Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ hai, 22/07/2024 06:42 GMT+7

Sáng tạo, linh hoạt trong công tác giáo dục chính trị tại đơn vị

Biên phòng - Thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị (GDCT) tại đơn vị trong giai đoạn mới", Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Giang thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị bám sát nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của trên tiến hành triệt để việc đổi mới chương trình, nội dung, cách thức, phương pháp giảng dạy và học tập chính trị, truyền thống. Phóng viên báo Biên phòng đã có cuộc trao đổi với Đại tá Đào Hồng Hà, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP Hà Giang về vấn đề này.

acgb_3a
Đại tá Đào Hồng Hà.

PV: Đề nghị đồng chí cho biết những kết quả nội bật trong việc đổi mới công tác GDCT tại đơn vị trong giai đoạn mới ở BĐBP Hà Giang?

Đại tá Đào Hồng Hà: Nhận thức đúng đắn vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công GDCT trong tình hình mới, Đảng ủy, Bộ chỉ huy BĐBP Hà Giang thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị tổ chức quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về công tác huấn luyện, GDCT cho các đối tượng; chủ động xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình sát với yêu cầu nhiệm vụ của từng đơn vị, từng đối tượng; trong đó, tập trung đổi mới hình thức, phương pháp giảng dạy, vận dụng phương pháp gợi mở vấn đề để từng cá nhân tự nghiên cứu, học tập chính trị, truyền thống; định hướng vấn đề, thảo luận theo tổ..., làm cho người học dễ tiếp thu, dễ nhớ.

Trong đó, trọng tâm của công tác GDCT là nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng; truyền thống của dân tộc, của Đảng, Quân đội và BĐBP, xây dựng mục tiêu, lý tưởng chiến đấu cho cán bộ, chiến sĩ và rèn luyện cho họ phẩm chất đạo đức, lối sống gắn với thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Với những cách làm sáng tạo, linh hoạt trong công tác GDCT, kết quả là, đến nay, mỗi cán bộ, chiến sĩ BĐBP Hà Giang không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật, giữ vững và phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, không quản ngại khó khăn, gian khổ thực hiện thắng lợi mọi chức trách, nhiệm vụ được giao.

PV: Theo đồng chí, cách làm nào được xem là hiệu quả nhất trong lĩnh vực này ở BĐBP Hà Giang?

Đại tá Đào Hồng Hà: Một trong những cách làm sáng tạo mang lại hiệu quả cao nhất mà BĐBP Hà Giang thực hiện trong thời gian qua là việc phân công từng cán bộ chuẩn bị bài giảng chuyên sâu và luân phiên giảng bài cho cán bộ, chiến sĩ. Đối với giáo dục các chuyên đề cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chúng tôi vận dụng phương pháp gợi mở vấn đề để từng cá nhân tự nghiên cứu, học tập rồi định hướng vấn đề để thảo luận theo tổ... Đồng thời, chúng tôi coi trọng việc đổi mới công tác kiểm tra đánh giá kết quả nhận thức của người học; thực hiện kiểm tra trắc nghiệm để đánh giá toàn diện hệ thống kiến thức, trình độ hiểu biết, lập trường tư tưởng, thái độ chính trị của các đối tượng.

PV: Trong thực hiện đổi mới công tác GDCT tại đơn vị, BĐBP Hà Giang gặp những khó khăn nào, thưa đồng chí?

Đại tá Đào Hồng Hà: Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình đổi mới công tác GDCT có lúc, có nơi còn lúng túng, chưa vận dụng linh hoạt, sáng tạo, nhất là việc tổ chức duy trì thảo luận còn gò ép, hiệu quả chưa cao.Trình độ, kiến thức toàn diện, năng lực, kinh nghiệm thực tiễn của một số cán bộ đảm nhiệm công tác GDCT, nhất là đội ngũ chính trị viên phó ở một vài đơn vị còn hạn chế. Chế độ thông qua, thục luyện bài giảng, hoạt động của tổ cán bộ giảng dạy chính trị ở một số đơn vị chưa nghiêm túc.

PV: Theo đồng chí, đâu là những bài học kinh nghiệm mà BĐBP Hà Giang rút ra trong đổi mới công tác GDCT tại đơn vị?

Đại tá Đào Hồng Hà: Qua thực tiễn, chúng tôi nhận thấy, cấp ủy, chỉ huy đơn vị nào nhận thức đúng vị trí, vai trò, mục đích và ý nghĩa, tác dụng của công tác GDCT và phát huy tốt trách nhiệm trong tổ chức thực hiện thì đơn vị đó triển khai công tác GDCT đạt hiệu quả tốt. Trong quá trình đổi mới phải biết phát huy trí tuệ của tập thể, nhất là trong biên soạn giáo án, đề cương, lựa chọn những đồng chí có khả năng, nhận thức, trình độ sư phạm, có kinh nghiệm để tham gia biên soạn nội dung và giảng dạy cho cán bộ, chiến sĩ. Phải biết kết hợp giữa các phương pháp truyền thống với các phương pháp hiện đại trong quá trình tổ chức thực hiện các hình thức GDCT.

Để thực hiện tốt các hình thức giáo dục, trong quá trình triển khai thực hiện Đề án cần tích cực đầu tư xây dựng các mô hình học cụ và cán bộ chính trị phải biết sử dụng phương pháp trình chiếu để minh họa.

PV: Thời gian tới, BĐBP Hà Giang đặt ra những mục tiêu nào nhằm thực hiện có hiệu quả đề án đổi mới công tác GDCT ở cơ sở, thưa đồng chí?

Đại tá Đào Hồng Hà: Chúng tôi tiếp tục nâng cao nhận thức cho cấp ủy, chỉ huy các cấp, cán bộ, chiến sĩ về vị trí, vai trò, mục đích, ý nghĩa của công tác GDCT trong giai đoạn mới. Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Giang tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đưa việc thực hiện công tác GDCT nói chung, đổi mới công tác GDCT nói riêng thành một nội dung quan trọng trong nghị quyết, kế hoạch thường kỳ của cấp mình để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP cũng sẽ tập trung chỉ đạo các đơn vị tích cực đổi mới học tập chính trị, nâng cao chất lượng cán bộ giảng dạy; đổi mới hình thức, phương pháp giảng dạy gắn đổi mới phương pháp học tập, làm tốt việc kết hợp các phương pháp truyền thống với hiện đại, sử dụng trình chiếu làm đột phá, kết hợp với diễn giải, đối thoại, trực quan... Quan tâm chăm lo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác giảng dạy chính trị; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp, đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tăng cường kiểm tra, khắc phục nhận thức đơn giản, làm đối phó. Phát huy tính năng động sáng tạo của các đơn vị trong lựa chọn hình thức GDCT tại đơn vị, gắn trách nhiệm của cấp ủy, người chỉ huy và chính trị viên với kết quả GDCT.

PV: Xin cảm ơn đồng chí!

Nguyệt Hằng (thực hiện)

Bình luận

ZALO