Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ tư, 22/03/2023 04:52 GMT+7

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 tại Đảng bộ BĐBP Thừa Thiên Huế:

Tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng

Biên phòng - Ngay sau khi Nghị quyết số 04/NQ-TW ngày 30-10-2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” (sau đây gọi là NQTW4) được ban hành, căn cứ vào các văn bản hướng dẫn của trên, Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP Thừa Thiên Huế đã tập trung triển khai, quán triệt sâu rộng trong toàn đơn vị, xem đây là nhiệm vụ then chốt để xây dựng Đảng bộ BĐBP tỉnh trong sạch vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá Lê Văn Nguyên (thứ 3 từ phải sang) thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 tại các chốt kiểm soát, phòng, chống dịch trên biên giới. Ảnh: Văn Bình

Đảng bộ BĐBP Thừa Thiên Huế có 20 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc (trong đó có 13 đảng bộ cơ sở và 7 chi bộ cơ sở, 41 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở). Nhằm thực hiện hiệu quả NQTW4, Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP tỉnh đã chủ động đổi mới công tác tuyên truyền về NQTW4; phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ trực tiếp giúp các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc cụ thể hóa các nội dung, chương trình hành động của Đảng ủy BĐBP tỉnh trong xây dựng chương trình hành động, tổ chức thực hiện tại các cơ quan, đơn vị.

Phát huy mạnh mẽ vai trò chủ động, tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy, đơn vị, khắc phục tình trạng bao biện, làm thay; tăng cường sâu sát cơ sở, chỉ đạo giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, đảm bảo cho những chủ trương của cấp ủy được thực thi có hiệu quả. Đồng thời, Đảng ủy BĐBP tỉnh thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức, hoạt động của Đảng; các quy chế về sự lãnh đạo của Đảng được các cấp ủy cụ thể hóa bám sát Nghị quyết của Đảng ủy và tình hình thực tế của đơn vị, địa phương nơi đóng quân.

Đáng chú ý, việc triển khai NQTW4 được gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ. Mặt khác, Đảng bộ luôn thực hiện phương châm nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá khách quan, không nể nang, né tránh; thực hiện các giải pháp một cách đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, nói đi đôi với làm.

Đồng thời, tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm kéo dài; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; khắc phục những yếu kém trong công tác cán bộ; góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trách nhiệm và động cơ đúng đắn, thực sự tiên phong, gương mẫu, biết đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích cá nhân. Cán bộ, đảng viên luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống; gương mẫu đi đầu, tận tụy với công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, Đảng bộ chú trọng việc xử lý thi hành kỷ luật nghiêm minh những đảng viên vi phạm, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, từ đó, giúp mỗi cán bộ, đảng viên tự soi, tự sửa, tự điều chỉnh hành vi, tích cực rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong công tác; kiên quyết không chạy theo bệnh thành tích. Trong những năm qua, toàn Đảng bộ đã tiến hành xử lý và hoàn chỉnh thủ tục cho 2 đảng viên vi phạm kỷ luật, không đủ tư cách ra khỏi Đảng; kỷ luật 9 đảng viên bằng hình thức khiển trách.

Những kết quả nổi bật nêu trên đã góp phần quan trọng xây dựng Đảng bộ BĐBP Thừa Thiên Huế đoàn kết, vững mạnh, trong sạch hơn và củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên đối với Đảng, với Quân đội; tạo nền tảng, tiền đề vững chắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; chung tay cùng địa phương củng cố cơ sở chính trị, xây dựng khu vực biên giới phát triển...

Việc thực hiện NQTW4 của Đảng bộ BĐBP tỉnh tuy đã đạt được những kết quả quan trọng, nhưng vẫn còn bộc lộ hạn chế, chưa theo kịp yêu cầu của tình hình mới. Công tác phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; năng lực tự phát hiện và xử lý sai phạm của một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa đáp ứng yêu cầu đề ra, đã ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Do đó, để Đảng bộ BĐBP Thừa Thiên Huế trong sạch, vững mạnh, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới, thời gian tới, Đảng bộ cần tiếp tục tập trung làm tốt một số nhiệm vụ sau:

Một là, tăng cường công tác tư tưởng và lý luận, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; luôn bám sát thực tiễn, đi sâu, đi sát cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn, vướng mắc trong cán bộ, đảng viên và quần chúng; chủ động nắm bắt và kịp thời giải quyết những vấn đề tư tưởng nổi lên trong cán bộ, đảng viên; giữ vững trận địa tư tưởng, tăng cường đấu tranh chống các âm mưu “diễn biến hòa bình”, các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của các thế lực thù địch và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đề cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu trong việc nắm bắt, giải quyết và báo cáo kịp thời về tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên.

Hai là, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, tự giác tu dưỡng, rèn luyện của mỗi cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Các cấp ủy, tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cần mạnh dạn, thẳng thắn tự soi xét lại mình, đơn vị mình; nói đi đôi với làm, không nể nang, né tránh, tìm ra được những ưu điểm để phát huy, đề ra các biện pháp khắc phục, sửa chữa những yếu kém, khuyết điểm một cách thiết thực, khả thi.

Ba là, tiếp tục củng cố tổ chức cơ sở đảng, đổi mới sinh hoạt chi bộ và nâng cao chất lượng đảng viên. Các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo và người đứng đầu phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng gắn với xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét về chất lượng hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở đảng; đẩy mạnh việc xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức đảng ở cơ sở.

Bốn là, đổi mới đồng bộ, mạnh mẽ công tác cán bộ, kết hợp chặt chẽ việc xây dựng đội ngũ cán bộ với sắp xếp tổ chức, tinh giản biên chế, đấu tranh đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác cán bộ, xử lý nghiêm minh, chặt chẽ, đúng quy định những cán bộ sai phạm. Thực hiện nghiêm quy định về xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra vụ việc nghiêm trọng. Đồng thời, các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên để phát hiện sớm và ngăn chặn kịp thời những hành vi sai phạm.

Đại tá Lê Văn Nguyên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP Thừa Thiên Huế

Bình luận

ZALO