Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ bảy, 25/03/2023 05:19 GMT+7

Phê bình và tự phê bình cần thiết như người ta cần không khí để sống

Biên phòng - “Người ta luôn luôn cần không khí để sống. Người cách mạng và đoàn thể cách mạng cần phê bình và tự phê bình thiết tha như người ta cần không khí”.

Đó là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trích trong bài “Phê bình”, đăng trên Báo Nhân Dân, số ra ngày 12-7-1951. Thời điểm đó, Đảng ta đang củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời mở rộng đoàn kết quốc tế để đưa sự nghiệp kháng chiến đến thắng lợi, kiến quốc đến thành công. Hồ Chí Minh khẳng định, phê bình và tự phê bình là một vấn đề có tính nguyên tắc, là quy luật tồn tại và phát triển, là công cụ sắc bén để giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên và củng cố khối đoàn kết, thống nhất trong các tổ chức đoàn thể cách mạng.

Lời dạy của Bác góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức đảng và đảng viên trong thực hiện tự phê bình và phê bình, giúp mỗi đảng viên và tổ chức đảng kịp thời nhận rõ những ưu điểm để phát huy; những hạn chế, khuyết điểm để khắc phục, bảo đảm cho Đảng ta thực sự là một đảng cách mạng chân chính, luôn nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật để có chủ trương, đường lối đúng đắn lãnh đạo cách mạng Việt Nam giành nhiều thắng lợi, đạt được nhiều thành tựu to lớn trong kháng chiến chống xâm lược cũng như trong công cuộc đổi mới đất nước, thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Quán triệt và thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình, chấp hành nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Quân ủy Trung ương; cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân đã ban hành đồng bộ các chỉ thị, nghị quyết về công tác xây dựng Đảng, luôn đề cao tự phê bình và phê bình, coi đó là quy luật phát triển, là vũ khí sắc bén để giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, nhất là xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống trung thực, khiêm tốn, giản dị; vượt mọi khó khăn, thử thách, nêu cao ý chí tự lực tự cường, chủ động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao...

B.P

Bình luận

ZALO