Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ hai, 24/06/2024 06:05 GMT+7

Sức sống trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay

Biên phòng - Tư tưởng Hồ Chí Minh - tài sản tinh thần quý báu của Đảng và dân tộc Việt Nam - cùng với chủ nghĩa Mác-Lênin đã, đang và sẽ soi đường cho dân tộc ta đi lên trong thế giới đầy biến động. Công cuộc đổi mới toàn diện đất nước càng đi vào chiều sâu, thì tư tưởng Hồ Chí Minh càng thể hiện rõ giá trị và sức sống trường tồn, là nền tảng tư tưởng cho mọi hoạt động của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Điều đó là không thể phủ nhận.

Đất nước ta đang trên đà phát triển, công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo định hướng XHCN, đúng như khát vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong ảnh: Thành phố Hồ Chí Minh - trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước. Ảnh: Nguyễn Thoại

Giá trị không thể phủ nhận

Thực tiễn cho thấy, tư tưởng Hồ Chí Minh luôn tỏ rõ sức sống mãnh liệt, có giá trị dẫn đường, tiếng kèn xung trận cho Đảng, nhân dân và dân tộc Việt Nam tiến lên trong “cuộc chiến đấu chống lại những gì đã cũ kỹ, hư hỏng, để tạo ra những cái mới mẻ, tốt tươi”, thực hiện “điều mong muốn cuối cùng” là: “Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”. Đây là điều đã được lịch sử ghi nhận và khẳng định trong thực tiễn cách mạng Việt Nam (CMVN).

Ngay từ những năm 20 của thế kỷ XX, Hồ Chí Minh đã tìm thấy ở chủ nghĩa Mác-Lênin con đường cứu nước và phát triển đúng đắn cho dân tộc ta - Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH. Đến Hội nghị ngày 3-2-1930, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đưa vào Cương lĩnh chính trị đầu tiên chiến lược: “Làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản”. Đi theo tư tưởng Hồ Chí Minh, dân tộc Việt Nam từ một nước thuộc địa - phong kiến, mới trở thành một nước độc lập, tự chủ, có nền kinh tế phát triển bền vững, con người được giải phóng khỏi ách áp bức, bất công, được phát triển tự do, toàn diện, vươn tới cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Lịch sử CMVN hơn 90 năm qua minh chứng rằng, nếu không đi theo con đường Bác Hồ chỉ ra, thì Việt Nam sẽ không có độc lập dân tộc thật sự, người dân Việt Nam sẽ mất địa vị làm chủ xã hội, không có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc như hằng mong muốn.

Tư tưởng Hồ Chí Minh đã chỉ dẫn cho việc tập hợp sức mạnh vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Đó là sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, không phân biệt tín ngưỡng, tôn giáo, sắc tộc, giàu nghèo, gái trai, vùng miền... mà nòng cốt là khối liên minh công nhân - nông dân - trí thức. Thực tế cho thấy, khối đại đoàn kết toàn dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh đã trở thành chiến lược cách mạng, có tính bền chặt, thủy chung, lâu dài.

Tư tưởng Hồ Chí Minh đã đưa ra hệ thống quan điểm về xây dựng một xã hội mới. Xã hội mới ở đây là xã hội XHCN. Theo Người, đó là xã hội mà con người được giải phóng triệt để, có điều kiện phát triển toàn diện, có sự phát triển hài hòa giữa xã hội và tự nhiên; là công trình lao động sáng tạo của quần chúng nhân dân tự xây dựng; có quan hệ hòa bình, bình đẳng, hữu nghị, hợp tác với nhân dân các nước vì sự tiến bộ và phát triển. Những đặc trưng trên là hệ thống các giá trị xoay quanh trục con người, lấy con người làm tâm điểm cho mọi sự phát triển.

