Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ bảy, 20/04/2024 02:12 GMT+7

Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

Biên phòng - Tại Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn luôn là nhiệm vụ then chốt, đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng ta, chế độ ta...”.

Toàn cảnh Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ảnh: VGP

Không còn vùng cấm

Một trong những công việc trọng tâm của Hội nghị lần này là Trung ương tổng kết, đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và tiếp tục đề ra những biện pháp mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn để thực hiện nghị quyết này trong thời gian tới.

Việc tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng (XD, CĐĐ) không phải mới diễn ra những năm gần đây. Ngay từ khi ra đời, Đảng ta luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng đi đôi với củng cố, giữ nghiêm kỷ luật của Đảng. Đại hội lần thứ VI (năm 1986) - Đại hội của đổi mới, Đảng ta đã nhấn mạnh đến công tác XD, CĐĐ. Đại hội VII của Đảng khẳng định, tiếp tục tự đổi mới, tự chỉnh đốn và nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng là yêu cầu quan trọng hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng, là công việc thường xuyên bảo đảm cho Đảng ta luôn ngang tầm nhiệm vụ cách mạng. Tại Hội nghị Trung ương 6 (lần 2), khóa VIII (1999), Đảng ta đã có Nghị quyết chuyên đề về công tác XD, CĐĐ.

Nhân kỷ niệm 109 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 30 năm thực hiện Di chúc của Người (19-5-1999), nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu phát biểu: “Cuộc vận động XD, CĐĐ lần này thể hiện trách nhiệm và tình cảm của Đảng đối với Bác Hồ, đối với nhân dân. Cuộc vận động ấy liên quan đến vận mệnh của Đảng, của chế độ, hạnh phúc của đồng bào và việc hoàn thành thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đổi mới toàn diện và sâu sắc đất nước... Sau gần ba năm kể từ Đại hội Đảng lần thứ VIII năm 1996 đến nay, chúng ta đã phải thi hành kỷ luật 60.000 đảng viên, trong đó, khai trừ 11.000, có 1.108 người bị xử tù... Nếu Đảng không thấy được những yếu kém ấy, không tập trung, không kiên quyết khắc phục và ngăn ngừa có hiệu quả, thì rất có thể, Đảng sẽ ngày càng tự biến chất, xa rời bản chất cách mạng của Đảng”.

Liên tiếp trong 3 khóa: Hội nghị Trung ương 4 khóa XI (năm 2011); Hội nghị Trung ương 4 khóa XII (năm 2016) và Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII (năm 2021), ngay sau khi kiện toàn xong về tổ chức, nhân sự cho nhiệm kỳ mới, công việc Trung ương quan tâm đầu tiên là công tác XD, CĐĐ. Điều này không chỉ cho thấy sự quan trọng của công tác XD, CĐĐ, mà còn cho thấy một quyết tâm lớn của Trung ương Đảng trong đấu tranh với các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, cuộc đấu tranh có ý nghĩa sống còn với sự tồn vong của Đảng và chế độ.

Từ Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), cuộc đấu tranh với các biểu hiện suy thoái, tiêu cực được đẩy mạnh, hầu như không còn vùng cấm và không còn ngoại lệ. Chỉ riêng trong nhiệm kỳ Đại hội XII, đã có 87.210 đảng viên bị thi hành kỷ luật (tăng 18% so với nhiệm kỳ XI). Trong đó, có 113 cán bộ diện Trung ương quản lý (tăng hơn 10 lần so với nhiệm kỳ trước). Trong số này, 27 người là Ủy viên và nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, 4 người là Ủy viên và nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, hơn 30 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang. Ở các địa phương, hơn 25.000 đảng viên bị kỷ luật bởi suy thoái phẩm chất đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, chiếm 0,5% tổng số đảng viên trong toàn Đảng.

