Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ hai, 02/10/2023 10:51 GMT+7

Phát huy truyền thống, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia và xây dựng BĐBP

Biên phòng - Trải qua 40 năm xây dựng và trưởng thành, dưới dự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP và Bộ Tham mưu, các thế hệ cán bộ Phòng Pháp chế BĐBP luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, phát huy trí tuệ tập thể, tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài lực lượng, tham mưu cho Bộ Tư lệnh BĐBP báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia (BGQG) và xây dựng BĐBP.

Phòng Pháp chế BĐBP họp triển khai nhiệm vụ xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều Luật BPVN. Ảnh: Trần Đức

Phòng Pháp chế BĐBP được thành lập ngày 25-5-1981, với chức năng tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP về công tác pháp chế, cải cách hành chính với những nhiệm vụ quan trọng sau: Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) về quản lý, bảo vệ BGQG, xây dựng BĐBP; rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL, quy phạm nội bộ trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng, quản lý, bảo vệ BGQG; nghiên cứu tham gia các văn bản QPPL liên quan do các Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị gửi xin ý kiến; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác pháp điển, hợp nhất văn bản QPPL; thẩm định các dự thảo văn bản quy phạm nội bộ và các hợp đồng kinh tế do các cơ quan, đơn vị soạn thảo; kiểm tra, xử lý văn bản QPPL, quy phạm nội bộ; sơ, tổng kết các văn bản QPPL và theo dõi tình hình thi hành pháp luật về quản lý, bảo vệ BGQG; trợ giúp pháp lý, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trong BĐBP.

40 năm qua, Phòng Pháp chế BĐBP đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng Bộ Tư lệnh, Bộ Quốc phòng (BQP) và các Bộ, ngành liên quan soạn thảo, trình cấp có thẩm quyền ký, ban hành hơn 100 văn bản QPPL và văn bản hướng dẫn thi hành; trong đó có 2 dự án luật (Luật BGQG và Luật Biên phòng Việt Nam (BPVN)); Pháp lệnh BĐBP; 25 nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 77 thông tư của Bộ trưởng BQP về công tác quản lý, bảo vệ BGQG, khu vực biên giới (KVBG), cửa khẩu, đối ngoại biên phòng, xử lý vi phạm hành chính và xây dựng lực lượng BĐBP.

Các văn bản QPPL do Phòng Pháp chế BĐBP tham mưu ban hành, đã thực sự đi vào cuộc sống, đáp ứng yêu cầu thực tiễn nhiệm vụ công tác biên phòng, từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật về quản lý, bảo vệ BGQG, làm căn cứ pháp lý để xác định trách nhiệm của các Bộ, ngành, chính quyền địa phương các cấp, lực lượng chức năng ở KVBG, cửa khẩu trong phối hợp thực thi nhiệm vụ biên phòng và đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở các KVBG, cửa khẩu.

Bên cạnh đó, Phòng Pháp chế BĐBP luôn tích cực nghiên cứu tham gia, đóng góp hàng trăm dự thảo văn bản QPPL liên quan đến lĩnh vực quân sự, quốc phòng, xây dựng, quản lý, bảo vệ BGQG, xây dựng BĐBP do các Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị gửi xin ý kiến. Các ý kiến tham gia, đề xuất của BĐBP có chất lượng được các cơ quan soạn thảo tiếp thu, bổ sung phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của BĐBP vào các dự án luật, các văn bản QPPL của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có liên quan đến xây dựng, quản lý, bảo vệ BGQG, KVBG, cửa khẩu.

Đặc biệt, trong thời gian qua, Phòng Pháp chế BĐBP đã tích cực, chủ động tham mưu cho Bộ Tư lệnh, Quân ủy Trung ương, BQP giữ vững chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của BĐBP khi tham gia các dự án luật có liên quan trong chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội như: Luật BPVN; Luật Công an nhân dân; Luật Dân quân tự vệ; Luật Phòng, chống ma túy; Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Luật Phòng, chống mua bán người; Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự; Luật Tạm giữ, tạm giam...

