Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ năm, 17/06/2021 02:12 GMT+7

Sẵn sàng tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2025

Biên phòng - Xác định Đại hội Đảng bộ Hải đoàn 38 BĐBP lần thứ VIII là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là dấu mốc quan trọng, tiếp tục khẳng định sự đoàn kết, thống nhất, bản lĩnh chính trị, truyền thống của cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn qua hơn 25 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thường vụ Đảng ủy BĐBP. Vì vậy, thực hiện Kế hoạch 858-KH/ĐU ngày 29/9/2019 của Thường vụ Đảng ủy BĐBP về tổ chức Đại hội Đảng các cấp trong BĐBP tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Đảng ủy Hải đoàn 38 BĐBP đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ. Và đến nay, mọi công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ Hải đoàn 38 BĐBP lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn tất, sẵn sàng tiến hành tổ chức đại hội thành công tốt đẹp.

Đại tá Phạm Trung Phương, Chính ủy Hải đoàn 38 BĐBP

Để công tác tổ chức đại hội đạt yêu cầu đề ra, ngay sau khi Đảng ủy BĐBP ban hành Kế hoạch 858-KH/ĐU ngày 29-9-2019, Đảng ủy Hải đoàn 38 BĐBP đã chủ động, nghiên cứu các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch, Hướng dẫn của cấp trên về việc tổ chức Đại hội Đảng các cấp. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chỉ thị số 747-CT/QUTW ngày 23/7/2019 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Hướng dẫn 2008/HD-CT ngày 26/10/2019 của Tổng cục Chính trị về việc thực hiện Chỉ thị của Thường vụ Quân ủy Trung ương về Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 858-KH/ĐU ngày 29/9/2019 của Thường vụ Đảng ủy BĐBP về tổ chức Đại hội Đảng các cấp trong BĐBP tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Hướng dẫn số 2346/HD-CCT ngày 15/11/2019 của Cục Chính trị BĐBP về tổ chức Đại hội Đảng các cấp trong BĐBP tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tới toàn thể các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đồng thời, ban hành Kế hoạch số 574-KH/ĐU ngày 26/10/2019 về tổ chức Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Hải đoàn 38 BĐBP, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Hướng dẫn số 592-HD/ĐU ngày 25/11/2019 của Đảng ủy về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Kế hoạch số 574-KH/ĐU ngày 26/10/2019; Kế hoạch 597-KH/ĐU ngày 28/11/2019 về tổ chức Đại hội Đảng bộ Hải đoàn 38 BĐBP lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 sát với đặc điểm, tình hình của Đảng bộ và yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị; chỉ đạo thành lập 4 tiểu ban (Tiểu ban văn kiện, Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban phục vụ bảo đảm, Tiểu ban bảo vệ).

Trong đó, bám sát vào đề cương, hướng dẫn của trên, Đảng ủy Hải đoàn tiến hành 8 lần hội nghị đóng góp, sửa đổi, bổ sung Dự thảo văn kiện đại hội và xin ý kiến đóng góp của các cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức quần chúng. Việc xác định nguyên nhân và một số kinh nghiệm rút ra trong nhiệm kỳ qua là cơ sở rất quan trọng để đại hội đề ra những chủ trương, biện pháp lãnh đạo trong nhiệm kỳ tới. Do vậy, trong dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Đảng ủy Hải đoàn nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đánh giá khách quan, trung thực công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ qua; kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ chủ trì các cấp. Đồng thời, chỉ rõ nguyên nhân chủ quan của những hạn chế, khuyết điểm, yếu kém và xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân với tinh thần thực sự cầu thị; đề ra kế hoạch, biện pháp, hiệu quả nhằm sửa chữa, khắc phục trong thời gian tới, sát tình hình thực tế; làm rõ ưu điểm, khuyết điểm trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, các khâu đột phá, xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Trong báo cáo chính trị, Hải đoàn 38 BĐBP cũng lựa chọn 3 khâu đột phá để lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đó là: Lãnh đạo đột phá về tổ chức biên chế Hải đoàn 38 BĐBP theo Quyết định của Bộ Tư lệnh BĐBP đúng chủ trương “tinh gọn, mạnh, hiệu lực, hiệu quả”. Lãnh đạo đột phá về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự, nghiệp vụ công tác Biên phòng, duy trì nghiêm kỷ luật, bảo đảm an toàn; hằng năm, phấn đấu đơn vị đạt vững mạnh toàn diện “tiêu biểu, mẫu mực”. Lãnh đạo đột phá về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật và đẩy mạnh cải cách hành chính quân sự; chủ động quản lý tư tưởng, quản lý nội bộ, xử lý dứt điểm các vụ việc, không để tình trạng đơn thư, khiếu kiện xảy ra.

