Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 02/06/2023 04:41 GMT+7

Sự kiện chính trị quan trọng đối với lực lượng vũ trang và nhân dân cả nước

Biên phòng - Diễn ra từ ngày 27 đến ngày 30-9-2020, tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội (ĐBQĐ) lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 là một sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với lực lượng vũ trang, mà đối với nhân dân cả nước. Sau 4 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và đoàn kết, với tinh thần đổi mới, trách nhiệm cao, Đại hội đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra, tạo sức lan tỏa trong toàn ĐBQĐ.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: Hồng Pha

Tập trung trí tuệ, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương nhấn mạnh: "Đảng bộ Quân đội phải thật sự là một Đảng bộ mẫu mực, thật sự trong sạch, vững mạnh, có tính chiến đấu cao, đoàn kết chặt chẽ để lãnh đạo toàn quân tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, của dân tộc và của Quân đội, mãi mãi xứng danh là Bộ đội Cụ Hồ, mãi mãi xứng danh là Quân đội anh hùng của một dân tộc anh hùng, mãi mãi bách chiến, bách thắng, lập nhiều chiến công mới, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta". Những định hướng sâu sắc sẽ góp phần giúp ĐBQĐ làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ trong 5 năm tới.

Đại hội đại biểu ĐBQĐ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 được tiến hành theo phương châm “Đoàn kết-Trí tuệ-Bản lĩnh-Dân chủ-Kỷ cương”, với chủ đề: “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; xây dựng QĐND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại; phấn đấu từ năm 2030 xây dựng Quân đội hiện đại, làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước”.

Đại hội đã tiến hành tổng kết, đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội ĐBQĐ lần thứ X; quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng ĐBQĐ 5 năm tới; kiểm điểm công tác lãnh đạo của Quân ủy Trung ương (QUTW) khóa X; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Trung ương và bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, có chất lượng vào các dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm, Chương trình hành động của QUTW trình Đại hội; tham gia đóng góp vào dự thảo các văn kiện của Trung ương trình Đại hội XIII của Đảng. Trên tinh thần tự phê bình và phê bình nghiêm túc, đánh giá đúng sự thật, các đại biểu đã nghiên cứu, thảo luận, phân tích làm rõ những ưu, khuyết điểm, thành tựu, bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của QUTW nhiệm kỳ qua. Các đại biểu đã đề cao trách nhiệm, nghiên cứu sâu các nội dung và tích cực thảo luận; đề ra phương hướng, chủ trương, giải pháp xây dựng Quân đội vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đặc biệt, nhiều đại biểu quan tâm đến các giải pháp xây dựng ĐBQĐ trong sạch vững mạnh, xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại và tập trung thực hiện thắng lợi Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới...

Đại hội cũng đã lựa chọn và bầu 43 đại biểu chính thức, 3 đại biểu dự khuyết cùng với 18 đại biểu đương nhiên cho ĐBQĐ dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đây là những đồng chí ưu tú, đại diện cho ý chí, quyết tâm, bản lĩnh, trí tuệ của ĐBQĐ, có khả năng đóng góp vào thành công của Đại hội và quán triệt, cụ thể hóa, góp phần tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong ĐBQĐ và toàn quân.

Nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống

Với 100% đại biểu tán thành, Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội ĐBQĐ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025; trong đó xác định 7 mục tiêu trọng tâm trong việc thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng ĐBQĐ trong 5 năm tiếp theo và đồng tình với mục tiêu: Đến năm 2025, cơ bản hoàn thành việc điều chỉnh tổ chức biên chế theo hướng tinh, gọn, mạnh; một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, phấn đấu từ năm 2030, xây dựng Quân đội hiện đại; đồng thời đề nghị Đảng, Nhà nước cân đối ưu tiên bảo đảm nguồn lực cả về con người, cơ sở, vật chất và chính sách để thực hiện các mục tiêu đã xác định.

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, Đại hội nhất trí với 12 nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng đã nêu trong Báo cáo chính trị và 15 chương trình công tác lớn được đề cập trong dự thảo Chương trình hành động.

Quán triệt sâu sắc tình hình, nhiệm vụ trong tình hình mới, Đại hội xác định phương hướng, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng ĐBQĐ nhiệm kỳ 2020 - 2025 là giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội. Quân đội tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, những thuận lợi, vị thế và uy tín, tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, ưu tiên hiện đại hóa một số quân chủng, binh chủng, lực lượng, tạo tiền đề vững chắc để phấn đấu từ năm 2030 xây dựng Quân đội hiện đại, thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân; xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu với chất lượng ngày càng cao, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp. Toàn quân sẵn sàng chiến đấu cao và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước.

Đồng thời, Đại hội mong muốn Bộ Chính trị tiếp tục quan tâm lãnh đạo xây dựng ĐBQĐ trong sạch vững mạnh, tiêu biểu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới; chỉ đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương tích cực phối hợp với cấp ủy Đảng các cấp trong Quân đội thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; tăng cường mối đoàn kết quân dân; xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân vững chắc, xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; quan tâm giúp đỡ xây dựng hệ thống tổ chức Đảng trong Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Đoàn đại biểu Đảng bộ BĐBP tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Minh Mạnh

Đại hội nhất trí dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội ĐBQĐ lần thứ XI; giao QUTW bổ sung, hoàn chỉnh, triển khai thực hiện. Căn cứ Nghị quyết Đại hội, Chương trình hành động, trên cơ sở quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, QUTW nhiệm kỳ 2020 - 2025 xây dựng Quy chế làm việc, Chương trình làm việc toàn khóa và các kế hoạch công tác để triển khai thực hiện phù hợp với thực tiễn.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư QUTW, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định, kết quả Đại hội đại biểu ĐBQĐ lần thứ XI sẽ góp phần vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; là động lực cổ vũ mạnh mẽ để toàn quân nỗ lực phấn đấu vươn lên. Thay mặt ĐBQĐ, Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu, từ phương hướng, mục tiêu Đại hội đã xác định, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức chặt chẽ việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động của Đại hội, nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội ĐBQĐ lần thứ XI vào cuộc sống; đồng thời, củng cố chặt chẽ đoàn kết trong nội bộ, gắn bó máu thịt với nhân dân, giữ gìn, bồi đắp, phát huy tốt phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”; coi đây là danh dự thiêng liêng, cũng là cội nguồn sức mạnh để toàn quân thực hiện tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất trong thời kỳ mới, như lời căn dặn, chỉ thị của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội.

BP

Bình luận

ZALO