Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ bảy, 18/05/2024 01:27 GMT+7

Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15-10-1930/15-10-2020)

Phát huy truyền thống công tác dân vận của Đảng, tỏa sáng hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới

Biên phòng - Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định công tác dân vận (CTDV) là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước; là điều kiện quan trọng bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân; tập hợp, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân, tạo phong trào cách mạng rộng lớn để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Tăng thiết giáp 416 (Quân khu 9) giúp đồng bào Khmer ở xã Vĩnh Trung, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang gặt lúa chạy lũ. Ảnh: Báo QĐND

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công (1), hơn 75 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự đùm bọc, che chở, nuôi dưỡng của nhân dân, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn “trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Ở đâu gian khó, hiểm nguy, ở đó có bộ đội sát cánh cùng với nhân dân, không quản gian khổ, hy sinh để bảo vệ tính mạng và cuộc sống bình yên của nhân dân. Hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” đã thực sự trở thành phẩm chất cao quý, tạo sức lan tỏa lớn trong xã hội, làm sâu sắc hơn quan hệ gắn bó máu thịt quân-dân, góp phần tăng cường, củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, xứng đáng là Quân đội của nhân dân, Quân đội trong lòng dân.

CTDV của Quân đội là một bộ phận CTDV của Đảng, luôn thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Quân đội ta là quân đội nhân dân, do dân đẻ ra, vì dân mà chiến đấu”(2); “Mình đánh giặc là vì dân(3). Nhưng mình không phải là “cứu tinh” của dân, mà mình có trách nhiệm phụng sự nhân dân. Ngay từ những ngày đầu mới thành lập, Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân vừa tác chiến, vừa tuyên truyền xây dựng cơ sở chính trị, căn cứ địa cách mạng, dựa vào dân, tin ở dân, gắn bó với dân, tuyên truyền giác ngộ nhân dân, tổ chức tập hợp và hướng dẫn quần chúng nhân dân đấu tranh giành chính quyền, cùng với toàn dân, chớp thời cơ khởi nghĩa vũ trang, giành chính quyền, lập nên nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, dưới sự lãnh đạo của Đảng, CTDV của Quân đội tập trung xây dựng cơ sở chính trị, đẩy mạnh chiến tranh du kích vùng sau lưng địch, kết hợp với công tác binh vận mở rộng vùng giải phóng làm tan rã hàng ngũ tề ngụy, đánh bại âm mưu “dùng người Việt đánh người Việt”, “lấy chiến tranh nuôi chiến tranh” của thực dân Pháp, tạo thế và lực cho tác chiến quy mô lớn và xây dựng các đại đoàn chủ lực đầu tiên, động viên và huy động toàn dân dốc sức, giành thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, mà đỉnh cao là Chiến thắng Điện Biên Phủ, “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, CTDV của Quân đội góp phần tuyên truyền, vận động, tổ chức những phong trào cách mạng rộng lớn, động viên sức người, sức của, huy động được sức mạnh của toàn dân tộc. Ở miền Nam, Quân Giải phóng làm tốt công tác địch vận, bảo vệ dân, mở rộng vùng giải phóng, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, tạo nên thế và lực cho cách mạng. Đồng thời, kịp thời đề ra các biện pháp binh-địch vận độc đáo, sáng tạo, góp phần làm tan rã ngụy quân, ngụy quyền, đưa công tác binh-địch vận trở thành một mũi tiến công chủ yếu, một vấn đề cơ bản trong công tác vận động cách mạng ở miền Nam; góp phần làm tăng thế và lực của quân và dân ta, đẩy địch vào khủng hoảng, tan rã, sụp đổ nhanh chóng; cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân “đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Trong những năm tháng đó, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, các phong trào “Ba sẵn sàng”, “Ba đảm đang”, “Năm xung phong”... đã phát triển mạnh mẽ, tạo nên bầu nhiệt huyết cách mạng sôi động trong nhân dân cả nước, tất cả vì độc lập, tự do và thống nhất Tổ quốc. Nhiều cán bộ, chiến sĩ đã chịu đựng hy sinh, gian khổ, kiên cường bám dân để thực hiện xuất sắc nhiệm vụ Đảng giao, được nhân dân tin tưởng, che chở, đùm bọc, chia ngọt sẻ bùi như con em trong gia đình.

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, quán triệt các Nghị quyết Đại hội lần thứ IV, V của Đảng, CTDV của Quân đội góp phần xây dựng cơ sở chính trị các địa phương nhất là các vùng mới giải phóng, tuyên truyền vận động nhân dân xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và làm tròn nhiệm vụ quốc tế giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng. Trong những năm đổi mới xây dựng chủ nghĩa xã hội, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 8 (khóa XI) về đổi mới công tác quần chúng, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân, các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về công tác quần chúng, CTDV của Quân đội được triển khai toàn diện, đồng bộ; qua đó, thực sự làm chuyển biến nhận thức của nhân dân về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, nâng cao cảnh giác cách mạng, góp phần làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên từng địa bàn, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biển, đảo của Tổ quốc.

