Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ bảy, 03/06/2023 05:57 GMT+7

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quân đội vững mạnh, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới

Biên phòng - Vận dụng sáng tạo nguyên lý của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng quân đội cách mạng và quán triệt sâu sắc đường lối chính trị, quân sự của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương (QUTƯ), Bộ Quốc phòng (BQP) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quân đội vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới.

Qua mỗi kỳ đại hội, Đảng bộ Quân đội đều phát huy trí tuệ tập thể, đề ra chủ trương, phướng hướng, giải pháp lãnh đạo đúng đắn, phù hợp với tình hình thực tiễn, góp phần cùng với toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị củng cố, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

Nhiệm kỳ 2015-2020, tình hình an ninh, chính trị thế giới, khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường. Các nước lớn tăng cường điều chỉnh chiến lược theo hướng đề cao lợi ích quốc gia, dân tộc, vừa hợp tác, vừa cạnh tranh quyết liệt, sẵn sàng thỏa hiệp, can dự vào nội bộ các nước khác. Khu vực Đông Nam Á tiếp tục phát triển năng động, hợp tác nội khối ASEAN được gắn kết, mở rộng nhưng phải đối mặt với những thách thức mới. Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển mạnh mẽ, trực tiếp tác động đến mọi lĩnh vực đời sống xã hội, trong đó có lĩnh vực quân sự, quốc phòng. Đất nước ta tiếp tục phát triển nhanh và khá toàn diện trên các lĩnh vực, tạo nhiều dấu ấn nổi bật, uy tín, vị thế được nâng cao trên trường quốc tế. Tuy nhiên, chúng ta phải đối mặt với những khó khăn, thách thức, nhiều vấn đề đặt ra phải giải quyết. Các thế lực thù địch, phản động trong và ngoài nước tiếp tục đẩy mạnh âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, chống phá Đảng, Nhà nước, quân đội. Các thách thức an ninh phi truyền thống như: Thiên tai, biến đổi khí hậu, sự cố môi trường, dịch bệnh, nhất là dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp. Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp, giúp đỡ của các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, QUTƯ, BQP, cấp ủy, chỉ huy các cấp và cán bộ, chiến sĩ toàn quân đã phát huy truyền thống anh hùng, sức mạnh tổng hợp, đoàn kết, thống nhất, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X đề ra, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch cùng các đại biểu tham quan triển lãm vũ khí, thiết bị công nghệ quân sự do các nhà máy thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng nghiên cứu, chế tạo. Ảnh: Nguyễn Bằng

QUTƯ, BQP, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác nghiên cứu, dự báo, đánh giá đúng tình hình, tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước có chủ trương, đối sách xử lý thắng lợi các tình huống quốc phòng, an ninh, không để bị động, bất ngờ, nhất là những vấn đề phức tạp, nhạy cảm liên quan đến độc lập, chủ quyền, lợi ích quốc gia, dân tộc, biên giới, biển, đảo, góp phần ngăn ngừa, triệt tiêu nguy cơ xung đột từ sớm, từ xa, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Hoàn thành tốt việc chỉ đạo tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, tham mưu với Đảng, Nhà nước ban hành các chiến lược, nghị quyết, kết luận, đề án quan trọng về quân sự, quốc phòng, góp phần hoàn thiện, phát triển tư duy lý luận, đường lối, nghệ thuật quân sự, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc cả trước mắt và lâu dài. Toàn quân duy trì nghiêm chế độ, nền nếp sẵn sàng chiến đấu, làm tốt công tác tuần tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ vùng biển, vùng trời, biên giới, hải đảo và không gian mạng. Đặc biệt, trước những diễn biến phức tạp, nhất là tình hình căng thẳng ở Biển Đông, quân đội đã tổ chức lực lượng ứng trực, kiên quyết, kiên trì, linh hoạt bám nắm, đấu tranh trên thực địa, giữ vững chủ quyền lãnh thổ, lợi ích quốc gia-dân tộc.

Quân đội đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương chỉ đạo phát huy sức mạnh tổng hợp, huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, góp phần tăng cường tiềm lực quốc phòng của đất nước. Tập trung xây dựng nâng cao chất lượng hoạt động của khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố và phòng thủ quân khu. Hệ thống cơ chế, chính sách từng bước được bổ sung, hoàn thiện. Công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh được đẩy mạnh; tiềm lực chính trị tinh thần được nâng cao, “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng, quản lý nâng cao chất lượng lực lượng dự bị động viên và dân quân tự vệ. Thường xuyên phối hợp với công an và các lực lượng, nắm chắc địa bàn, tham mưu, chỉ đạo giải quyết hiệu quả các vụ việc phức tạp, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và ổn định cuộc sống của nhân dân.

