Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ tư, 04/10/2023 07:27 GMT+7

Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn quân phổ biến, học tập một số nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Biên phòng - Chiều 7-7, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn quân phổ biến, học tập một số nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến tại 52 điểm cầu trong toàn quân, với hơn 4.300 đại biểu tham dự.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh dự và trực tiếp giới thiệu tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư. Ảnh: QĐND

Tại điểm cầu trung tâm - Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh dự và trực tiếp giới thiệu tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Dự hội nghị tại điểm cầu trung tâm có các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng: Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Thượng tướng Vũ Hải Sản, Thượng tướng Phạm Hoài Nam. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương; các đồng chí Thủ trưởng Tổng cục Chính trị…

Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy BĐBP chủ trì hội nghị tại điểm cầu Bộ Tư lệnh BĐBP.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đã phổ biến một số nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tác phẩm gồm tập hợp 29 bài viết, bài phát biểu, chỉ đạo quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư trước, trong và sau Đại hội lần thứ XIII của Đảng, là sự phân tích biện chứng, lý giải thấu đáo, toàn diện những câu hỏi lớn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. Các bài viết đã thể hiện rõ và làm sâu sắc thêm bản chất, giá trị cốt lõi của CNXH trên các bình diện chính trị, kinh tế, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Đây là tài liệu quý, một công trình có tầm khái quát lý luận cao, tổng kết thực tiễn sâu sắc về những phát triển sáng tạo riêng của Đảng ta về mô hình CNXH Việt Nam, trên cơ sở vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, thể hiện trí tuệ, tầm nhìn tư tưởng người đứng đầu Đảng ta.

Các đại biểu dự Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn quân phổ biến, học tập một số nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: QĐND

Đây là tác phẩm nhằm mục đích phục vụ việc tuyên truyền, học tập, giáo dục lý luận chính trị nhằm nâng cao nhận thức, hiểu đúng, hiểu rõ về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; phục vụ nghiên cứu, tổng kết lý luận về đường lối đổi mới, lý luận về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam, chuẩn bị xây dựng các Văn kiện Đại hội XIV; bảo vệ nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng, đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng lưu ý quá trình quán triệt, tổ chức thực hiện, các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên cần hết sức quan tâm đến khâu tổ chức thực hiện. Đó là: Tạo sự nhận thức thống nhất, xuyên suốt về các chủ trương, chính sách; phát huy vai trò, tăng cường phối hợp giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín ngang tầm nhiệm vụ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất của Đảng từ Trung ương đến cơ sở.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Bộ Tư lệnh BĐBP. Ảnh: Trần Đức

Hội nghị được tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, chất lượng, sau hội nghị, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt, học tập sâu rộng tới cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân với hình thức phong phú, đa dạng, sáng tạo, hiệu quả, gắn với đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, quân đội, cơ quan, đơn vị.

Trần Đức

Bình luận

ZALO