Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ hai, 15/04/2024 09:30 GMT+7

Sẵn sàng cho Đại hội Đảng bộ BĐBP Quảng Bình

Biên phòng - Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng là sự kiện có ý nghĩa trọng đại, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta nói chung và Đảng bộ BĐBP Quảng Bình nói riêng, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, xây dựng BĐBP tỉnh vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, phát triển.

wq9z_6
Đại tá Lê Văn Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP Quảng Bình.

Học tập, quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, các chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Tỉnh ủy Quảng Bình, Đảng ủy BĐBP, đồng thời thực hiện tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về việc “Chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, Ban Thường vụ, Đảng ủy BĐBP tỉnh luôn phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, đề cao trách nhiệm, chủ động xây dựng, ban hành hệ thống chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn về công tác tổ chức đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ BĐBP tỉnh; chỉ đạo quán triệt sâu sắc các chỉ thị, quy định, quy chế, kế hoạch, hướng dẫn của trên và cấp mình về đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, quần chúng, nhất là cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp đối với công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng trong toàn đơn vị. 

Công tác chuẩn bị văn kiện được xác định là nội dung trọng tâm của đại hội, Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc và chất lượng, trong đó, tập trung: Dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm cấp ủy, nghị quyết đại hội, chương trình hành động thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ. Qua đó, phát huy vai trò của cơ quan chính trị, tiểu ban văn kiện phục vụ đại hội trong quá trình triển khai bảo đảm khoa học, cụ thể, tỉ mỉ tất cả các bước từ xây dựng bố cục, đề cương chi tiết, tổng hợp số liệu, cập nhật thông tin, tổ chức soạn thảo có tính tổng hợp cao, súc tích, kết cấu hài hòa các nội dung; đánh giá, kiểm điểm toàn diện, đúng thực chất về ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm, chú trọng các vấn đề, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, kết quả thực hiện các đột phá; làm rõ trách nhiệm của tập thể cấp ủy, vai trò nêu gương của cán bộ chủ trì các cấp, trên cơ sở đó, đúc rút kinh nghiệm sâu sắc từ thực tiễn công tác lãnh đạo trong nhiệm kỳ 2015 - 2020; căn cứ chức năng, yêu cầu nhiệm vụ, tình hình đơn vị, địa bàn để xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo nhiệm kỳ 2020 - 2025 phù hợp; phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể Ban Thường vụ, Đảng ủy BĐBP tỉnh trong xây dựng văn kiện và lĩnh hội, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của cấp trên để bổ sung, hoàn thiện nội dung, nâng cao chất lượng văn kiện.

Công tác nhân sự đại hội các cấp là một nội dung quan trọng, vì vậy, phải tiến hành nghiêm túc, cụ thể, bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình, cơ cấu nhân sự hợp lý, đảm bảo tính kế thừa, phát triển, theo đúng quy hoạch cán bộ, đảm bảo khách quan, công tâm, minh bạch; gắn xây dựng cấp ủy với xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì, cán bộ kế cận, phát hiện, giới thiệu những nhân tố mới. Kiên quyết không cơ cấu vào cấp ủy khóa mới những cán bộ không đủ tiêu chuẩn về chính trị; uy tín giảm sút, vi phạm kỷ luật. Làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự trước đại hội, chủ động rà soát, bổ sung quy hoạch, báo cáo đề nghị điều động, bổ nhiệm, luân chuyển, nghỉ hưu, nghỉ công tác, đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định. Quan tâm rà soát tiêu chuẩn chính trị nhân sự dự kiến tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ BĐBP tỉnh lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 phù hợp. Việc xây dựng, báo cáo đề án nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ BĐBP tỉnh và phê duyệt đề án nhân sự các cấp ủy cơ sở trong Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 được thảo luận dân chủ, đoàn kết, thống nhất cao trong tập thể Ban Thường vụ, Đảng ủy.

Công tác tuyên truyền về đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng trong toàn đơn vị và trên địa bàn biên giới được cấp ủy, chỉ huy các cấp trong BĐBP tỉnh xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, gắn công tác tuyên truyền với công tác tư tưởng, duy trì các chế độ sinh hoạt, học tập của tổ chức đảng, đơn vị, tổ chức quần chúng, tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú tại cơ quan, đơn vị và trên địa bàn biên giới. Phối hợp chặt chẽ với các đài, báo Trung ương và địa phương đưa nhiều tin, bài, phóng sự phản ánh những thành tích, kết quả nổi bật của BĐBP tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, đấu tranh phòng, chống tội phạm, giúp dân xóa đói, giảm nghèo, tham gia xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh ở khu vực biên giới và công tác chuẩn bị, kết quả tổ chức đại hội của các tổ chức cơ sở đảng trong BĐBP tỉnh. BĐBP tỉnh phát động, tổ chức tốt đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, với nhiều công trình, việc làm có ý nghĩa thiết thực. 

