việc tổ chức “Ngày Biên phòng 3-3 hằng năm”.

1c43_7b
Cán bộ, chiến sĩ BĐBP Đắk Nông giúp nhân dân cấy lúa nước. Ảnh: Viết Hà

Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách để xây dựng, phát triển toàn diện khu vực biên giới như: Nghị quyết 05-NQ/TU, ngày 5-6-2006 của Tỉnh ủy về “Phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với đảm bảo quốc phòng - an ninh khu vực biên giới giai đoạn 2006-2010 và tầm nhìn đến năm 2020”; Nghị quyết 08/NQ-HĐND, ngày 7-6-2006 của HĐND tỉnh về “Đề án phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng - an ninh khu vực biên giới, giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến năm 2020”.

Trong nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, các nghị quyết hằng năm, trong lãnh đạo công tác quốc phòng, an ninh đều xác định nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới là nội dung quan trọng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả. UBND tỉnh thường xuyên quan tâm chỉ đạo các cấp, các ngành và BĐBP tỉnh làm tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; coi đây là nhiệm vụ quan trọng của chính quyền các cấp, là trách nhiệm, nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, của lực lượng vũ trang, trong đó, BĐBP là lực lượng nòng cốt, chuyên trách...

Cùng với các nguồn lực đầu tư từ ngân sách Nhà nước, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tích cực chỉ đạo các cấp, các ngành huy động và phát huy hiệu quả tối đa các nguồn lực xã hội, với nhiều chương trình, dự án hết sức thiết thực cho vùng biên giới, như: Chương trình xây dựng nhà Đại đoàn kết, chương trình “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới”, chương trình “Bò giống cho người nghèo nơi biên giới”... với nguồn kinh phí hàng trăm tỷ đồng.

Cùng với việc chăm lo phát triển kinh tế - xã hội, Tỉnh ủy cũng luôn chú trọng chỉ đạo các cấp, các ngành, các lực lượng tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao trình độ nhận thức, hiểu biết về pháp luật cho nhân dân; xây dựng các phong trào quần chúng tự quản, phát huy vai trò của lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường các hoạt động đối ngoại, xây dựng mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị với Đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân Cam-pu-chia. Chăm lo xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, chăm lo xây dựng lực lượng BĐBP tỉnh vững mạnh toàn diện.

Từ những nỗ lực, cố gắng nêu trên, đến nay, khu vực biên giới của tỉnh đã có nhiều khởi sắc toàn diện. Kinh tế - xã hội phát triển, quốc phòng, an ninh ổn định, chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia được giữ vững; đời sống vật chất, tinh thần của các tầng lớp nhân dân được nâng lên rõ rệt. Đây chính là vấn đề cốt lõi để tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, củng cố lòng tin của các tầng lớp nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, củng cố mối quan hệ máu thịt quân dân.

Có được những kết quả trên, trước hết là sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các lực lượng; đặc biệt là sự hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân; trong đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đánh giá rất cao những đóng góp của BĐBP tỉnh. Những năm qua, BĐBP tỉnh đã kiên trì phối hợp với các sở, ngành, các lực lượng, địa phương thực hiện tốt công tác xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới, tích cực tham gia củng cố cơ sở chính trị, giúp dân xóa đói giảm nghèo; thực sự là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới.

Trong những năm tới, các thế lực thù địch, phản động tiếp tục đẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ. Tình hình công tác phân giới cắm mốc, quản lý, bảo vệ biên giới; các hoạt động vi phạm quy chế biên giới, vượt biên, xâm nhập vi phạm pháp luật ở khu vực biên giới còn tiềm ẩn những phức tạp khó lường. Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới của tỉnh đang đặt ra những yêu cầu mới, đòi hỏi phải nâng cao hơn nữa chất lượng tổng hợp và sức mạnh của thế trận biên phòng toàn dân. Đặc biệt là phải quan tâm đầu tư phát triển kinh tế - xã hội các xã biên giới.

Tỉnh Đắk Nông xác định, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU, ngày 5-6-2006 của Tỉnh ủy về “Phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với đảm bảo quốc phòng - an ninh khu vực biên giới giai đoạn 2006-2010 và tầm nhìn đến năm 2020”; Nghị quyết số 16-NQ/TW, ngày 10-10-2017 của Bộ Chính trị về “Phát triển kinh tế - xã hội các xã biên giới kết hợp với tăng cường và củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại”. Với các nhiệm vụ lớn như sau:

Phát triển bền vững kinh tế-xã hội, cải thiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhân dân các xã biên giới. Tăng cường và củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Hoàn thành quy hoạch hệ thống các công trình bảo vệ biên giới như đường hành lang, đường tuần tra, các công trình bảo vệ sông, suối và cột mốc biên giới. Xây dựng hoàn thành các tuyến đường ra cửa khẩu, bảo đảm giao thông thủy lợi tất cả các mùa trong năm. Xây dựng hệ thống chính trị các xã biên giới vững mạnh.

Từ năm 2009 đến nay, nhiều chương trình, dự án trên nhiều lĩnh vực như giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục, văn hóa, ổn định sắp xếp dân cư, các cổng trình kết hợp kinh tế với quốc phòng - an ninh..., với nguồn kinh phí hàng nghìn tỷ đồng được đầu tư cho khu vực biên giới đã phát huy được hiệu quả, xây dựng biên giới vững mạnh, phồn vinh.

Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân giữ vững chắc. Hoàn thành bố trí ổn định dân cư biên giới theo quy hoạch, bảo đảm điều kiện sản xuất và sinh hoạt cho người dân; phấn đấu 6/7 xã biên giới đạt tiêu chuẩn nông thôn mới, 7/7 xã biên giới đạt tiêu chí nông thôn mới về nhóm hạ tầng kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh. Hoàn thành xây dựng và cải tạo, nâng cấp các công trình trọng điểm bảo vệ biên giới, nhất là đường ra cửa khẩu Bu Prăng, cầu Đắk Dang, đường tuần tra và đường vành đai biên giới.

Ngoài ra, tăng cường các hoạt động đối ngoại; thúc đẩy các hoạt động giao lưu, kết nghĩa hai bên biên giới; chủ động, tích cực trong tham mưu đề xuất với Chính phủ, các bộ, ngành để thúc đẩy nhanh tiến trình phân giới cắm mốc. Quan tâm chăm lo xây dựng lực lượng chuyên trách, nòng cốt bảo vệ biên giới vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Ngô Thanh Danh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Nông, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh

Bình luận

ZALO