Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 24/09/2023 10:30 GMT+7

Phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ chính trị đồn Biên phòng trong đấu tranh chống âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội

Biên phòng - “Phi chính trị hóa” (PCTH) quân đội (QĐ) là âm mưu, thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng nước ta trên lĩnh vực quân sự, quốc phòng, an ninh. Thực chất đây là âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với QĐ; làm cho QĐ suy yếu về chính trị, từ bỏ mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, phai nhạt bản chất giai cấp công nhân, tiến tới bị vô hiệu hóa, không còn là công cụ bạo lực vũ trang bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ XHCN.

Chiến sĩ trẻ BĐBP Cao Bằng tham gia học tập, tìm hiểu lịch sử xây dựng, trưởng thành, phát triển của BĐBP Cao Bằng tại Phòng truyền thống của đơn vị. Ảnh: Huy Dương

Thời gian qua, lực lượng cực đoan người Việt ở nước ngoài luôn lôi kéo, kết hợp với số chống đối, bất mãn ở trong nước lập ra các tổ chức như Việt Tân, Việt Nam phục quốc, Triều đại Việt... Cùng với đó, một số cán bộ, đảng viên (có những đảng viên đã từng giữ chức vụ trung, cao cấp trong bộ máy, hệ thống chính trị của nước ta) suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Lực lượng này len lỏi, phức tạp, không khó để nhận ra nhưng lại rất khó để đấu tranh. Đây là những người phản bội lại quá khứ, phản bội lại lý tưởng và nguyên nhân của sự phản bội đó đôi khi lại bắt nguồn từ sự bất mãn, không đồng ý một số vấn đề cụ thể trong chính sách, ứng xử của những cơ quan, đơn vị nơi người đó công tác.

Nhằm thực hiện PCTH QĐ, các thế lực thù địch triệt để lợi dụng các phương tiện thông tin đại chúng, internet, mạng xã hội... để tuyên truyền những quan điểm sai trái, thù địch, phản khoa học về nguồn gốc, bản chất QĐ. Chúng rêu rao rằng: QĐ là lực lượng “siêu giai cấp”, “trung lập về chính trị”..., hòng tạo sự mơ hồ trong cán bộ, chiến sĩ (CBCS) và nhân dân ta về bản chất giai cấp của QĐ, đánh đồng bản chất QĐ ta với QĐ tư sản.

Với mưu đồ xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với QĐ, chúng phủ nhận Điều 4 trong Hiến pháp hiện hành của nước ta xác định sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội; tuyên truyền, bóp méo, thổi phồng những sai lầm, thiếu sót cả về đường lối, sự chỉ đạo thực tiễn trong quá khứ, những vấp váp trong công cuộc đổi mới hiện nay; đòi thực hiện “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập”.

Chúng xuyên tạc bản chất, truyền thống của QĐ ta, xuyên tạc tính chất chính nghĩa của các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược của nhân dân ta; kích động, chia rẽ nội bộ QĐ và Công an, chia rẽ QĐ với các cơ quan của Đảng, Nhà nước; chia rẽ QĐ với nhân dân, nhằm làm suy giảm lòng tin của nhân dân đối với QĐ, làm phai nhạt hình ảnh cao quý “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân.

Trong bối cảnh hiện nay ở nước ta, đấu tranh chống PCTH QĐ phải kết hợp chặt chẽ đấu tranh chống chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận. Đó cũng là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và của lực lượng BĐBP, trong đó, đội ngũ cán bộ chính trị (CBCT) đồn Biên phòng là lực lượng quan trọng, trực tiếp tham gia xây dựng đồn Biên phòng vững mạnh về chính trị, đồng thời đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn PCTH QĐ của kẻ thù. Theo đó, cần nhận thức đúng và phát huy tốt vai trò của CBCT đồn Biên phòng trong đấu tranh chống PCTH QĐ của các thế lực thù địch.

Là những người chủ trì về chính trị hoặc đảm nhiệm hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị ở đồn Biên phòng, CBCT giữ vai trò chủ chốt trong việc xây dựng QĐ vững mạnh về chính trị. Trong tình hình mới, đòi hỏi CBCT không những phải kiên định, vững vàng, nhạy bén về chính trị, mà còn phải tích cực tham gia đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn PCTH QĐ, giữ vững trận địa tư tưởng, xây dựng đồn Biên phòng vững mạnh về chính trị, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Vai trò của CBCT trong đấu tranh chống PCTH QĐ là chức năng, tác dụng của họ trong phát hiện, ngăn chặn các hoạt động chống phá QĐ về chính trị nhằm giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với QĐ. Vai trò của CBCT đồn Biên phòng trong đấu tranh chống PCTH QĐ được biểu hiện ở những nội dung sau:

Một là, góp phần giữ vững, tăng cường trận địa tư tưởng, chính trị của đồn Biên phòng, nâng cao chất lượng xây dựng đơn vị về chính trị. Sự nghiệp xây dựng lực lượng BĐBP hiện nay phải đặt lên hàng đầu nhiệm vụ xây dựng vững mạnh về chính trị. Giữ vững, tăng cường trận địa tư tưởng, chính trị, nâng cao chất lượng xây dựng đơn vị về chính trị là một trong những nhiệm vụ trọng yếu của lực lượng nòng cốt bảo vệ biên cương của Tổ quốc.

Là lực lượng cơ bản trong hệ thống CBCT của lực lượng BĐBP, đội ngũ CBCT đồn Biên phòng có nhiệm vụ trực tiếp tham gia giữ vững, tăng cường trận địa tư tưởng, chính trị ở đơn vị. Do vậy, họ giữ vai trò cốt cán, quan trọng hàng đầu trong xây dựng, rèn luyện nâng cao phẩm chất, năng lực cho CBCS ở đồn Biên phòng, đặc biệt là về chính trị, tư tưởng. Mặt khác, đội ngũ CBCT cũng trực tiếp tham gia tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng, đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, đóng góp cho Đảng và QĐ những ý kiến quý báu về hoạch định đường lối, chính sách trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN.

