Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 19/09/2021 10:02 GMT+7

Phát huy vai trò của BĐBP trong công tác dân vận

Biên phòng - Dân vận là một trong những nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng của Đảng, là điều kiện quan trọng góp phần bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đối với chính quyền và xã hội, tạo nên mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân. Công tác dân vận (CTDV) là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, mà trực tiếp là đội ngũ làm CTDV ở cơ sở, trong đó có cán bộ, chiến sĩ Biên phòng những người sống gần gũi, gắn bó với đồng bào các dân tộc thiểu số nơi biên giới, biển đảo.

ca-mau
Cán bộ, chiến sỹ Đồn BP Khánh Tiến (BĐBP Cà Mau) và thanh niên địa phương phát quang cỏ rậm lấn lòng đường giao thông nông thôn. Ảnh: Lê Khoa

Để nâng cao hiệu quả CTDV đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, đội ngũ cán bộ, chiến sĩ làm CTDV phải có uy tín cao, thuyết phục giỏi, "khéo" tuyên truyền. Trong những năm qua, mặc dù có nhiều cố gắng nhưng CTDV chưa làm được như Bác dạy. Nghị quyết Đại hội XII, Đảng ta chỉ rõ: "Công tác dân vận còn nhiều mặt hạn chế. Việc xây dựng, nhất là triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về CTDV còn chưa kịp thời, kém hiệu quả". Vẫn còn không ít tình trạng cán bộ, quan liêu, hách dịch, xa dân, không lắng nghe ý kiến, kiến nghị của người dân, phai nhạt về tư tưởng, đạo đức xuống cấp, thiếu khả năng tuyên truyền, thuyết phục...

Nghị quyết Đại hội XII của Đảng chỉ rõ: "Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tăng cường quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân". Thực tế cho thấy, nâng cao uy tín và hoàn thiện các khả năng tuyên truyền, thuyết phục là yêu cầu để mỗi cán bộ, chiến sĩ Biên phòng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng một cách có hiệu quả thiết thực. Uy tín cao, đây là phẩm chất hàng đầu của cán bộ, chiến sĩ BĐBP làm CTDV. Bởi, để được quần chúng hiểu, tin tưởng và làm theo thì người làm CTDV phải có uy tín. Muốn có được phẩm chất này đòi hỏi người cán bộ làm CTDV phải rèn luyện, "nói đi đôi với làm", đặt lợi ích nhân dân cao hơn lợi ích cá nhân.

Ngày nay, nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia đòi hỏi phải có đội ngũ cán bộ, chiến sĩ làm CTDV giỏi, nòng cốt là cán bộ, đảng viên. Nếu họ không có đủ uy tín thì không thể vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Bởi vậy, cấp ủy Đảng các cấp trong BĐBP cần nhạy bén, kiên quyết, sáng tạo, bám sát thực tiễn của từng địa phương, kịp thời đề ra các giải pháp phù hợp với tình hình mới, tạo sự đồng thuận, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị. Kiên quyết không bố trí những người không đủ năng lực, trình độ và không có uy tín làm CTDV trên những địa bàn trọng điểm. Uy tín của người làm CTDV, nhất là cán bộ, chiến sĩ BĐBP lại càng quan trọng, họ phải thực sự "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân" thì mới tiến hành thuyết phục, giáo dục, vận động nhân dân... có hiệu quả.

Trong quá trình tiến hành tuyên truyền, vận động nhân dân, nhất thiết mỗi cán bộ, chiến sĩ phải sử dụng những luận cứ, luận chứng khoa học bằng những dữ liệu, sự kiện, tài liệu, thực tế và nghiệp vụ công tác biên phòng để minh chứng cho vấn đề muốn truyền đạt là đúng đắn, có cơ sở. Bên cạnh đó, phải bằng những lập luận khoa học để bác bỏ những nhận thức, quan điểm, hành vi sai trái hình thành và củng cố những nhận thức, quan điểm, niềm tin đúng trong nhân dân. Ở kỹ năng này, cần thuyết phục bằng cả lời nói và việc làm, phải thống nhất trong nhận thức và hành động.

Thực tế, khi tiến hành công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhất thiết phải đi sâu vào đời sống của nhân dân, phải hiểu được ngôn ngữ, phong tục, tập quán của từng địa phương, từng dân tộc mới có thể thuyết phục hiệu quả. "Khéo" tuyên truyền là một trong những kỹ năng quan trọng của người cán bộ dân vận. Đảng ta yêu cầu: Đội ngũ cán bộ, đảng viên làm CTDV phải thật sự tin dân, trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân. Giải quyết kịp thời có hiệu quả những bức xúc, những kiến nghị chính đáng của nhân dân và khiếu nại, khiếu tố của công dân.

Sinh thời, Bác Hồ dạy: "Tuyên truyền là đem một việc gì nói cho dân hiểu, dân nhớ, dân theo, dân làm". Bác đòi hỏi mỗi cán bộ phải thực sự hiểu dân: "Dân ở đó sinh hoạt thế nào, ta cũng phải sinh hoạt như họ. Nếu dân dậy sớm mà mình ngủ trưa, dân đang làm việc mà mình nằm ngủ lì, thì sẽ bị dân ghét và ảnh hưởng xấu đến việc tuyên truyền. Thấy dân làm việc gì, bất kỳ to nhỏ, ta cũng ra tay làm giúp. Đó là cách gây cảm tình tốt nhất, nó sẽ giúp cho việc tuyên truyền kết quả gấp bội". Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, để đạt hiệu quả tuyên truyền, cán bộ dân vận cần nắm vững đối tượng và phân loại đối tượng, phải nâng cao khả năng dùng ngôn ngữ phù hợp với địa phương, vùng miền, dân tộc; hiểu được ít nhiều ngôn ngữ địa phương mới có thể vận động quần chúng có hiệu quả.

Người chỉ rõ: "Dân chúng không nhất luận như nhau, trong dân chúng cũng có nhiều tầng lớp khác nhau, trình độ khác nhau, ý kiến khác nhau, có lớp tiên tiến, có lớp lừng chừng, có lớp lạc hậu" và "bất kỳ nơi nào có quần chúng, thì nhất định có ba hạng người: Hạng hăng hái, hạng vừa vừa và hạng kém. Mà trong ba hạng đó, hạng vừa vừa, hạng ở giữa, nhiều hơn hết, hạng hăng hái và hạng kém đều ít hơn". “Do đó, mỗi cán bộ làm công tác dân vận phải không ngừng nâng cao kỹ năng tuyên truyền, mà cụ thể là phải nói được và làm được".

Dân vận "khéo" việc gì cũng xong, như vậy, làm CTDV phải vừa là khoa học, vừa là nghệ thuật. Mỗi cán bộ, chiến sĩ BĐBP làm CTDV phải thực sự có phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", cần thiết nhất là uy tín để thu hút quần chúng, đồng thời phải không ngừng hoàn thiện các kỹ năng, phải giỏi thuyết phục, khéo léo khi tuyên truyền, biết vận dụng trong từng hoàn cảnh khác nhau, đối tượng khác nhau, từng địa phương khác nhau. Quá trình này phải được bồi dưỡng, rèn luyện và được trưởng thành trong hoạt động thực tiễn tuyên truyền, vận động quần chúng.

Đại tá, PGS, TS KHQS Trần Nam Chuân - (Viện Chiến lược Quốc phòng, Bộ Quốc phòng)

Bình luận

ZALO