Đảng bộ Quân đội được xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; giữ vững nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nội bộ đoàn kết, thống nhất cao. Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn quân luôn chủ động, tích cực, lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai sâu rộng đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Phong trào Thi đua Quyết thắng và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ". Hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ được tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, bám sát thực tiễn hoạt động của bộ đội và yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Toàn quân đã tập trung thực hiện tốt ba khâu đột phá (về tổ chức biên chế; huấn luyện và đào tạo; xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật và cải cách hành chính quân sự). Triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng quân đội theo hướng “tinh, gọn, mạnh”. Chất lượng huấn luyện, diễn tập được nâng lên, công tác giáo dục, đào tạo tiếp tục được đổi mới theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, ngày càng sát thực tiễn. Thực hiện có hiệu quả chủ trương xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” và công tác cải cách hành chính đã đạt được nhiều mục tiêu quan trọng. Tích cực xây dựng kế hoạch, chuẩn bị chu đáo lực lượng, phương tiện, thực hiện tốt nhiệm vụ ứng phó với các tình huống an ninh phi truyền thống, nhất là phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, sự cố môi trường, dịch bệnh. Trong phòng, chống dịch Covid-19, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, “vì nhân dân quên mình”, cán bộ, chiến sĩ toàn quân đã không quản ngại gian khổ, hy sinh, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần tô thắm, lan tỏa phẩm chất tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân tin tưởng, ghi nhận, đánh giá cao.

Toàn quân đã triển khai thực hiện tốt các mặt công tác: Hậu cần, tài chính, kỹ thuật, khoa học công nghệ, công nghiệp quốc phòng. Đời sống sinh hoạt của bộ đội từng bước được cải thiện; vũ khí, trang bị, phương tiện quân sự được quan tâm đầu tư đồng bộ; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng có hiệu quả các công trình, đề tài khoa học, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật vào quá trình thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng luôn bám sát đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, phát huy tốt sức mạnh tổng hợp, tiến hành có chiều sâu, thực chất, đạt hiệu quả thiết thực trên nhiều lĩnh vực... Đặc biệt, chúng ta đã chủ động tham gia vào hợp tác quốc phòng song phương, đa phương và hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, góp phần nâng cao vị thế của đất nước, quân đội trên trường quốc tế, tạo thế và lực mới để bảo vệ vững chắc Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

Nhiệm kỳ 2020-2025, công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh hội nhập, toàn cầu hóa bên cạnh thuận lợi là cơ bản còn không ít khó khăn, thách thức. Tình hình thế giới dự báo tiếp tục diễn biến hết phức tạp, khó dự báo; các mâu thuẫn cơ bản của thời đại vẫn tiếp tục tồn tại và phát triển. Chiến tranh quy mô lớn ít có khả năng xảy ra nhưng cạnh tranh chiến lược, xung đột cục bộ có thể diễn ra gay gắt hơn. Các yếu tố an ninh phi truyền thống, nhất là an ninh mạng, khủng bố, thiên tai, dịch bệnh vẫn tiếp diễn phức tạp. Các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước, quân đội ngày càng công khai, quyết liệt và trực diện hơn. Nhiệm vụ xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc đặt ra những yêu cầu cao hơn. Để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, trong đó tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ cơ bản sau:

Một là, tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước, kịp thời xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Toàn quân tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết của Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI. Chủ động nghiên cứu, nắm bắt, đánh giá, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước có chủ trương, đối sách giải quyết tốt các mối quan hệ quốc tế, xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động, bất ngờ, không để bất đồng, tranh chấp phát triển thành xung đột vũ trang, chiến tranh. Chú trọng nghiên cứu, đề xuất và tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương, giải pháp tổng thể, cơ bản, lâu dài ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa; giải quyết tốt vấn đề biển, đảo, nhất là Biển Đông và vùng biển Tây Nam. Nghiên cứu, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định sửa đổi, ban hành một số luật, văn bản quy phạm pháp luật, nhằm tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về lĩnh vực quân sự, quốc phòng.

Đẩy mạnh nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, bổ sung, hoàn thiện tư duy lý luận về quân sự, quốc phòng, nghệ thuật quân sự Việt Nam, kịp thời thể chế hóa sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với sự nghiệp quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Nghiên cứu, đề xuất ban hành và thực hiện hiệu quả Đề án xây dựng Quân đội nhân dân hiện đại trong giai đoạn mới. Duy trì nghiêm các chế độ sẵn sàng chiến đấu; thường xuyên điều chỉnh, bổ sung, hoàn chỉnh hệ thống văn kiện và luyện tập, diễn tập theo các phương án tác chiến. Tăng cường các biện pháp quản lý chặt chẽ biên giới, vùng trời, vùng biển, các địa bàn chiến lược, trọng điểm. Nâng cao năng lực tác chiến không gian mạng, chiến tranh thông tin và phối hợp triển khai giải pháp tổng thể bảo đảm an ninh, an toàn thông tin.

