Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Chủ nhật, 03/12/2023 02:12 GMT+7

Tăng cường thống nhất nhận thức và hành động của toàn Đảng, toàn dân

Biên phòng - Ngày 31-8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã có bài viết với nhan đề: "Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Sau khi bài viết được các cơ quan thông tin đại chúng đăng tải, cùng với cả nước, nhân dân trên địa bàn tỉnh An Giang đã rất phấn khởi và thêm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Nhiều cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh An Giang đều nhận định bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước có ý nghĩa rất quan trọng, như một báo cáo tóm tắt những kết quả trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; chỉ ra những khó khăn, tồn tại, bài học kinh nghiệm cũng như đề ra mục tiêu tổng quát, mang tính thực tiễn, cụ thể đối với sự phát triển của đất nước, dân tộc.

Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp tục khẳng định đường lối của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo; là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Ông Phạm Văn Cường, ở phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên (An Giang) - người vừa nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng đúng vào dịp Quốc khánh 2/9 cho biết, bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ngoài việc khẳng định tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta là kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mac-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Bài viết còn nhấn mạnh, nhiệm vụ của Đảng trong giai đoạn tới là phải tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, Đảng ta phải thật sự vững vàng, giữ vững bản chất cách mạng và khoa học, gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân tin cậy, yêu mến, để vượt qua mọi khó khăn, thách thức, lãnh đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; xây dựng một nước Việt Nam thực sự là Nhà nước của dân, do dân và vì dân.

Bên cạnh đó, bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ ra được nhiều bài học kinh nghiệm rất sinh động, có tính thực tiễn cao đã được đúc rút từ nhiệm kỳ trước, góp phần tạo nên những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của nước ta hôm nay. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng (xây dựng tổ chức, xây dựng con người) phải được triển khai toàn diện, đồng bộ, thường xuyên cả về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ. “Công tác tổ chức, cán bộ phải là điểm đột phá, là "then chốt" của nhiệm vụ "then chốt," có liên quan đến sự sống còn của Đảng, vận mệnh của chế độ; sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước; phải hết sức chú trọng xây dựng và làm trong sạch đội ngũ cán bộ, nhất là xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; chức vụ càng cao càng phải gương mẫu”.

Cùng quan điểm trên, ông Nguyễn Văn Tâm - một cựu chiến binh ở phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên (An Giang) cho rằng, bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã thể hiện được quyết tâm cao của Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị trong quá trình thực hiện công cuộc đổi mới, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững, bảo đảm gắn kết chặt chẽ và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ. Trong đó, phát triển kinh tế-xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên.

Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đưa ra các dẫn chứng sinh động cụ thể để đi đến kết luận “Động lực và nguồn lực cho phát triển đất nước trong giai đoạn mới là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của nền văn hóa, con người Việt Nam; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại”.

Đặc biệt, với sự quyết tâm rất cao của Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị trong nhiệm vụ xây dựng chỉnh đốn Đảng thể hiện trong thời gian qua, nhất là công tác phòng, chống tham nhũng “không có vùng cấm”, bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp tục khẳng định: “Tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng, Nhà nước và toàn hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Các ý kiến bày tỏ đồng tình, nhất trí với việc tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phê phán, bác bỏ các quan điểm sai trái, thù địch; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Cán bộ, đảng viên, nhân dân cho rằng, cần kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, với quyết tâm cao hơn, hành động mạnh mẽ, quyết liệt hơn, hiệu quả hơn, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Các ý kiến đề nghị, tiếp tục tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Nêu cao tinh thần tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; chức vụ càng cao càng phải gương mẫu. Bên cạnh đó, cần tăng cường kỷ cương, kỷ luật, thượng tôn pháp luật, gắn với giáo dục, bồi dưỡng nhân cách, đạo đức cách mạng để phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với các căn bệnh của chủ nghĩa cá nhân; thực hiện tốt quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền; xử lý nghiêm minh, đồng bộ cả kỷ luật đảng, kỷ luật hành chính và xử lý bằng pháp luật cán bộ có vi phạm. Đồng thời, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng theo hướng phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cơ quan kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử và các cơ quan quản lý nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội”.

Theo TTXVN

Bình luận

ZALO