Theo số liệu từ Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, trong nhiệm kỳ Đại hội XII, đã có tới 127 vụ án, 91 vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp đã được xử lý; hơn 5.200 cán bộ, đảng viên bị xử lý theo pháp luật, tăng 18,5% so với nhiệm kỳ XI. Có lẽ, chưa bao giờ có một số lượng lớn cán bộ, đảng viên, cán bộ cấp cao, bất kể là đương chức hay đã về hưu, bị xử lý kỷ luật như vậy. Trên các phương tiện truyền thông thời gian qua, những cụm từ “không còn vùng cấm”, “không còn hạ cánh an toàn” đã không còn mới lạ. Đó cũng là minh chứng rõ nét nhất cho những nỗ lực, quyết tâm của Đảng trong đấu tranh chống suy thoái, tiêu cực, tham nhũng. Kết quả đó không chỉ có tác dụng rất lớn trong răn đe, cảnh tỉnh, phòng ngừa tiêu cực, mà còn củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân vào Đảng, vào chế độ XHCN.

Quyết liệt hơn trong đấu tranh chống suy thoái, tiêu cực

Công cuộc XD, CĐĐ vừa qua đã tạo niềm tin lớn cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Trong nhiệm kỳ Đại hội XIII này, tinh thần đó chắc chắn sẽ tiếp tục được thể hiện quyết liệt hơn. Khi nói về XD, CĐĐ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần nhấn mạnh: “Đây là công việc khó, phức tạp vì nó là công tác con người, dễ động chạm đến danh dự, lợi ích, quan hệ của con người. Khó nhưng không thể không làm vì nó liên quan đến sinh mệnh của Đảng và sự tồn vong của chế độ”. Đại hội XIII của Đảng đã đề ra những nhiệm vụ cơ bản để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện; trong đó, khẳng định tiếp tục kiên trì, kiên quyết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về XD, CĐĐ.

Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) lần này, Ban Chấp hành Trung ương đã đánh giá kết quả việc phòng, chống dịch Covid-19 vừa qua và tiếp tục thảo luận, tạo sự thống nhất cao về các chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhằm tăng cường XD, CĐĐ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, những nội dung trình Hội nghị Trung ương lần này là những vấn đề rất quan trọng đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, bao gồm cả việc thực hiện nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế, xã hội và việc thực hiện nhiệm vụ then chốt là XD, CĐĐ. Trong đó, gắn XD, CĐĐ với xây dựng hệ thống chính trị theo đúng tinh thần Đại hội XIII của Đảng; cùng với ngăn chặn, đẩy lùi thì phải tích cực phòng ngừa và chủ động, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm minh sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng cảnh báo: “Một dân tộc, một Đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp hẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân”.

Đất nước ta đang có những thời cơ mới, vận hội mới, nhưng khó khăn, thách thức cũng không hề nhỏ. Bởi vậy, để Đảng giữ vững vai trò lãnh đạo, công tác đổi mới, XD, CĐĐ, trước hết cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hai là, cần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Ba là, cần nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, nêu gương, bảo đảm nói đi đôi với làm. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng mà trọng tâm là công tác tổ chức - cán bộ; chọn đúng người, bố trí đúng việc, đúng lúc, đánh giá đúng thực chất và ngày càng hoàn thiện, bảo đảm chính sách cán bộ. Bốn là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và nâng cao quản lý báo chí, mạng xã hội, nhằm tạo ra môi trường thông tin trong sạch, lành mạnh; nhận diện, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, lệch lạc, xuyên tạc sự lãnh đạo của Đảng, ngăn ngừa thoái hóa, biến chất, “phai màu”, “đổi màu” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Năm là, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng công khai, minh bạch; bảo đảm tính nghiêm minh và giáo dục cán bộ, đảng viên luôn giữ vững bản lĩnh chính trị vững vàng, không dao động trước những cám dỗ, khó khăn và thử thách.

Công tác XD, CĐĐ là một việc hết sức khó khăn và lâu dài. Tuy nhiên, với sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, nhất định Đảng ta sẽ hoàn thành sứ mệnh lãnh đạo đất nước, phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam “Dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh” như mong đợi của đồng bào và chiến sĩ cả nước.

Lê Quý Hoàng

Bình luận

ZALO