Hai là, coi trọng xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của toàn quân.

Cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân cần tăng cường giáo dục Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bản chất cách mạng, truyền thống, nhiệm vụ của quân đội và đơn vị; đối tác, đối tượng của cách mạng Việt Nam; âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Kịp thời khắc phục những nhận thức, tư tưởng lệch lạc, chủ động đấu tranh phòng, chống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, có ý chí quyết tâm chiến đấu cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thi đua khen thưởng. Tập trung tuyên truyền các hoạt động quân sự, quốc phòng, gương điển hình tiên tiến; đổi mới công tác thi đua, khen thưởng bảo đảm hiệu quả, thực chất, tạo sự lan tỏa tích cực trong toàn quân và xã hội. Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời cung cấp thông tin, định hướng dư luận, nhất là trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, tạo sự thống nhất, đồng thuận, không để các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc, kích động, lôi kéo.

Toàn quân tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, thực hiện có hiệu quả 5 chuẩn mực Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới, coi đây là giải pháp quan trọng góp phần xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị. Kết hợp chặt chẽ giữa thực hiện tốt cuộc vận động với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua, các cuộc vận động của toàn quân, toàn quốc bằng nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, phù hợp, hiệu quả. Tăng cường đoàn kết, gắn bó với nhân dân. Thực hiện tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, tích cực tham gia phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng đời sống văn hóa và nông thôn mới, giảm nghèo bền vững..., chú trọng vùng dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo. Tiếp tục tham mưu ban hành và triển khai thực hiện tốt chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội. Huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội trong các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”.

Ba là, tiếp tục phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; tăng cường tiềm lực quốc phòng của đất nước.

Toàn quân cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức, trách nhiệm, hành động của cả hệ thống chính trị và toàn dân đối với hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị các cấp, nhất là cấp cơ sở ở các địa bàn chiến lược, trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố “thế trận lòng dân” vững chắc, làm nền tảng xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong xây dựng tiềm lực, lực lượng, thế trận quốc phòng, chuẩn bị các tiềm lực quốc gia; nâng cao tính bền vững và khả năng huy động đáp ứng yêu cầu trong các tình huống quốc phòng theo phương châm “4 tại chỗ”. Phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22-9-2008, Kết luận 64-KL/TW ngày 30-10-2019 của Bộ Chính trị, nâng cao chất lượng xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ tỉnh, huyện gắn kết chặt chẽ với thế phòng thủ của các quân khu và phạm vi cả nước.

Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng xây dựng, huấn luyện và hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, nhất là dân quân biển, thường trực, cơ động. Triển khai xây dựng quy hoạch tổng thể bố trí quốc phòng gắn với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội giai đoạn 2021-2030, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời bình và khi có tình huống. Phát huy hiệu quả hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp với quốc phòng và quản lý, sử dụng chặt chẽ đất quốc phòng vào hoạt động kinh tế. Thực hiện hiệu quả các đề án tăng cường bảo đảm quốc phòng, an ninh kết hợp với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên các tuyến biên giới, biển, đảo, địa bàn chiến lược, trọng điểm; Đề án xây dựng chuỗi đảo gần bờ thành các trung tâm kinh tế- khoa học công nghệ-quốc phòng, an ninh. Xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Tích cực triển khai thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 5-9-2019 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và BQP trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạt lật đổ của các thế lực thù địch.

Bốn là, thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, tạo tiền đề vững chắc để phấn đấu từ năm 2030 xây dựng quân đội hiện đại.

Toàn quân tập trung hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu theo Kết luận số 16-KL/TW ngày 7-7-2017 và Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 01-8-2017 của Bộ Chính trị (khóa XII) về tổ chức lực lượng và bảo đảm vũ khí trang bị cho Quân đội nhân dân Việt Nam. Xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả Đề án tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2020-2025, điều chỉnh tổ chức quân đội “tinh, gọn, mạnh”, cơ cấu tổ chức đồng bộ, hợp lý giữa các thành phần, lực lượng, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, giảm đầu mối trung gian, đồng bộ giữa vũ khí trang bị với nhân lực và công tác bảo đảm, hoàn thành nhiệm vụ trong mọi tình huống; xác định rõ vị trí, nhiệm vụ cho từng chức danh, trước hết ở cơ quan chiến dịch, chiến lược, khắc phục chồng chéo. Có giải pháp đột phá nâng cao chất lượng tuyển quân, tuyển sinh quân sự, tuyển dụng, bảo đảm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho quân đội.

