Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ năm, 22/02/2024 02:28 GMT+7

Từ khóa: "Đại hội XIII"

Tạo điều kiện củng cố, nâng cao tiềm lực công nghiệp quốc phòng, an ninh
Quyết tâm cao độ xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại
Làm tốt công tác tham mưu chiến lược về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

Làm tốt công tác tham mưu chiến lược về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

Sáng 20/2, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng và lãnh đạo Bộ Quốc phòng làm việc với Bộ Tổng Tham mưu về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Vững bước đi lên

Vững bước đi lên

Việt Nam ngẩng cao đầu chào đón Xuân Giáp Thìn 2024 khi vững vàng “vượt cơn gió ngược”, trở thành điểm sáng của kinh tế toàn cầu.

Bộ Quốc phòng giao ban trực tuyến toàn quân, chúc Tết Giáp Thìn 2024

Bộ Quốc phòng giao ban trực tuyến toàn quân, chúc Tết Giáp Thìn 2024

Sáng 10/2 (mồng Một Tết Giáp Thìn 2024), Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quân, chúc Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Phát huy truyền thống anh hùng, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia

Phát huy truyền thống anh hùng, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia

Trong không khí toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đón chào Xuân mới, Trung tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) đã dành thời gian trả lời phỏng vấn Báo Biên phòng về những kết quả nổi bật trong công tác Biên phòng năm 2023 và những yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới.

Phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay

Phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay

Kế thừa, phát triển, bổ sung từ Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII “Về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 khóa XI “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, đặc biệt, Văn kiện Đại hội XIII đã khẳng định tầm tư duy chiến lược của Đảng về “Giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Lãnh đạo các nước, chính đảng chúc mừng Tổng Bí thư và Tết cổ truyền Việt Nam
Giữ cho trong ấm, ngoài êm

Giữ cho "trong ấm, ngoài êm"

Tại Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII, Đảng ta đã ban hành Nghị quyết mới về Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Giữ cho “trong ấm, ngoài êm” được Đảng ta xác định là phương châm chiến lược để có thể bảo vệ Tổ quốc "từ sớm, từ xa", trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực có rất nhiều phức tạp, khó lường như hiện nay.

Giữ vững tăng trưởng trong một thế giới bất ổn

Giữ vững tăng trưởng trong một thế giới bất ổn

Trong gần 40 năm đổi mới, đặc biệt là từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đến nay, kinh tế - xã hội của nước ta đã có bước phát triển mạnh mẽ, toàn diện. Trong bối cảnh xuất hiện nhiều vấn đề mới, đòi hỏi cần nhận thức sâu sắc và làm rõ những giá trị cốt lõi, những nội dung cần tiếp tục bổ sung, hoàn thiện trong đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng. Đây là vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của đất nước trong những năm tới.

Để văn hóa các dân tộc Việt Nam chảy mãi trong lòng dân tộc

Để văn hóa các dân tộc Việt Nam chảy mãi trong lòng dân tộc

Trải qua hàng nghìn năm lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số ở Việt Nam được hình thành, bồi đắp với những giá trị bền vững từ tinh hoa của cộng đồng các dân tộc. Để văn hóa luôn tiếp nối từ thế hệ này sang thế hệ khác, trở thành nguồn mạch xuyên suốt, tuôn chảy trong lòng dân tộc, thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách nhằm phát triển văn hóa, trong đó có chính sách bảo tồn, phát huy giá trị đặc sắc văn hóa các dân tộc thiểu số, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa - Tầm nhìn chiến lược của Đảng ta

Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa - Tầm nhìn chiến lược của Đảng ta

Quan điểm về bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ nước từ khi nước chưa nguy là kết quả sự phát triển tư duy mới, lý luận nhận thức mới của Đảng ta về quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; thể hiện tính biện chứng của quá trình nhận thức ngày càng đầy đủ, sâu sắc hơn mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, phương châm, nhiệm vụ và các giải pháp cụ thể để thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của quốc phòng, an ninh phù hợp với bối cảnh mới, trước tác động đa chiều của tình hình thế giới, khu vực với nhiều diễn biến phức tạp, khó lường.

10 sự kiện, nhóm sự kiện Biên phòng nổi bật năm 2023

10 sự kiện, nhóm sự kiện Biên phòng nổi bật năm 2023

Năm 2023 là năm “bản lề” trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025, đòi hỏi sự nỗ lực, quyết tâm cao của cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng BĐBP để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp mà nghị quyết đã đề ra. Phát huy kết quả đã đạt được trong năm 2022, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã bám sát tình hình thực tiễn và yêu cầu, nhiệm vụ công tác Biên phòng; đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, vùng biển, đảo, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Dưới đây là 10 sự kiện, nhóm sự kiện Biên phòng nổi bật năm 2023 do Báo Biên phòng bình chọn.

94 năm Ngày thành lập Đảng: Khát vọng bước tới đài vinh quang
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nước ta ngày càng nâng cao cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nước ta ngày càng nâng cao cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế

Giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo đất nước giành được những thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử và toàn diện trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại...

ZALO