Hai là, góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Để đấu tranh chống PCTH QĐ, đòi hỏi đội ngũ CBCT phải hiểu rất sâu sắc, toàn diện hệ thống lý luận Mác xít, biết phân tích, luận giải các vấn đề lý luận và thực tiễn một cách khoa học; nghiên cứu, bổ sung và vận dụng sáng tạo lý luận đó trong thực tiễn; kiên quyết chống lại những luận điệu xuyên tạc, chống phá của kẻ thù.

Qua đó, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các quan điểm của Đảng liên tục được luận giải, chứng minh, vận dụng vào thực tiễn, được thẩm thấu vào họ và lan tỏa đến mọi CBCS ở các đơn vị. Nhờ đó, đội ngũ CBCT nâng cao hiệu quả đấu tranh chống lại các luận điệu nhằm thực hiện âm mưu PCTH QĐ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong điều kiện mới.

Đối tượng tác động trực tiếp của đội ngũ CBCT là CBCS, công nhân viên quốc phòng đang công tác tại các đồn Biên phòng. Họ được hấp thụ kiến thức, tác phong công tác, khả năng tổ chức hoạt động thực tiễn, vận dụng lý luận vào thực tiễn đấu tranh chống PCTH QĐ của đội ngũ CBCT. Vì vậy, hoạt động đấu tranh chống PCTH QĐ của CBCT góp phần trực tiếp nâng cao hiệu quả đấu tranh chống lại các luận điệu thù địch, để bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng cho CBCS ở đơn vị; mở rộng ra các đối tượng khác trong và ngoài QĐ, nhất là cán bộ, nhân dân ở khu vực biên giới.

Ba là, góp phần nâng cao giác ngộ chính trị, xây dựng bản lĩnh vững vàng cho CBCS ở đồn Biên phòng. Bằng năng lực, trách nhiệm của mình, thông qua đấu tranh chống PCTH QĐ, đội ngũ CBCT góp phần nâng cao nhận thức về mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của CBCS. Họ góp phần củng cố, làm sâu sắc thêm những kiến thức, kỹ năng mà CBCS đã được trang bị trong quá trình huấn luyện. Đây là cơ sở vững chắc để CBCS nâng cao giác ngộ chính trị, xây dựng mục tiêu, lý tưởng chiến đấu đúng đắn.

Với tinh thần trách nhiệm cao trong đấu tranh chống PCTH QĐ, đội ngũ CBCT có cách thức hiệu quả nhất luận giải cho CBCS hiểu rõ tính tất yếu đi theo con đường XHCN; vạch trần âm mưu PCTH QĐ, xây dựng QĐ “trung lập” về chính trị của các thế lực thù địch; vạch trần các âm mưu, thủ đoạn thâm độc, xảo quyệt của kẻ thù trong chiến lược “Diễn biến hòa bình”. Đội ngũ CBCT góp phần làm rõ bản chất tốt đẹp của QĐND Việt Nam, của BĐBP, là một lực lượng chính trị tự giác đứng vững trên lập trường của Đảng, tham gia tích cực vào cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận. Do đó, đội ngũ này càng phải cố gắng phấn đấu học tập và rèn luyện nâng cao nhận thức, giữ vững mục tiêu, lý tưởng chiến đấu.

Bốn là, góp phần tạo môi trường lành mạnh để bồi dưỡng, giáo dục nhân cách cho CBCS ở đồn Biên phòng. Là chủ thể tích cực, hoạt động của đội ngũ CBCT có vai trò to lớn trong xây dựng môi trường ở các đồn Biên phòng. Trong đó, hoạt động đấu tranh chống PCTH QĐ của họ góp phần to lớn làm “sạch” môi trường chính trị tư tưởng, lý luận; giáo dục, bồi dưỡng nhân cách, tạo khả năng “miễn dịch” với các tư tưởng sai trái, phản động cho CBCS ở đơn vị cơ sở. Đội ngũ CBCT có cả về tri thức, kỹ năng, phương pháp hoạt động... và cả tình cảm, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng nên có tác dụng rất lớn trong giáo dục, rèn luyện CBCS. Họ có năng lực truyền thụ tri thức, kỹ năng hoạt động..., có hành vi gương mẫu, lời nói đi đôi với việc làm, là tấm gương mẫu mực cho CBCS trong đơn vị noi theo.

Hoạt động đấu tranh chống PCTH QĐ của đội ngũ CBCT có tính chiến đấu cao, có giá trị giáo dục sâu sắc, được thể hiện thường xuyên trong quá trình công tác của họ. Chính vì vậy, hoạt động đó góp phần xây dựng, củng cố tinh thần đấu tranh phê bình và tự phê bình trong đơn vị, tạo môi trường thuận lợi cho giáo dục, rèn luyện CBCS. Từ đó, góp phần khắc phục các biểu hiện bàng quan, nể nang, né tránh phê bình những khuyết điểm của đồng đội, phê bình kiểu “đao to búa lớn”, vì mục đích vụ lợi; hoặc chỉ biết “phê” mà không chịu “tự phê”; nhằm đạt mục đích vừa khắc phục sai lầm, vừa tạo sự đoàn kết, thống nhất trong đơn vị. Đây là những điều kiện thuận lợi để bồi dưỡng, giáo dục nhân cách cho CBCS ở đồn Biên phòng.

Nguyễn Tiến Lượng

Bình luận

ZALO