Quán triệt, thực hiện các nghị quyết của Đảng, Quân ủy Trung ương, CTDV của Quân đội được triển khai đồng bộ, toàn diện, thực chất, vững chắc, có chiều sâu, phù hợp với tình hình thực tiễn, đạt hiệu quả thiết thực. Các cơ quan, đơn vị đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị-xã hội, các ban, ngành ở Trung ương và địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”, “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, Hành trình “Quân đội chung tay vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau”, Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân”, “Hải quân nhân dân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”, “Nâng bước em tới trường”, “Bò giống giúp người nghèo nơi biên giới”, “Con nuôi đồn biên phòng”, “Tết quân dân” và nhiều mô hình mới, phù hợp thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị; gắn chặt với phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam... Tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở và “thế trận lòng dân” vững chắc; phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giảm nghèo bền vững; phối hợp xử lý có hiệu quả các tình huống phức tạp; phát huy tốt vai trò nòng cốt, kịp thời có mặt ở những nơi xung yếu, hiểm nguy, giúp nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, sự cố môi trường, cứu hộ, cứu nạn.

Trong 5 năm gần đây, toàn quân đã tổ chức hơn 7.000 tổ CTDV, cử hơn 62.000 lượt cán bộ giúp cấp ủy, chính quyền các địa phương, củng cố trên 12.000 chi bộ và tổ chức chính trị-xã hội ở vùng trọng điểm quốc phòng, an ninh; đào tạo nghề cho gần 22.000 người, tạo việc làm gần 9.000 lao động; giúp gần 700 xã hoàn thành tiêu chí quốc phòng, an ninh; 867 xã, 126 huyện trên cả nước hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới; xây dựng gần 6.000 nhà tình nghĩa, phụng dưỡng thường xuyên 2.000 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, tặng gần 7.000 sổ tiết kiệm, tìm kiếm, quy tập hơn 1.000 hài cốt liệt sĩ, xét duyệt gần 2 triệu người tham gia kháng chiến... Thực hiện tốt vai trò nòng cốt, xung kích đi đầu trong phòng, chống dịch bệnh, thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục sự cố môi trường(4). Đặc biệt, trong phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua, Quân đội đã triển khai hàng trăm điểm, tiếp nhận, cách ly hơn 120 nghìn người; tổ chức gần 2 nghìn tổ chốt, với hơn 1 vạn cán bộ, chiến sĩ, kiểm soát chặt chẽ cửa khẩu, đường mòn, lối mở ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập trên toàn tuyến biên giới, được nhân dân tin cậy, yêu mến, Đảng, Nhà nước và bè bạn quốc tế ghi nhận, đánh giá cao, đã tiếp tục làm tỏa sáng phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới. Tổng kết phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” giai đoạn 2016-2020, toàn quân có hơn 14.000 tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu; Quân đội được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Tiếp tục phát huy truyền thống CTDV của Đảng, CTDV trong Quân đội làm hết sức mình vì nhân dân, là trách nhiệm chính trị cao quý, nghĩa vụ và tình cảm thiêng liêng của Quân đội đối với nhân dân, tiếp tục tỏa sáng hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”; đúng như lời khen ngợi của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI: “Cán bộ, chiến sĩ luôn gắn bó máu thịt với nhân dân; tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, giúp dân xóa đói, giảm nghèo; phối hợp xử lý có hiệu quả các tình huống phức tạp, nhất là trên những địa bàn chiến lược, trọng yếu về quốc phòng, an ninh. Đồng thời, Quân đội luôn là lực lượng nòng cốt, xung kích đi đầu trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục sự cố môi trường; qua đó, ngày càng làm sâu sắc hơn, tỏa sáng hơn phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình mới; khẳng định vai trò của “Đội quân chiến đấu-đội quân công tác-đội quân lao động sản xuất”. Đặc biệt, trong phòng, chống dịch Covid-19, thời gian qua cũng như hiện nay, cán bộ, chiến sĩ toàn quân thực sự là chỗ dựa vững chắc, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, xứng đáng là Quân đội của nhân dân, Quân đội trong lòng dân”.

