Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ hai, 15/08/2022 10:41 GMT+7

Tài chính quân đội vững vàng, hiệu quả trong cơ chế thị trường

Biên phòng - Năm 2014, trong bối cảnh tình hình kinh tế, tài chính đất nước còn khó khăn, ngành Tài chính Quân đội (TCQĐ) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý, sử dụng các nguồn lực tài chính, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Nhân dịp Xuân Ất Mùi, phóng viên báo Biên phòng đã có cuộc trao đổi với Trung tướng Phạm Quang Vinh, Cục trưởng Cục Tài chính, Bộ Quốc phòng (BQP). Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

511x374_8-1.JPG
Trung tướng Phạm Quang Vinh (bên phải) kiểm tra công tác xây dựng cơ bản tại Quân khu 9 (tháng 9-2014).  Ảnh: Quốc Dũng

PV: Năm 2014, công tác TCQĐ có nhiều chuyển biến tích cực, nguyên tắc, chế độ công tác tài chính được duy trì thực hiện chặt chẽ. Đề nghị Trung tướng nói rõ thêm về nội dung này?

Trung tướng Phạm Quang Vinh: Năm 2014, toàn quân đã quán triệt sâu sắc các Nghị quyết, Chỉ thị của Quân ủy Trung ương, BQP về công tác TCQĐ, đặc biệt là Nghị quyết 513-NQ/QUTW ngày 21-9-2012 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác TCQĐ đến năm 2020 và những năm tiếp theo; đồng thời, triển khai thực hiện nhiều biện pháp thiết thực, hiệu quả, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ công tác TCQĐ đã đề ra.

Công tác chỉ đạo, điều hành ngân sách tiến hành chặt chẽ, linh hoạt, đúng quy định của pháp luật, phù hợp với đặc thù, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Chất lượng xây dựng dự toán và phân bổ ngân sách có nhiều tiến bộ. Công tác quản lý tài chính, tài sản công, thực hành tiết kiệm, phòng, chống lãng phí, tham nhũng được đẩy mạnh. Hiệu lực công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và hiệu quả sử dụng ngân sách được nâng lên một bước.

Ngành TCQĐ tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu và quản lý Nhà nước về công tác tài chính; chủ động cân đối toàn diện, bảo đảm kịp thời tài chính cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất; dự toán phân bổ ngân sách quốc phòng (NSQP) có cơ cấu hợp lý, tập trung, đúng thứ tự ưu tiên của BQP.

Theo đó, BQP đã điều chỉnh cân đối nguồn lực để thực hiện gần 20 chương trình, dự án có quy mô lớn: Xóa nhà cấp 4 xuống cấp nghiêm trọng; nâng cấp bệnh viện quân đội; xây dựng nhà làm việc cơ quan, sở chỉ huy đơn vị; đầu tư các cơ sở an điều dưỡng, trường quân sự, trường nghề; xây dựng nhà công vụ; triển khai đầu tư xây dựng công trình phòng thủ, các chốt chiến dịch, công trình huấn luyện, bổ sung ngân sách các ngành bảo đảm toàn quân...

Đặc biệt, Cục Tài chính đã giúp BQP ban hành cơ chế, chế tài, tập trung nguồn lực triển khai, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư đã được Bộ phê duyệt làm tăng hiệu quả đầu tư, tiết kiệm ngân sách, sớm đưa các công trình vào sử dụng. Thực hiện đổi mới toàn diện công tác lập, phân bổ NSQP, toàn ngành TCQĐ chấp hành nghiêm quy định về dân chủ công khai, minh bạch ở tất cả các khâu trong quá trình phân bổ, quản lý ngân sách, kiên quyết phòng, chống cơ chế "xin-cho" trong phân bổ NSQP.

Công tác quản lý tài chính được BQP, các ngành, đơn vị quan tâm thực hiện chặt chẽ, quyết liệt. Do vậy, việc sử dụng kinh phí, tiền vốn tại đơn vị cơ bản đúng hướng, đúng luật, có hiệu quả, đúng nội dung, nhiệm vụ ngân sách được giao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị kể cả thường xuyên và đột xuất.

PV: Hiện nay, ngành TCQĐ đang triển khai đồng bộ các giải pháp, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác tài chính theo tinh thần Nghị quyết 513-NQ/QUTW ngày 21-9-2012 của Quân ủy Trung ương. Đề nghị đồng chí Cục trưởng cho biết quan điểm chỉ đạo, cùng các nhiệm vụ, giải pháp về công tác TCQĐ sẽ tập trung thực hiện trong năm 2015?

Trung tướng Phạm Quang Vinh: Năm 2015, ngành TCQĐ cùng với toàn quân phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Đại hội Đảng toàn quân lần thứ IX và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015.

