Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 11/06/2023 08:48 GMT+7

Kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 - 7/11/2017):

Tầm vóc vĩ đại của Cách mạng Tháng Mười Nga

Biên phòng - Cách đây tròn một thế kỷ, dưới sự lãnh đạo của lãnh tụ V.I.Lênin và Đảng Bôn Sê Vích, giai cấp công nhân và nhân dân lao động Nga đã tiến hành cuộc cách mạng làm rung chuyển thế giới đương thời, lật đổ chế độ Sa Hoàng, lập nên nhà nước vô sản đầu tiên trên thế giới. Đây là một sự kiện có ý nghĩa, tầm vóc lịch sử vĩ đại, để lại những dấu ấn không thể phai mờ, ấn định cả chiều hướng phát triển của xã hội loài người, mang một sức sống bất diệt.

nlw8a294hi-68200_21158701-bd1b-9c95-26a8-7771124cf7a4@yahoo.com_anh_bai_CMT10
Lãnh tụ Lênin diễn thuyết trước quần chúng cách mạng ở Quảng trường Đỏ, Mátxcơva. Ảnh: Tư liệu

Mở ra kỷ nguyên mới của thế giới

Ngày 7-11-1917, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Nga, đứng đầu là V.I.Lênin, giai cấp công nhân và nhân dân lao động Nga đã nhất loạt khởi nghĩa, lật đổ chính quyền của giai cấp tư sản và phản cách mạng, lập nên Nhà nước Xô viết do Lênin làm Chủ tịch.

Cách mạng Tháng Mười thắng lợi đã mở ra một kỷ nguyên mới, một thời đại mới. Chỉ một ngày sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười, Lênin đã ký Sắc lệnh hòa bình mở đầu một kiểu quan hệ quốc tế mới giữa các quốc gia trên cơ sở hòa bình, hữu nghị, bình đẳng, loại bỏ kiểu áp đặt bất bình đẳng tồn tại qua nhiều thế kỷ. Một chính sách ngoại giao mới, một quan hệ quốc tế mới được khẳng định là chính sách hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc. Một nhà nước kiểu mới được xây dựng trên nền tảng loại bỏ áp bức dân tộc, áp bức giai cấp, không có người bóc lột người đã khẳng định Cách mạng Tháng Mười đánh dấu sự mở đầu một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn với CNXH và một thời đại mới - thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội.

Noi theo tấm gương của Cách mạng Tháng Mười, phong trào đấu tranh chống đế quốc, giải phóng dân tộc trên thế giới liên tiếp giành được thắng lợi, làm sụp đổ hệ thống thuộc địa - một vết nhơ của văn minh nhân loại, vốn tồn tại gần nửa thiên niên kỷ; đồng thời khai sinh một thực thể quốc tế mới, bao gồm hơn một trăm quốc gia đang phát triển mới giành được độc lập dân tộc.

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga đã khẳng định bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin và cung cấp những bài học lịch sử vô giá cho các cuộc cách mạng vì độc lập dân tộc và CNXH. Thành tựu nổi bật của một thế kỷ xây dựng CNXH là sự lớn mạnh nhanh chóng, sức hấp dẫn của chủ nghĩa xã hội và sự xuất hiện nhiều mô hình XHCN trên thế giới.

CNXH đã trở thành một hệ thống thế giới mang tính đối trọng với CNTB đế quốc và là một con đường phát triển, một hình mẫu của tổ chức xã hội mang lại tự do, công bằng và hạnh phúc cho đa số nhân dân. Nhiều thành tựu trong tổ chức quản lý xã hội của CNXH đã khiến cho các nước tư bản chủ nghĩa cũng phải thừa nhận và học tập.

“Cuốn cẩm nang thần kỳ” của cách mạng Việt Nam

Cách mạng Tháng Mười Nga đã có ảnh hưởng to lớn to lớn, sâu sắc và trực tiếp đối với cách mạng Việt Nam. Vào những năm 20 của thế kỷ XX, trong lúc cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam đang gặp phải khó khăn về tổ chức lãnh đạo và đường lối, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã nhìn thấy ở chủ nghĩa Lênin và Cách mạng Tháng Mười Nga như là một cẩm nang thần kỳ của con đường giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc Việt Nam. Đến với Cách mạng Tháng Mười Nga và CNXH, những người yêu nước Việt Nam đầu thế kỷ XX “tựa như người đi đường đang khát mà có nước uống, đang đói mà có cơm ăn”. Từ “cảm tình” đến niềm tin khoa học, từ chủ nghĩa yêu nước đến CNXH là con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi và chính Người đã dẫn  dắt nhân dân Việt Nam đi theo con đường Cách mạng Tháng Mười.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, cách mạng Việt Nam đã đi từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân tiến lên cách mạng xã hội chủ nghĩa. Trước đòi hỏi của thực tiễn, dưới sự lãnh đạo của Đảng, từ năm 1986 nước ta đã tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện và phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Sau hơn 30 năm đổi mới và kiên trì con đường đi lên CNXH mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản và nhân dân ta đã lựa chọn, chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử. CNXH ở Việt Nam được bảo vệ, giữ vững và đang tiếp tục phát triển.

Một trăm năm đã đi qua, Cách mạng Tháng Mười Nga với những giá trị xuyên thời đại vẫn tiếp tục tỏa sáng, soi đường cho giai cấp cần lao đấu tranh hướng tới những giá trị đích thực mà người lao động chân chính phải được thụ hưởng. Xã hội mà Việt Nam đang xây dựng “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” là sản phẩm từ chính những giá trị Cách mạng Tháng Mười Nga đem lại.

Đúng như lời của Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng cộng sản Liên bang Nga - lãnh đạo lực lượng nhân dân yêu nước Nga G.A.Ziuganov nhận xét, Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại đã mở ra kỷ nguyên mới trên hành tinh, làm thay đổi số phận của đại đa số người dân. Thông qua Cách mạng Tháng Mười Nga, nhân loại nhận thấy rõ trí tuệ thiên tài và vai trò lãnh đạo to lớn của lãnh tụ vô sản Lênin, thể hiện qua các quyết định sáng suốt, kịp thời mà Lênin đưa ra trong thời kỳ đầu của Nhà nước Xô viết.

Phương Châu

Bình luận

ZALO