Công tác nhân sự là một trong những nội dung quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến việc hoàn thành thắng lợi các mặt công tác của các đơn vị, do đó, Đảng ủy Hải đoàn 38 BĐBP đã triển khai các bước, quy trình chuẩn bị nhân sự đại hội đúng theo quy định, hướng dẫn của trên. Đơn vị đã tiến hành rà soát chất lượng chính trị đối với nhân sự tham gia cấp ủy khóa mới của các tổ chức đảng trong đơn vị theo đúng nguyên tắc, quy trình, quy định của trên về công tác cán bộ, đảm bảo tính kế thừa, vững chắc, không có tư tưởng bè phái, cục bộ, khép kín. 100% nhân sự được rà soát có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, năng lực và uy tín trong đơn vị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đặc biệt, quá trình chuẩn bị đại hội, đơn vị đang tiến hành sửa chữa, nâng cấp, việc di chuyển Sở chỉ huy, các vị trí công tác, sinh hoạt cộng với thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch, bệnh Covid-19, các Biên đội vẫn triển khai thường trực sẵn sàng chiến đấu theo yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của trên đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác chuẩn bị đại hội. Song, Đảng ủy Hải đoàn 38 BĐBP luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy BĐBP và các cơ quan nghiệp vụ cấp trên và đã lãnh đạo, chỉ đạo thành công đại hội trước ở các cấp trong Đảng bộ Hải đoàn (Chi bộ tàu BP 29.01.05, Đảng bộ Hải đội 2, Chi bộ Ban Hậu cần – Kỹ thuật). Tại các đại hội trước, trong không khí dân chủ, đề cao trách nhiệm, các đảng viên các chi bộ, đảng bộ của tàu BP 29.01.05, Hải đội 2, Ban Hậu cần-Kỹ thuật đã tập trung thảo luận về phương hướng, mục tiêu và các giải pháp lãnh đạo nhiệm kỳ tới, tập trung ý kiến đề xuất các giải pháp có tính sáng tạo, đột phá, có tính khả thi trong lãnh đạo nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện và xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Đại hội cũng đã bầu ra Ban chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ mới vừa có phẩm chất, năng lực, uy tín, vừa đảm bảo cơ cấu hợp lý, gắn được vai trò lãnh đạo với người chỉ huy. Đồng thời, cũng đã lựa chọn được những đại biểu xứng đáng để bầu vào đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ BĐBP lần thứ XV. Qua đại hội điểm của các chi, đảng bộ trực thuộc, Đảng ủy Hải đoàn đã kịp thời rút ra kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành đại hội cấp cơ sở. Đến nay, 18/18 tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ, đảm bảo đúng định hướng về công tác nhân sự; các cấp ủy, Bí thư, Phó Bí thư đạt số phiếu bầu cao.

Hiện tại, đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị đại hội đã hoàn tất, Đảng bộ Hải đoàn 38 BĐBP sẵn sàng tiến hành tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại tá Phạm Trung Phương, Chính ủy Hải đoàn 38 BĐBP

Bình luận

ZALO