Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ ba, 03/10/2023 02:13 GMT+7

Sách của Đại tướng Ngô Xuân Lịch:

“Quân đội nhân dân Việt Nam trung với Ðảng, hiếu với dân”

Biên phòng - Vừa qua, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân (QĐND) ấn hành cuốn sách “Quân đội nhân dân Việt Nam trung với Ðảng, hiếu với dân” của Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Cuốn sách dày hơn 400 trang với rất nhiều thông tin, tư liệu quý về sự phát triển, trưởng thành của QĐND Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử 76 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Trung với Đảng, hiếu với dân - phẩm chất hàng đầu của mỗi quân nhân

Cuốn sách gồm 3 phần chính: Phần thứ nhất “Quân đội nhân dân Việt Nam trung với Đảng, hiếu với dân-những vấn đề lý luận cơ bản”; phần thứ hai “Quân đội nhân dân Việt Nam trung với Đảng, hiếu với dân-biểu hiện trong thực tiễn đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và bài học kinh nghiệm”; phần thứ ba “Quân đội nhân dân Việt Nam trung với Đảng, hiếu với dân trong tình hình mới”.

Trong phần thứ nhất, từ những vấn đề lý luận cơ bản, tác giả đã chứng minh rằng QĐND Việt Nam được Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp tổ chức, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện, luôn vững vàng trong thực tiễn đấu tranh cách mạng, hy sinh phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, xứng đáng với vai trò là công cụ bạo lực sắc bén, lực lượng chính trị đặc biệt tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Tác giả khẳng định: Trung với Đảng, trung với nước, hiếu với dân trở thành phẩm chất hàng đầu của người cách mạng và mỗi quân nhân trong QĐND Việt Nam. Phẩm chất đó là cơ sở vững chắc của sức mạnh đoàn kết, thống nhất về tư tưởng và hành động; là động lực mạnh mẽ thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ toàn quân luôn nêu cao ý chí quyết tâm, huy động mọi sức lực và trí tuệ, phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Bìa cuốn sách.

Từ những luận giải nêu trên, trong phần thứ hai, cuốn sách đề cập đến những chiến công, thành tích của QĐND dưới sự lãnh đạo của Đảng, đồng hành cùng dân tộc làm nên những chiến công vĩ đại. Theo đó, ngay sau ngày thành lập, dưới sự lãnh đạo của chi bộ Đảng, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân đã ra quân, đánh thắng trận Phai Khắt, Nà Ngần, mở đầu cho truyền thống “Quyết chiến, Quyết thắng” của QĐND Việt Nam. Chưa đầy một năm sau, Quân đội ta đã cùng toàn dân tiến hành Tổng khởi nghĩa, làm nên Cách mạng Tháng Tám năm 1945, giành độc lập dân tộc, tạo tiền đề cho sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa-nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, dưới sự lãnh đạo của Đảng, thường xuyên, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân đội ta có bước phát triển toàn diện, vượt bậc về mọi mặt. Cán bộ, chiến sĩ QĐND Việt Nam luôn nêu cao tinh thần quyết chiến, quyết thắng, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội; đoàn kết, gắn bó mật thiết với nhân dân, lập nhiều chiến công vang dội mà đỉnh cao là Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 và thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên hòa bình, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội cho dân tộc Việt Nam.

Đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất

Thông qua thực tiễn đấu tranh giải phóng dân tộc, cuốn sách đã đưa ra những bài học kinh nghiệm của QĐND Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Quân đội ta luôn quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc của Đảng; tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ; thực hiện tốt chức năng “đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất”, là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, củng cố quốc phòng, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, nhân dân và chế độ XHCN, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước. Đó là những nội dung cơ bản được đề cập trong phần thứ ba của cuốn sách “Quân đội nhân dân Việt Nam trung với Ðảng, hiếu với dân” của Đại tướng Ngô Xuân Lịch.

QĐND Việt Nam luôn phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp, nâng cao sức mạnh chiến đấu của quân đội cách mạng, dù trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, đi bất cứ nơi đâu, thực hiện bất cứ nhiệm vụ gì, Quân đội ta đều giữ vững và phát huy phẩm chất trung với Đảng, hiếu với dân, được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng, yêu thương, đùm bọc, che chở và giúp đỡ. Đó là nguồn động viên, cổ vũ to lớn, bảo đảm cho Quân đội ta luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó: Từ việc giúp dân khắc phục hậu quả, phòng chống bão, lũ, sạt lở đất; chăm sóc người dân bị cách ly trong dịch Covid-19; giúp đỡ dân làm kinh tế, khám chữa bệnh miễn phí cho người dân...

Giữ vững truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam

Đọc cuốn “Quân đội nhân dân Việt Nam trung với Ðảng, hiếu với dân” của Đại tướng Ngô Xuân Lịch, chúng ta hiểu thêm rằng để giữ vững phẩm chất cao quý Bộ đội Cụ Hồ, thể hiện tình cảm, lòng yêu mến và sự tin tưởng đối với quân đội của nhân dân; mỗi cán bộ, chiến sĩ và toàn quân phải hiểu rõ và thực hiện cho kỳ được truyền thống vẻ vang của QĐND Việt Nam, đó là "trung với Ðảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng"; gắn với thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 855-CT/QUTW ngày 12-8-2019 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”.

Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện phai nhạt lý tưởng cách mạng, giảm sút niềm tin, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; kịp thời phát hiện và giải quyết những vấn đề tư tưởng tiêu cực nảy sinh, không để đột biến về tư tưởng. Qua đó, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức cách mạng trong sáng, ý thức tổ chức kỷ luật tự giác, nghiêm minh... Mọi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ cần nhận thức rõ, Quân đội ta là quân đội cách mạng, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, là quân đội của nhân dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu. Mục tiêu chiến đấu của quân đội chính là mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Giữ vững niềm tin với Đảng là mục tiêu phấn đấu, là cơ sở để Quân đội ta “khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

Theo QĐND

Bình luận

ZALO