Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 25/09/2022 12:20 GMT+7

Phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Biên phòng - Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa ban hành Nghị quyết liên tịch phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Nghị quyết liên tịch này quy định trách nhiệm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc phối hợp với cơ quan nhà nước cùng cấp vận động, giám sát thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; trách nhiệm của Chính phủ, các bộ, ngành trung ương, chính quyền địa phương trong việc phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện hiệu quả giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Nội dung phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gồm: Vận động toàn dân tham gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tổ chức giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Mục tiêu của việc phối hợp nhằm góp phần nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm của các cấp, các ngành, tạo sự phối hợp đồng bộ, thống nhất, hiệu quả giữa Chính phủ, các bộ, ngành trung ương, chính quyền địa phương với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Thông qua thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động để vận động toàn dân hưởng ứng Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; góp phần thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án, chính sách của Nhà nước có liên quan trực tiếp đến giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Đồng thời, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức hoạt động giám sát, phản biện xã hội góp phần phát huy hiệu quả, sử dụng đúng mục đích các nguồn lực của Nhà nước, xã hội để đạt được mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

B.P

Bình luận

ZALO