Tiếp tục đột phá đổi mới huấn luyện; vận dụng sáng tạo các quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc, phương châm, mối kết hợp và yêu cầu, giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện. Tổ chức diễn tập ở các cấp bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả, an toàn, sát thực tiễn. Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học tại các nhà trường. Tập trung đầu tư xây dựng một số học viện, nhà trường theo mô hình “Nhà trường thông minh, tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”. Tập trung lãnh đạo nhân rộng kết quả xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tạo chuyển biến vững chắc về xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác hậu cần, kỹ thuật; đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng tự chủ, tự cường, hiện đại và lưỡng dụng, trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia, trọng tâm là triển khai Đề án xây dựng tổ hợp công nghiệp quốc phòng.

Năm là, tiếp tục đẩy mạnh hội nhập quốc tế, đối ngoại quốc phòng, góp phần chủ động bảo vệ vững chắc Tổ quốc từ sớm, từ xa bằng biện pháp hòa bình.

Toàn quân tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương, chính sách đối ngoại quốc phòng của Đảng, Nhà nước, QUTƯ và BQP, nhất là Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10-4-2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về hội nhập quốc tế, Nghị quyết số 806-NQ/QUTW ngày 31-12-2013 của QUTƯ về hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Thực hiện nhất quán phương châm vừa hợp tác, vừa đấu tranh, kiên định, kiên trì nguyên tắc chiến lược; linh hoạt, mềm dẻo về sách lược, làm cho đối ngoại quốc phòng trở thành công cụ hữu hiệu, kênh ngoại giao quan trọng, trực tiếp hỗ trợ cho ngoại giao Nhà nước. Chỉ đạo đẩy mạnh hợp tác song phương, nâng tầm đối ngoại đa phương theo Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 8-8-2018 của Ban Bí thư; ưu tiên quan hệ với các nước láng giềng có biên giới liền kề, các nước ASEAN. Tiếp tục giữ vững định hướng chính trị, gắn kết nội dung hợp tác về quốc phòng với các lĩnh vực khác; đẩy mạnh cơ chế hợp tác quốc phòng đa phương trong khuôn khổ ASEAN và do ASEAN giữ vai trò chủ đạo; tích cực tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc. Triển khai đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh công tác đối ngoại quốc phòng theo phương châm “tích cực, chủ động, chắc chắn, linh hoạt, hiệu quả”, góp phần nâng cao uy tín, vị thế của quân đội và đất nước trên trường quốc tế, chủ động bảo vệ vững chắc Tổ quốc, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc bằng biện pháp hòa bình.

Sáu là, tập trung xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh, gương mẫu, tiêu biểu.

Đây là vấn đề then chốt, quyết định đến việc hoàn thành nhiệm vụ của quân đội và là sự tin tưởng, kỳ vọng rất lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Do đó, cần tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; vai trò tiền phong, nêu gương của cán bộ, đảng viên phải được lan tỏa trong toàn quân và toàn xã hội. Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng Đảng, gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87-CT/QUTW của Thường vụ QUTƯ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Tăng cường kiểm tra, giám sát, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân. Chăm lo xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh tiêu biểu gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Tích cực đổi mới phương pháp, phong cách lãnh đạo theo hướng tập trung, sâu sát, đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, nói đi đôi với làm. Phát huy trí tuệ tập thể, đề cao tính chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ chủ trì lãnh đạo, chỉ huy cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao vì lợi ích chung. Giải quyết tốt các mối quan hệ công tác, nhất là mối quan hệ giữa lãnh đạo với quản lý, chỉ huy, điều hành; giữa tập thể và cá nhân; giữa chủ trương và tổ chức thực hiện trên cơ sở nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng. Từ QUTƯ, lãnh đạo BQP đến cấp ủy, chỉ huy các cấp nhất quán thực hiện tốt phương châm “trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”. Kiên quyết đấu tranh và xử lý nghiêm các biểu hiện quan liêu, mất dân chủ, dân chủ hình thức và “bệnh thành tích”.

Nhiệm vụ xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn 2020- 2025 tiếp tục đặt ra những yêu cầu mới, cao hơn. Phát huy phẩm chất tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ và truyền thống hơn 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp tục nêu cao ý chí tự lực, tự cường, tinh thần chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; xứng đáng là quân đội anh hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch (Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng)

Theo QĐND

Bình luận

ZALO