Để hoàn thành nhiệm vụ chính trị, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị và cơ quan tài chính các cấp trong toàn quân cần quán triệt sâu sắc hơn nữa Nghị quyết 513-NQ/QUTW và Quy chế 707-QC/QUTW ngày 16-10-2014 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác TCQĐ đến năm 2020 và những năm tiếp theo, đồng thời, bám sát phương hướng, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, tình hình kinh tế-xã hội đất nước, nhiệm vụ dự toán ngân sách năm 2015; triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp. Trong đó, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

Một là: Triển khai quyết liệt ngay từ đầu năm các giải pháp chủ yếu về điều hành dự toán ngân sách theo Chỉ thị số 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 73/CT-BQP của BQP về kế hoạch bảo đảm nhiệm vụ quốc phòng và dự toán NSQP năm 2015. Đề cao trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy ngành, đơn vị trong điều hành, phân bổ, sử dụng NSQP; tiếp tục xây dựng, hoàn thiện và đổi mới cơ chế quản lý tài chính theo hướng công khai, dân chủ, minh bạch, thực chất trong lập, chấp hành, quyết toán ngân sách.

Tăng cường công tác quản lý tài chính, tài sản bảo đảm chặt chẽ, tiết kiệm trên tất cả các khâu trước, trong và sau chi tiêu. Thực hiện phân bổ, phân cấp, sử dụng ngân sách đúng thời gian và quy định của Nhà nước, BQP. Kiên quyết khắc phục hiện tượng chi dồn ngân sách vào cuối năm hoặc phải chuyển sang năm sau.

Hai là: Tích cực đẩy mạnh các giải pháp để huy động tối đa, đa dạng hóa và phát huy các nguồn lực (kể cả nguồn lực tại địa phương, doanh nghiệp Nhà nước...) phục vụ tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Chủ động sắp xếp, tiết giảm những khoản chi chưa thực sự cấp thiết; tập trung ngân sách cho các nội dung theo đúng định hướng của BQP.

Ba là: Chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, quy định của BQP về quản lý tài chính; đề cao trách nhiệm, tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của người chỉ huy, chủ tài khoản các cấp. Nâng cao năng lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra; quản lý chặt chẽ quân số, giá cả, thực hiện đúng tiêu chuẩn, chế độ, định mức và nội dung chi ngân sách đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tăng cường vai trò kiểm soát chi của các cấp tài chính trên tất cả các khâu.

Bốn là: Tổ chức tiếp nhận đầy đủ, kịp thời các nguồn ngân sách Nhà nước cấp; thực hiện cân đối tích cực, triển khai cấp phát, thanh toán, giải ngân theo kế hoạch, tiến độ. Tích cực thu nợ, thu ứng, thu nộp theo chế độ. Thực hiện quyết toán ngân sách đúng chế độ và thời gian quy định. Triển khai công tác kế toán theo Luật Kế toán; ban hành chế độ kế toán đơn vị dự toán, đơn vị chủ đầu tư theo quy định mới của Nhà nước. Chấp hành nghiêm chế độ quy định về chi tiêu, quản lý tiền mặt. Bảo đảm an toàn tuyệt đối kho, quỹ, chứng từ, tài liệu tài chính.

Năm là: Tích cực tham mưu, đề xuất với BQP các giải pháp huy động, đa dạng hóa và tập trung nguồn lực ưu tiên cho nhiệm vụ trọng tâm, các chương trình trọng điểm. Công khai, minh bạch, chặt chẽ, quyết liệt trong xử lý thủ tục thanh, quyết toán vốn đầu tư. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ về cơ chế, phương thức thanh toán cấp phát vốn đầu tư, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, có tính đột phá về giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Xây dựng các biện pháp, chế tài có hiệu quả, ngăn ngừa, khắc phục việc đầu tư phân tán, dàn trải, nợ đọng.

Sáu là: Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính doanh nghiệp, tăng cường công tác giám sát, đánh giá, xếp loại doanh nghiệp Quân đội đúng quy định của pháp luật. Tích cực tham gia thúc đẩy việc sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp theo đúng lộ trình đã được Bộ phê duyệt. Tham mưu cho BQP ban hành các cơ chế, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính, đáp ứng yêu cầu phát triển và nâng cao khả năng cạnh tranh.

Bảy là: Giúp BQP thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về công tác tài chính, tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật Phòng chống tham nhũng.
Tám là: Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, nhà trường trong quân đội, nghiên cứu đề xuất với BQP định hướng công tác đào tạo, huấn luyện kiến thức về tài chính, kinh tế cho chỉ huy các cấp; đào tạo, đào tạo lại đội ngũ cán bộ tài chính trước mắt cũng như lâu dài, đáp ứng nguồn cán bộ tài chính quân đội phục vụ tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, theo yêu cầu quản lý mới của Nhà nước và Quân đội.

PV: Được biết, Cục Tài chính đang nghiên cứu, tham mưu cho Quân ủy Trung ương và BQP bổ sung, hoàn thiện cơ chế hoạt động công tác TCQĐ, cơ chế quản lý tài chính, tài sản công, phù hợp với sự đổi mới của cơ chế quản lý tài chính, kinh tế của Nhà nước, trong đó có xóa bỏ cơ chế "xin-cho" nhằm minh bạch hóa, thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí, tham nhũng. Đồng chí có thể nói rõ hơn về vấn đề này?

