Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ tư, 23/06/2021 03:13 GMT+7

Tận dụng triệt để lợi thế của mạng xã hội

Biên phòng - Cùng với chính sách dân tộc, thời gian qua, chính sách tôn giáo cũng được Đảng hết sức quan tâm, trong đó, tập trung vào các nội dung: Tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng của nhân dân; bình đẳng giữa các tôn giáo, các tôn giáo và bình đẳng trước pháp luật; đoàn kết tôn giáo gắn với đoàn kết dân tộc; phát huy giá trị đạo đức, nhân văn, tích cực của các tôn giáo. Tuy nhiên, một số phần tử, thế lực thù địch đã lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo để hoạt động trái pháp luật, kích động chia rẽ mối quan hệ đoàn kết giữa các dân tộc, làm mất ổn định về an ninh, trật tự và an ninh quốc gia. Chính vì vậy, thông tin, truyền thông về tôn giáo, dân tộc được xác định là một trong những hoạt động đặc biệt quan trọng trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng như hiện nay.

Gặp gỡ, trực tiếp trao đổi là dịp để hiểu hơn về tâm tư, nguyện vọng của đồng bào DTTS. Ảnh PHƯƠNG TÚ

Vị trí chiến lược của vấn đề dân tộc, tôn giáo

Nước ta có 54 dân tộc, trong đó có 53 dân tộc thiểu số (DTTS) với 14,119 triệu người, chiếm 14,7% dân số cả nước. Các DTTS sinh sống thành cộng đồng ở nhiều địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, quốc phòng - an ninh, đối ngoại và môi trường sinh thái.

Cùng với quá trình phát triển, hội nhập của đất nước, hiện nay, Việt Nam đã có 41 tổ chức thuộc 16 tôn giáo được công nhận tư cách pháp nhân; 60 cơ sở đào tạo tôn giáo thuộc Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Phật giáo Hòa Hảo.

Ý thức được vai trò của vấn đề dân tộc, tôn giáo trong quá trình phát triển đất nước, trong suốt quá trình lãnh đạo, Đảng và Nhà nước ta luôn khẳng định vấn đề dân tộc, tôn giáo và công tác dân tộc, tôn giáo có vị trí chiến lược trong sự nghiệp cách mạng của đất nước.

“Quan điểm của Đảng về vấn đề dân tộc là xuyên suốt và cụ thể. Đảng ta luôn xác định: “Bảo đảm các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển”, đồng thời “chống kỳ thị dân tộc, dân tộc cực đoan, dân tộc hẹp hòi; nghiêm trị mọi âm mưu, hành động chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc” - Ông Hà Việt Quân, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Ủy ban Dân tộc nhấn mạnh. Trên cơ sở đó, Đảng và Nhà nước đã xây dựng và tổ chức thực hiện nhiều chính sách dân tộc, các chương trình, đề án, góp phần quan trọng thay đổi diện mạo nhiều địa phương vùng DTTS, miền núi, biên giới.

Theo Phó Giáo sư Chu Văn Tuấn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam: Cùng với chính sách dân tộc, thời gian qua, chính sách tôn giáo cũng được Đảng hết sức quan tâm, trong đó, tập trung vào các nội dung: Tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng của nhân dân; bình đẳng giữa các tôn giáo, các tôn giáo và bình đẳng trước pháp luật; đoàn kết tôn giáo gắn với đoàn kết dân tộc; phát huy giá trị đạo đức, nhân văn, tích cực của các tôn giáo. Đặc biệt, văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đưa ra quan điểm rất mới, đó là ngoài phát huy các giá trị tích cực, nhân văn của tôn giáo, cần tập trung phát huy các nguồn lực của tôn giáo; chống lợi dụng tôn giáo để chia rẽ đoàn kết tôn giáo, cũng như phá hoại sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội.

“Kênh” quan trọng để phát huy vai trò của chính sách

Quan điểm, chủ trương về dân tộc, tôn giáo đã được thống nhất. Trong nhiều nhiệm kỳ qua, công tác lập hiến, lập pháp của Quốc hội, công tác điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ… cũng đã dành quan sự tâm lớn cho lĩnh vực dân tộc, tôn giáo với quyết tâm “không để ai bị bỏ lại phía sau”, “các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật”.