Ngoài nhiệm vụ trên, Phòng Pháp chế BĐBP còn được Bộ Tư lệnh BĐBP giao thực hiện các kế hoạch giám sát của các Ủy ban của Quốc hội như: Giám sát thi hành Pháp lệnh BĐBP; kết quả thi hành pháp luật về cơ cấu tổ chức, một số chế độ, chính sách chủ yếu đối với người hưởng lương trong BĐBP và bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật quân sự; kết quả việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với cá nhân, tổ chức khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản trong phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh; giám sát thực hiện quyền hạn điều tra của BĐBP.

Trong những năm qua, công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL, quy phạm nội bộ, hợp nhất, pháp điển, kiểm tra, xử lý văn bản trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ BGQG, xây dựng BĐBP được chú trọng; qua đó, Phòng Pháp chế BĐBP đã kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền bãi bỏ các văn bản hết hiệu lực và sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản QPPL đảm bảo thống nhất trong hệ thống pháp luật và phù hợp với yêu cầu thực tiễn nhiệm vụ công tác biên phòng; công tác thẩm định, phối hợp thẩm tra các văn bản quy phạm nội bộ, các hợp đồng kinh tế trước khi trình Thủ trưởng Bộ Tư lệnh BĐBP đã đi vào nền nếp, đảm bảo chặt chẽ về căn cứ pháp lý, trình tự, thủ tục và có tính khả thi cao, đáp ứng yêu cầu trong chỉ đạo, điều hành của Bộ Tư lệnh BĐBP và các cơ quan, đơn vị BĐBP.

Với vai trò là Thường trực Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Bộ Tư lệnh BĐBP, hàng năm, Phòng Pháp chế BĐBP đã phối hợp chặt chẽ với Cục Chính trị BĐBP, các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, nội dung chương trình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, đem lại hiệu quả cao, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật của cán bộ, chiến sĩ BĐBP và cán bộ, nhân dân ở KVBG.

Là một trong những cơ quan thuộc Khối Nội chính Bộ Tư lệnh BĐBP, trong những năm qua, Phòng Pháp chế BĐBP luôn chủ động, tích cực thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp, Thanh tra Quốc phòng BĐBP giải quyết, xử lý các vụ việc liên quan đến chấp hành kỷ luật, pháp luật trong BĐBP; tư vấn, hỗ trợ pháp lý các vấn đề có liên quan đến cơ quan, đơn vị BĐBP, góp phần thực hiện nhiệm vụ chung của Khối.

Năm 2021 và những năm tiếp theo, với nhiệm vụ xây dựng 4 văn bản quy định chi tiết Luật BPVN (2 nghị định, 2 thông tư) và các đề án, dự án triển khai thi hành Luật được Chính phủ, BQP, Bộ Tư lệnh BĐBP giao, với tinh thần tích cực, chủ động, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, Phòng Pháp chế BĐBP tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong 40 năm qua, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về biên phòng, tạo cơ sở pháp lý vững chắc để các cấp, các ngành, các lực lượng, trong đó, BĐBP là lực lượng nòng cốt, chuyên trách quản lý, bảo vệ BGQG, KVBG; đảm bảo giữ vững chức năng thực hiện quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh, đối ngoại và chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức duy trì an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở KVBG, cửa khẩu.n

40 năm qua, Phòng Pháp chế BĐBP được BQP, Bộ Tư pháp tặng 23 Bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ; được Bộ Tư lệnh BĐBP, Bộ Tham mưu tặng 46 Bằng khen, Giấy khen. Nhiều năm liền, Phòng Pháp chế BĐBP được tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng. Đặc biệt, năm 2020, đơn vị được BQP tặng 5 Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong tham gia xây dựng Luật BPVN và thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng văn bản QPPL trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng; Bộ Tư lệnh BĐBP tặng 15 Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Luật BPVN và xây dựng Nghị định số 96/2020/NĐ-CP ngày 24-8-2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ BGQG.

Thượng tá Trương Vũ Bình, Trưởng phòng Pháp chế BĐBP

Bình luận

ZALO