Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 24/09/2023 03:43 GMT+7

Phát huy vai trò của BĐBP trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng

Biên phòng - Biên giới quốc gia là thiêng liêng, bất khả xâm phạm; quản lý, bảo vệ biên giới có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền quốc gia. Tuy nhiên, hiện nay, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đang ra sức chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng, trong đó có vấn đề chủ quyền lãnh thổ (CQLT), an ninh biên giới quốc gia (ANBGQG). Do vậy, phát huy vai trò của BĐBP trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng (KGM) về vấn đề CQLT, ANBGQG là vấn đề có ý nghĩa hết sức quan trọng trong tình hình hiện nay.

Cán bộ BĐBP Cao Bằng tuyên truyền, vận động nhân dân ở khu vực biên giới chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tích cực tham gia cùng BĐBP trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia. Ảnh: Trần Đức

Trong những năm qua, các đơn vị BĐBP đã tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý của cấp ủy, chính quyền địa phương. Đồng thời, tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất nhiều chủ trương, giải pháp bảo vệ vững chắc CQLT, ANBGQG; làm tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới; thường xuyên duy trì quan hệ tốt với lực lượng bảo vệ biên giới nước láng giềng, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển; tích cực tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương các cấp trong việc xây dựng phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh ở khu vực biên giới.

Tuy nhiên, hiện nay, các thế lực thù địch, phản động cơ hội chính trị triệt để lợi dụng mạng xã hội, internet để đăng tải những thông tin sai sự thật, hòng bẻ lái dư luận và kích động người dân nhằm mục đích xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước, chia rẽ mối quan hệ giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước và Quân đội. Cụ thể, các đối tượng quy chụp lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước ta “phản ứng chậm” hoặc “né tránh, không dám đối đầu, đang tâm để CQLT quốc gia bị đe dọa”... Mưu đồ cốt lõi của những luận điệu sai trái này là khiến lòng dân mất yên, dần mất niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; phủ nhận vai trò, công sức của các lực lượng, trong đó có BĐBP trong bảo vệ, gìn giữ biên cương của Tổ quốc.

Càng nguy hiểm hơn khi nhiều đối tượng phản động lợi dụng vấn đề CQLT, trong đó có chủ quyền biên giới, biển, đảo để kích động, kêu gọi người dân “xuống đường” biểu tình thể hiện lòng yêu nước, từ đó gây mất an ninh, trật tự xã hội và kiếm cớ để tiếp tục chống phá. Một thực tế khác cần nhìn nhận, đó là trong khi đa số người dân nhận thức đúng đắn về quan điểm, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước trong bảo vệ CQLT quốc gia, thì vẫn còn khá nhiều người “sập bẫy”, chủ yếu là những người mới hoặc ít tiếp xúc với internet, mạng xã hội, trong đó có giới trẻ. Sự thiếu nhận thức đúng đắn về chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước khiến họ chưa kịp chắt lọc thông tin đúng - sai, dễ bị cuốn vào “ma trận phản động” trên internet, mạng xã hội của các thế lực thù địch. Đây chính là những mầm mống, phương thức để các thế lực thù địch thực hiện âm mưu thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, gây bạo loạn trong nước, tạo cớ can thiệp từ bên ngoài.

Trước sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ, thời gian tới, các thế lực thù địch, phản động sẽ tiếp tục đẩy mạnh hành vi lợi dụng internet và mạng xã hội để chống phá, xuyên tạc nền tảng tư tưởng của Đảng, trong đó có vấn đề CQLT, ANBGQG. Đây là cuộc đấu tranh mang tính lâu dài, phức tạp; việc xác định tư tưởng, sự chuẩn bị tâm thế và lực lượng luôn được đề cập tại văn kiện Đại hội Đảng các nhiệm kỳ. Do vậy, phát huy vai trò của BĐBP trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên KGM về vấn đề CQLT, ANBGQG hiện nay là hết sức cần thiết. Để thực hiện tốt nhiệm vụ đó, cần quán triệt và thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Một là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là cấp ủy, chỉ huy các cấp về vị trí, vai trò của biên giới quốc gia; đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch trên KGM về vấn đề CQLT, ANBGQG. Đây là giải pháp quan trọng để đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch trên KGM về vấn đề CQLT, ANBGQG. Bởi, nhận thức có vai trò đặc biệt quan trọng trong hoạt động thực tiễn của con người và tổ chức. Nhận thức đúng là cơ sở để mỗi người xây dựng tư tưởng và ý chí quyết tâm cao, hạn chế được sai lầm, khuyết điểm trong hành động; đối với tổ chức, nhận thức đúng là cơ sở để thống nhất tư tưởng và chỉ đạo hành động.

Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên KGM về vấn đề CQLT, ANBGQG hiện nay chỉ có thể đạt chất lượng hiệu quả cao khi chủ thể và các tổ chức, lực lượng có nhận thức sâu sắc, đầy đủ về vị trí, vai trò cũng như nhận thức sự cần thiết phải đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên KGM về vấn đề CQLT, ANBGQG. Theo đó, cấp ủy, chỉ huy của các cơ quan, đơn vị BĐBP cần quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP và của cấp ủy, chính quyền các địa phương về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch trên KGM về vấn đề CQLT, ANBGQG.

Hai là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên KGM về vấn đề CQLT, ANBGQG.

Cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp trong BĐBP cần thường xuyên quán triệt và nắm chắc các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng và Nhà nước về đấu tranh bảo vệ CQLT, ANBGQG; kịp thời cung cấp thông tin, “chỉ thị mục tiêu” và định hướng để đấu tranh kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm. Chỉ đạo thành lập, kiện toàn nhân sự và đẩy mạnh hoạt động của Ban Chỉ đạo 35, Lực lượng 47; tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, các luận điệu xuyên tạc đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về vấn đề CQLT, ANBGQG trên KGM.

Ba là, phát huy vai trò, trách nhiệm của Ban Chỉ đạo 35 và Lực lượng 47 BĐBP tỉnh, nòng cốt, đi đầu trong đấu tranh, phản bác với những quan điểm sai trái, thù địch trên KGM về vấn đề CQLT, ANBGQG.

Thực tiễn trong những năm qua cho thấy, hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 và Lực lượng 47 của BĐBP từng bước được củng cố, kiện toàn, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm. Công tác nắm bắt, đánh giá tình hình tư tưởng, dư luận xã hội được triển khai sâu rộng, công tác thông tin, tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc trên mạng xã hội được tăng cường với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Qua đó, kịp thời tuyên truyền, định hướng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của Quân đội và BĐBP, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, chiến sĩ các đơn vị, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên KGM về vấn đề CQLT, ANBGQG là trách nhiệm của mọi tổ chức, lực lượng và cá nhân. Trong đó, Ban Chỉ đạo 35 và Lực lượng 47 tại các đơn vị là lực lượng nòng cốt, tiên phong. Do vậy, cần chú trọng bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ được giao nhiệm vụ chuyên trách đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các đối tượng phản động, thế lực thù địch; bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, chính sách, quan điểm của Đảng. Những cán bộ, đảng viên được lựa chọn phải là những người có trình độ chuyên sâu về lý luận, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có khả năng lập luận, xâu chuỗi các vấn đề, am hiểu về công nghệ thông tin.

Bốn là, phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ BĐBP trong đấu tranh, phản bác với những quan điểm sai trái, thù địch trên KGM về vấn đề CQLT, ANBGQG.

Hiện nay, ứng dụng internet và mạng xã hội đã phổ biến trong công tác, học tập và sinh hoạt của giới trẻ, trong đó có cán bộ, chiến sĩ BĐBP. Bên cạnh thông tin tích cực, các bạn trẻ cũng dễ dàng tiếp xúc với những thông tin trái chiều, có nội dung chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch. Tuy nhiên, không phải ai cũng có khả năng kiên định hoặc nhận thức đúng bản chất của những thông tin đó, nên không ít thanh niên dễ bị lôi kéo, kích động.

Do đó, tổ chức Đoàn các cấp cần chủ động nắm, dự báo, báo cáo, cung cấp thông tin về hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; gắn bồi dưỡng nâng cao năng lực đấu tranh với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao phẩm chất, đạo đức cách mạng cho đoàn viên, thanh niên. Đồng thời, thường xuyên nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận, tâm trạng của cán bộ, đoàn viên, từ đó, có biện pháp tuyên truyền, giáo dục, định hướng, giải quyết hiệu quả, tránh để các thế lực thù địch, phản động có cơ hội lôi kéo, mua chuộc; kịp thời tuyên truyền, giáo dục, uốn nắn những thanh niên có biểu hiện tư tưởng lệch lạc, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Năm là, bảo đảm tốt hơn nữa về cơ chế, chính sách và cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ đấu tranh, phản bác với những quan điểm sai trái, thù địch trên KGM về vấn đề CQLT, ANBGQG.

Thực tiễn cho thấy, để phát huy vai trò của BĐBP trong công tác này, cần phải bảo đảm tốt hơn nữa về cơ chế, chính sách và cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ quá trình đấu tranh. Theo đó, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần phải tổ chức quán triệt sâu sắc, nắm vững các chế độ, chính sách đã được quy định trong các văn bản của Đảng, Nhà nước và Quân đội; gặp gỡ, động viên, khen thưởng kịp thời đối với những tập thể, cá nhân có thành tích trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên KGM.

Bùi Văn Cường

Bình luận

ZALO