Tuy nhiên, để các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về dân tộc, tôn giáo thực sự có những đóng góp hiệu quả trong quá trình phát triển kinh tế -xã hội của đất nước, công tác thông tin, truyền thông được xác định là vấn đề đặc biệt quan trọng. Bởi đây chính là “kênh” quan trọng để cộng đồng, đồng bào các dân tộc hiểu rõ chính sách dân tộc, tinh thần tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng, Nhà nước ta; cũng như thực tế đời sống sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam trong giai đoạn hội nhập và phát triển.

Bàn về vấn đề này, ông Đặng Khắc Lợi, Phó Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, Việt Nam hiện có gần 800 cơ quan báo chí, đây là công cụ, lực lượng lớn để thông tin, truyền thông nói chung, trong đó có công tác dân tộc, tôn giáo. Thực hiện các nghị quyết của Đảng, Quốc hội về công tác, chính sách dân tộc, tôn giáo, thời gian qua, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tập trung phủ sóng, số hóa các chương trình, tăng cường thời lượng tin, bài, thông tin, tuyên truyền hướng về cơ sở, nâng cao chất lượng phát thanh truyền hình bằng tiếng dân tộc; đẩy mạnh phổ biển các quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước đối với cán bộ, nhân dân, đồng bào, nhất là với các chức sắc, tín đồ tôn giáo. Ngoài các ấn phẩm chuyên môn về tôn giáo, hiện mỗi một tôn giáo đều đã có ấn phẩm riêng.

Gần đây, ngày 21-2-2019, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 219/QĐ-TTg phê duyệt Đề án hỗ trợ thông tin, truyền thông về dân tộc, tôn giáo. Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 cũng dành riêng dự án số 10 để truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.

“Song song với việc phát hiện kịp thời các âm mưu, thủ đoạn, phương thức hoạt động của các thế lực thù địch trên không gian mạng; các cơ quan báo chí cần thúc đẩy chuyển đổi số, sử dụng các nền tảng mạng xã hội trong nước như zalo, mocha để lan tỏa thông tin tích cực, chính thống. Từ đó, giúp nhân dân hiểu đúng về những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với công tác dân tộc, tôn giáo” - Ông Đặng Khắc Lợi nhấn mạnh.

Đổi mới công tác truyền thông về dân tộc, tôn giáo

Trên thực tế, do vùng DTTS và miền núi có địa bàn rộng, chia cắt, nhiều nhóm dân tộc khác nhau về ngôn ngữ, đặc trưng văn hóa cũng như khả năng tiếp cận thông tin… nên ở một số địa phương, công tác thông tin, truyền thông vẫn chưa thực sự “chạm” tới, hoặc chưa phát huy hiệu quả như mong muốn.“Các hình thức truyền thông vẫn theo cách cổ điển (hội nghị, hội thảo) chưa cập nhật với đời sống thường ngày của bà con. Việt Nam hiện có gần 100 triệu dân, 130 triệu thuê bao điện thoại với 65 triệu người dùng mạng xã hội, nhưng chúng ta vẫn không tận dụng hết được lợi thế mạng xã hội đang phát triển mạnh mẽ”- Ông Hà Việt Quân nêu vấn đề.

Với tôn giáo, tín ngưỡng - lĩnh vực nhạy cảm, dễ bị lợi dụng vào các hoạt động gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thu hút sự chú ý của dư luận trong nước và quốc tế, Phó Giáo sư Chu Văn Tuấn khẳng định: Lâu nay, công tác thông tin, truyền thông về tôn giáo vẫn chủ yếu là về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, mà hạn chế tuyên truyền về các giá trị tốt đẹp, đóng góp của tôn giáo; sự tham gia của tôn giáo về các vấn đề của đời sống xã hội. Chính vì vậy, xã hội chưa hiểu về tôn giáo, thậm chí e ngại tuyên truyền về tôn giáo.

Với công tác truyền thông về tôn giáo, Phó Giáo sư Chu Văn Tuấn lưu ý, trước hết, người làm công tác thông tin, truyền thông phải được trang bị đầy đủ kiến thức, hiểu biết cơ bản về tôn giáo, tránh sai sót, tạo cớ cho các thế lực thù địch lợi dụng. Đồng thời, các cơ quan báo chí cần có chuyên mục về tôn giáo, để cộng đồng hiểu hơn về những giá trị cũng như đóng góp của các giáo dân và các tổ chức tôn giáo.

Phương Tú

Bình luận

ZALO