Trung tướng Phạm Quang Vinh: Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tài chính ở một số ngành, đơn vị còn có những mặt hạn chế tồn tại như: Một số ngành chưa chấp hành nghiêm quy định của BQP về quản lý, phân bổ ngân sách bảo đảm. Tính dân chủ, công khai, minh bạch chưa thực chất, dễ nảy sinh cơ chế "xin-cho", nhất là những khoản ngân sách dự phòng.

Từ năm 2014, BQP và các cơ quan trực thuộc đã ban hành đồng bộ hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn liên quan đến công tác tài chính, tạo lập môi trường pháp lý chặt chẽ, linh hoạt, thông thoáng, kèm theo chế tài nghiêm khắc. Theo đó, BQP xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn của chỉ huy, chủ tài khoản các cấp, đề cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm về điều hành, quản lý tài chính ở từng khâu, từng cấp theo đúng quy định về phân cấp ủy quyền.

Đặc biệt, Bộ trưởng BQP đã ban hành quyết định về quản lý và minh bạch hóa công tác phân cấp ngân sách bảo đảm của các ngành toàn quân. Theo đó, Bộ trưởng quyết định việc giao NSQP, mở mới dự án đầu tư từ mọi nguồn vốn và chỉ ủy quyền theo từng nội dung, trường hợp cụ thể bằng văn bản. Cơ chế này đã góp phần chấm dứt hiện tượng lạm chi, lạm quyền, đầu tư dàn trải, gây nợ đọng.

Trong các quyết định giao ngân sách, Bộ trưởng đều có chỉ đạo "nghiêm cấm mọi hành vi tiêu cực, nếu phát hiện sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật". Qua đó, ngành TCQĐ đã ngăn ngừa, khắc phục có hiệu quả hiện tượng sách nhiễu, sử dụng ngân sách sai nhiệm vụ được giao.

Cục Tài chính còn chủ động nghiên cứu, đề xuất BQP ban hành các chế độ, chính sách mới theo đúng chủ trương của Nhà nước, phù hợp với đặc thù quốc phòng, nhất là chính sách, chế độ cho nhiệm vụ đột xuất, phát sinh. Trong đó, triển khai quyết liệt cải cách hành chính trong các hoạt động tài chính, đơn giản hóa và công khai quy trình xử lý thủ tục nghiệp vụ tài chính. Đồng thời, tiến hành xây dựng chuẩn hóa quy trình lập, phân bổ, kiểm soát nghiệp vụ, quản lý thu, chi và quyết toán ngân sách theo hướng thiết thực, chất lượng, nhanh gọn.

Đối với ngân sách bảo đảm toàn quân, Cục Tài chính đã nghiên cứu, đổi mới cơ chế quản lý, phân cấp ngân sách theo hướng giảm khâu trung gian, giảm cấp phân bổ ngân sách. Yêu cầu các ngành bảo đảm toàn quân chấp hành nghiêm quy định về dân chủ, minh bạch trong phân cấp ngân sách, tuân thủ đúng quy trình, thời hạn phân cấp ngân sách của Bộ, tạo sự chuyển biến tốt về quản lý ngân sách bảo đảm toàn quân.

Đối với lĩnh vực đầu tư, Cục Tài chính tham mưu cho BQP ban hành đồng bộ hệ thống văn bản quản lý tài chính đầu tư theo cơ chế mới, kèm theo chế tài chặt chẽ, kiểm soát nghiêm ngặt việc mở mới dự án, hạn mức, thời gian đầu tư cho từng dự án. Thực hiện minh bạch từ khâu khảo sát, lập kế hoạch, phân bổ nguồn lực, xử lý thủ tục đầu tư... Nhờ vậy, năm 2014, số dự án hoàn thành đưa vào sử dụng tăng gấp 3 lần so với năm trước, khắc phục có hiệu quả hiện tượng "chạy dự án", đầu tư dàn trải, gây nợ đọng.

Ngành TCQĐ thường xuyên duy trì nghiêm và nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm toán, đẩy mạnh công tác tự kiểm tra, kiểm soát chi tại các ngành, đơn vị. Ngành đã quản lý chặt chẽ các nguồn thu ngoài ngân sách; quản lý tài chính trong công tác đấu thầu, xét thầu; thẩm định, trình duyệt, kiểm soát giá; mua sắm, quản lý tài sản công...

Nhờ có những giải pháp, chế tài trên nên đã giúp ngành TCQĐ tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về thực hành tiết kiệm triệt để, đồng thời kiên quyết phòng chống có hiệu quả hiện tượng tiêu cực, lãng phí, tham nhũng, thất thoát và cơ chế "xin-cho" trong hoạt động tài chính. Thời gian tới, ngành TCQĐ tập trung nghiên cứu chuyên sâu, đề xuất BQP ban hành kịp thời các văn bản pháp quy đáp ứng yêu cầu quản lý tài chính và nâng cao chất lượng công tác TCQĐ trong tình hình mới.

PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!
H. Long (Thực hiện)

Bình luận

ZALO