Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ ba, 24/11/2020 08:21 GMT+7

Tăng cường đối ngoại biên phòng và ngoại giao nhân dân ở Lai Châu

Biên phòng - Là tỉnh biên giới trọng điểm trên địa bàn Tây Bắc, những năm qua, Lai Châu luôn phát huy mọi nguồn lực, tiềm năng, thế mạnh để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng - an ninh và đối ngoại ở khu vực biên giới. Trong đó, việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác đối ngoại biên phòng, ngoại giao nhân dân được tỉnh hết sức coi trọng.

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về "Xây dựng, củng cố đường biên giới trên bộ hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển...", Lai Châu xác định: Phải phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, ngành, địa phương, lực lượng vũ trang và toàn dân, lấy BĐBP làm lực lượng nòng cốt nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng - an ninh và đối ngoại ở khu vực biên giới; trong đó, hết sức coi trọng công tác đối ngoại biên phòng, ngoại giao nhân dân.

t3b
Đồng chí Đỗ Ngọc An.

Thực hiện chủ trương đó, những năm qua, cùng với đẩy mạnh phát triển kinh tế, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo với nhiều biện pháp đồng bộ đối với nhiệm vụ này và đạt được kết quả quan trọng. Nổi bật là nhận thức về quốc gia, quốc giới, chủ quyền lãnh thổ và các quy chế về biên giới, cửa khẩu của cấp ủy, chính quyền cơ sở và nhân dân có bước chuyển biến tích cực.

Các chế độ giao ban, hội đàm, trao đổi thông tin, phối hợp tuần tra chung (cả định kỳ, đột xuất) và giải quyết các vụ việc liên quan đến hai bên biên giới giữa BĐBP tỉnh với lực lượng và cơ quan chức năng Trung Quốc được tổ chức thường xuyên, đi vào nền nếp, đạt hiệu quả thiết thực.

Việc kết nghĩa, giao lưu giữa các cụm dân cư cùng các hoạt động thăm thân, xuất, nhập cảnh (theo đúng quy chế và pháp luật) của nhân dân hai bên biên giới được đẩy mạnh. Nhờ đó, quan hệ giữa chính quyền, nhân dân khu vực hai bên biên giới có bước phát triển mới, ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Bên cạnh kết quả đã đạt được, công tác đối ngoại biên phòng và ngoại giao nhân dân trên địa bàn tỉnh cũng còn một số hạn chế cần khắc phục. Đó là công tác nắm, phân tích, dự báo tình hình liên quan đến nhiệm vụ đối ngoại chưa toàn diện; việc phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền cơ sở với BĐBP trong thực hiện nhiệm vụ có mặt còn bất cập; ý thức quốc gia, quốc giới của một bộ phận đồng bào chưa cao...

Trong khi đó, lợi dụng xu thế hội nhập, hợp tác cùng chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước, các thế lực thù địch đẩy mạnh hoạt động chống phá, tổ chức truyền đạo trái pháp luật, lôi kéo đồng bào di, dịch cư tự do, kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chia rẽ quan hệ hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai bên biên giới... Tình hình đó đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân trong tỉnh không ngừng nâng cao cảnh giác, thống nhất nhận thức và tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đã xác định. Trong đó, đối ngoại biên phòng và ngoại giao nhân dân là một trong những nội dung trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, với nhiều giải pháp đồng bộ, thích hợp.

Để thực hiện có hiệu quả mục tiêu: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên cùng toàn dân về công tác đối ngoại biên phòng, ngoại giao nhân dân trên địa bàn biên giới; tỉnh chỉ đạo các địa phương, ban, ngành, đoàn thể và lực lượng vũ trang đẩy mạnh việc giáo dục, tuyên truyền về đối ngoại biên phòng và ngoại giao nhân dân.

Theo đó, yêu cầu các cấp quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng về đối ngoại biên phòng và ngoại giao nhân dân đã được thể hiện trong các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành liên quan. Hằng năm, tỉnh chỉ đạo BĐBP tỉnh và UBND các huyện biên giới đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, làm cho nhân dân nắm vững các nội dung về chủ quyền lãnh thổ Tổ quốc; hiểu rõ vấn đề quốc gia, quốc giới cùng các quy định, quy chế trên từng tuyến biên giới, cửa khẩu cho các đối tượng là cán bộ thuộc cấp ủy, chính quyền cơ sở, các già làng, trưởng bản ở biên giới, cán bộ, chiến sĩ các đồn, trạm Biên phòng..., tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động đối với nhiệm vụ quan trọng này.