Vì thế, CNXH là chế độ xã hội của con người, do con người, vì con người, đạt đến trình độ dân chủ triệt để, nhân văn cao cả của loài người. Tư tưởng Hồ Chí Minh cùng với chủ nghĩa Mác-Lênin là nền tảng tư tưởng, “kim chỉ nam” cho sự phát triển vững chắc của dân tộc Việt Nam. Thực tế lịch sử ra đời và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam cho thấy, việc Đảng ta lấy chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, “kim chỉ nam” cho hành động là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp tính chất của thời đại mới và đáp ứng yêu cầu bức thiết của CMVN. Không có chủ nghĩa Mác-Lênin thì không thể nào có tư tưởng Hồ Chí Minh. Vì thế, cố tình đem tư tưởng Hồ Chí Minh tách rời, thậm chí đối lập với chủ nghĩa Mác-Lênin là hoàn toàn không đúng về lý luận và thực tiễn. Chỉnh thể làm nên hệ tư tưởng của CMVN là “chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh”. Đó là giá trị không thể phủ nhận.

Xây dựng nội lực về mọi mặt

Giai đoạn hiện nay, đất nước ta đang xây dựng và phát triển trong điều kiện của xu thế toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, kinh tế thị trường, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Do đó, xuất hiện sự đan xen thời cơ và thách thức rất lớn. Các thế lực thù địch luôn ra sức tăng cường chống phá CMVN, muốn làm chệch hướng XHCN của quá trình phát triển đất nước. Đứng trước tình hình đó, toàn Đảng, toàn dân ta càng phải quán triệt và vận dụng sáng tạo hơn nữa tư tưởng Hồ Chí Minh để lại, nhất là mục tiêu và con đường phát triển dân tộc mà Người đã xác định, coi đó là nguyên tắc bất di bất dịch, vì nếu xa rời nguyên tắc đó thì chắc chắn mọi thành quả của CMVN sẽ bị tiêu tan.

Phải giữ vững mục tiêu độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Lịch sử dựng nước và giữ nước đã giúp nhân dân Việt Nam ý thức sâu sắc giá trị của độc lập và chủ quyền dân tộc. Giữ vững độc lập dân tộc là giữ vững thành quả của quá trình đấu tranh gian khổ, hy sinh xương máu của các thế hệ. Tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của Đảng ta là phải “Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH”. Theo đó, nội dung giữ vững độc lập dân tộc được xác định: “Kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN”.

Để giữ vững độc lập dân tộc đòi hỏi chúng ta phải xây dựng nội lực về mọi mặt: Chính trị, kinh tế, văn hóa, quốc phòng và toàn vẹn lãnh thổ như sinh thời Hồ Chí Minh căn dặn: “Có tự lập mới độc lập, có tự cường mới tự do”. Độc lập hoàn toàn, bền vững phải được thực hiện một cách đồng bộ: “Phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần; bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên”. Thực hiện tốt thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, đấu tranh và làm thất bại mọi âm mưu “diễn biến hòa bình”, các hoạt động chống phá, bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch, an ninh phi truyền thống.

Bảo đảm quyền tự do, dân chủ và hạnh phúc của nhân dân. Một điều có giá trị vĩnh hằng là độc lập phải gắn với tự do, hạnh phúc của nhân dân, “dân chỉ biết đến giá trị của độc lập, tự do khi dân được ăn no, mặc ấm”. Muốn vậy, phải xây dựng và hoàn thiện nền dân chủ XHCN, nhân dân là chủ thể của quyền lực Nhà nước, dân là chủ và dân làm chủ. Dân chủ trở thành mục tiêu trong hệ giá trị phát triển của đất nước: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” - Độc lập - Tự do - Hạnh phúc!

Việc phấn đấu vì một đất nước Việt Nam phát triển, công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo định hướng XHCN vào giữa thế kỷ XXI - theo cách diễn đạt của Đảng ta hiện nay - cũng là sự tiếp nối và nhân lên khát vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Khát vọng đó cần được khảm vào tâm trí, tư duy và hành động của cán bộ, đảng viên và mỗi người Việt Nam yêu nước để xứng đáng là thế hệ kế tục sự nghiệp mà cả cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh trăn trở và dấn thân, đó cũng là khát vọng chung của toàn nhân loại.

Đặng Công Thành

Bình luận

ZALO