Công tác bảo đảm phục vụ đại hội đảng các cấp trong toàn Đảng bộ được triển khai chu đáo. Quan tâm bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất, trang trí, khánh tiết đại hội, trên tinh thần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Với tinh thần khẩn trương, linh hoạt, sáng tạo, nghiêm túc và hiệu quả, Ban Thường vụ, Đảng ủy BĐBP tỉnh tăng cường chỉ đạo các cấp ủy cơ sở nghiên cứu, nắm chắc các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của trên để xây dựng kế hoạch cấp mình, triển khai nghiêm túc công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội; chủ động xây dựng kế hoạch, lịch chỉ đạo đại hội cấp cơ sở, phân công Đảng ủy viên theo dõi, chỉ đạo các cấp ủy chi, đảng bộ cơ sở; trên cơ sở công tác thẩm định văn kiện để hướng dẫn các cấp ủy cơ sở điều chỉnh, bổ sung văn kiện và tiến hành các nội dung phục vụ đại hội bảo đảm chất lượng; tiến hành nghiêm túc việc thông qua đề án đại hội của 23/23 chi, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025; quan tâm kiểm tra, đôn đốc công tác chuẩn bị đại hội của các cấp ủy cơ sở. Đảng ủy đã lựa chọn và chỉ đạo thành công đại hội điểm 2 Đảng bộ cơ sở, đảm bảo đúng nguyên tắc, thủ tục, trang trọng, tiết kiệm, an toàn, qua đó rút được nhiều kinh nghiệm bổ ích, nhất là đánh giá đúng về ưu điểm, hạn chế trong việc chuẩn bị và tổ chức đại hội cấp cơ sở; đồng thời tiếp thu ý kiến chỉ đạo của trên để chỉ đạo tổ chức đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong toàn Đảng bộ.

Qua công tác chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng trong Đảng bộ BĐBP tỉnh, Đảng ủy BĐBP tỉnh rút ra một số kinh nghiệm như sau:

Một là, cấp ủy, bí thư, phó bí thư cấp ủy phải nghiên cứu, quán triệt, nắm chắc nội dung các văn bản, hướng dẫn, chỉ đạo của trên, phát huy vai trò của mọi cán bộ, đảng viên để chuẩn bị tốt các mặt phục vụ đại hội. Quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội phải xây dựng kế hoạch, lịch công tác, điều hành khoa học, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo.  

Hai là, văn kiện phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu, phát huy tốt trách nhiệm của tập thể cấp ủy, của từng đồng chí ủy viên ban chấp hành, của mọi cán bộ, đảng viên để đánh giá đúng thực chất, khách quan toàn diện tình hình, kết quả thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ qua, chỉ rõ những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc; dự báo đúng tình hình, bám sát định hướng của trên, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp có tính khả thi cao để tổ chức thực hiện hiệu quả trong nhiệm kỳ tới.

Ba là, công tác nhân sự phải thực hiện đúng Điều lệ Đảng, quy chế, quy định của Đảng, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của trên. Nhân sự giới thiệu tham gia cấp ủy vừa đảm bảo cơ cấu hợp lý, coi trọng những đồng chí tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất đạo đức, uy tín, năng lực lãnh đạo và tính chiến đấu cao. Thực hiện nghiêm túc việc rà soát tiêu chuẩn chính trị, nắm chắc tình hình dư luận của cán bộ, đảng viên, quần chúng về nhân sự dự kiến tham gia cấp ủy, đại biểu dự đại hội cấp trên,  kiểm tra xác minh, làm rõ và báo cáo đề nghị cấp trên giải quyết kịp thời.

Bốn là, công tác trang trí khánh tiết, tuyên truyền, đảm bảo phải sát hướng dẫn chỉ đạo của trên về nội dung, chỉ tiêu, yêu cầu và thực tiễn đơn vị để xây dựng kế hoạch sát với từng tổ chức đảng, phân công nhiệm vụ, giao nhiệm trách nhiệm cụ thể cho từng tập thể, các đồng chí cấp ủy viên phụ trách và chịu trách nhiệm về những nội dung công việc được giao. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc mọi mặt công tác chuẩn bị để kịp thời điều chỉnh bổ sung khắc phục những hạn chế, thiếu sót, đảm bảo chuẩn bị tốt nhất cho đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong BĐBP Quảng Bình.

Đại tá Lê Văn TiếnBí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP Quảng Bình

Bình luận

ZALO