Biên giới quốc gia nói chung, tuyến biên giới của tỉnh nói riêng, về cơ bản là biên giới thuộc dạng "mở". Đó không chỉ là "phên giậu" quốc gia, mà còn là không gian hợp tác với các nước, trước hết là với nước láng giềng. Vì thế, đẩy mạnh hợp tác phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh là vấn đề quan trọng, tạo thực lực để nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại.

Trên cơ sở quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc quan điểm, đường lối đối ngoại của Đảng, nhất là Nghị quyết 22-NQ/TW, ngày 10-4-2013 của Bộ Chính trị (khóa XI), Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hợp tác kinh tế đối ngoại..., tỉnh đã cụ thể hóa bằng các kế hoạch, chương trình hợp tác kinh tế qua biên giới trên từng ngành, lĩnh vực; trong đó, coi trọng hợp tác phát triển thương mại đầu tư, công nghiệp khai khoáng... và kinh tế cửa khẩu, nhất là khu vực cửa khẩu Ma Lù Thàng.

Đồng thời, tỉnh chỉ đạo các địa phương, đẩy mạnh hợp tác với các địa phương của huyện Kim Bình, Lục Xuân (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc), giúp nhau về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, bao tiêu sản phẩm nông nghiệp để cùng nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Trên nền tảng quan hệ hợp tác đó, tiếp tục thúc đẩy việc giao lưu hữu nghị, kết nghĩa giữa các thôn, bản hai bên, các hoạt động văn hóa, thể thao nhân các ngày lễ, tết cổ truyền của hai nước, góp phần tăng cường sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau giữa cấp ủy, chính quyền và nhân dân hai bên biên giới.

Bên cạnh đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường quốc phòng - an ninh ở khu vực biên giới, tạo cơ sở để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đối ngoại nói chung, đối ngoại biên phòng nói riêng trong tình hình mới. Theo đó, các lực lượng, địa phương cần đẩy mạnh công tác nghiên cứu, đánh giá, dự báo tình hình, nhất là dự báo chính xác các tình huống về quốc phòng - an ninh cùng các vấn đề nảy sinh ở khu vực biên giới; trên cơ sở đó, chủ động xây dựng kế hoạch, phương án đối ngoại và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ này.

59c216987a76df58600009c8
Lãnh đạo BĐBP Lai Châu và Tổng đội Công an Biên phòng tỉnh Vân Nam, Trung Quốc ký Biên bản hội đàm đánh giá tình hình bảo vệ an ninh trật tự trên khu vực biên giới, cửa khẩu năm 2016. Ảnh: Hoàng Anh

Coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo BĐBP phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành, lực lượng và địa phương trong đối ngoại biên phòng và ngoại giao nhân dân ở khu vực biên giới, Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo BĐBP chủ trì phối hợp với các cấp, ngành, lực lượng, địa phương và tổ chức liên quan tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh các chủ trương, đối sách và triển khai thực hiện nhiệm vụ đối ngoại biên phòng, ngoại giao nhân dân với nhiều giải pháp đồng bộ, phù hợp.

Trong phối hợp phải đảm bảo toàn diện, nhưng có trọng tâm, trọng điểm; trong đó, chú trọng nâng cao hiêu quả phối hợp giữa BĐBP với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng ở cơ sở, nhất là phối hợp giữa các đồn, trạm Biên phòng với các xã, thôn, bản và hộ gia đình biên giới, nhằm nâng cao hiệu quả đối ngoại. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Sở Ngoại vụ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị của tỉnh và lực lượng chức năng liên quan trong nắm bắt tình hình, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm đối ngoại và trong xử lý các vụ việc phức tạp xảy ra trên biên giới.

Ngoài ra, thông qua hoạt động đối ngoại, BĐBP tỉnh cần chủ động tăng cường quan hệ hợp tác, phối hợp với các lực lượng bảo vệ biên giới của Trung Quốc, có biện pháp đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, hoạt động móc nối xây dựng cơ sở ngầm cùng với hành vi xâm phạm chủ quyền, an ninh biên giới..., góp  phần quản lý, bảo vệ và xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển.

Đỗ Ngọc An (Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu)

Bình luận

ZALO