Những năm tới, tình hình thế giới dự báo tiếp tục diễn biến nhanh chóng, khó đoán định; mâu thuẫn cơ bản của thời đại vẫn tiếp tục tồn tại; các yếu tố an ninh phi truyền thống, nhất là an ninh mạng, khủng bố, thiên tai, dịch bệnh vẫn tiếp diễn phức tạp. Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển mạnh mẽ, tạo thời cơ và đột phá trên nhiều lĩnh vực nhưng cũng đặt ra nhiều khó khăn, thách thức. Trong nước, tình hình biên giới, biển, đảo và một số địa bàn chiến lược tiềm ẩn nhiều nhân tố gây mất ổn định, các thế lực thù địch tiếp tục lợi dụng vấn đề “dân tộc”, “tôn giáo”, “dân chủ”, “nhân quyền”, đẩy mạnh “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa” Quân đội, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, kích động chia rẽ Đảng, Nhà nước, Quân đội với nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả CTDV của Quân đội trong tình hình mới, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp cần quán triệt thực hiện nghiêm túc giải pháp lãnh đạo CTDV được xác định trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhất là quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI: “Tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả CTDV, củng cố ngày càng sâu sắc hơn mối quan hệ đoàn kết, gắn bó máu thịt với nhân dân, góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng; thực hiện tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất”; trong đó cần nắm vững và thực hiện tốt một số định hướng chính sau đây:

Một là, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ về CTDV trong tình hình mới.

Tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc, hiệu quả tư tưởng Hồ Chí Minh, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về CTDV, trọng tâm là Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3-6-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với CTDV trong tình hình mới; Nghị quyết số 49-NQ/QUTW ngày 26-1-2015 của Quân ủy Trung ương về tăng cường và đổi mới CTDV của Quân đội trong tình hình mới; Quy định của Bộ Quốc phòng về tổ chức và hoạt động của tổ CTDV ở đơn vị cơ sở trong Quân đội nhân dân Việt Nam và thực hiện có hiệu quả 5 chuẩn mực “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp cần nhận thức đúng, đề cao trách nhiệm, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị thường xuyên làm tốt CTDV. Hiệu quả CTDV là một trong những tiêu chí đánh giá xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện. Các cơ quan, trước hết là cơ quan chính trị nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, chỉ đạo, hướng dẫn và phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương khảo sát, đánh giá tình hình, xây dựng và triển khai các hoạt động dân vận trên địa bàn một cách thiết thực, phù hợp. Thường xuyên quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ ý nghĩa, nội dung, phương pháp tiến hành CTDV; kiên quyết khắc phục các biểu hiện xem nhẹ, coi CTDV là việc của cơ quan chính trị và cán bộ dân vận chuyên trách; kịp thời phát hiện và xử lý những nhận thức và hành động không đúng về CTDV, nhất là vi phạm kỷ luật CTDV.

Hai là, thường xuyên bám sát tình hình địa bàn, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, chủ động tham mưu đề xuất đúng, trúng, kịp thời nâng cao hiệu quả CTDV trong các nhiệm vụ.

Thường xuyên nắm chắc tình hình, chủ động xây dựng, bổ sung kế hoạch, phương án phối hợp xử trí tình huống, đặc biệt khi xảy ra sự việc phức tạp, không để lan rộng, kéo dài. CTDV của Quân đội cần hướng mạnh về cơ sở, tích cực nghiên cứu, giải quyết các vấn đề mới nảy sinh; chú trọng đổi mới nội dung, phương thức, biện pháp CTDV vùng đô thị, các khu công nghiệp, khu chế xuất trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; phát huy vai trò Quân đội tham gia giải quyết vụ việc phức tạp vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng tôn giáo và bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo trong tình hình mới.

Tiếp tục đổi mới, tăng cường đầu tư kinh phí nâng cao chất lượng hoạt động phối hợp giữa các lực lượng, tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh; phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII, Chỉ thị số 87-CT/QUTW ngày 8-7-2016 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới và các phong trào do địa phương phát động. Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, phát triển và nhân rộng những mô hình, điển hình “Dân vận khéo”, “Đơn vị dân vận tốt”, cách làm hay, sáng tạo để tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong toàn quân, toàn quốc.

Ba là, tích cực nghiên cứu, triển khai CTDV phù hợp với từng loại hình cơ quan, đơn vị, kịp thời giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội nảy sinh.

Các cơ quan, đơn vị trong toàn quân cần xác định nội dung, hình thức tiến hành CTDV thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở, thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ “Dân vận không thể chỉ dùng báo chương, sách vở, mít tinh, khẩu hiệu, truyền đơn, chỉ thị mà đủ... phải vận động tất cả lực lượng của mỗi một người dân, không để sót một người dân nào”(5). Chủ động, nhạy bén và phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo, vùng biên giới, hải đảo. Tiếp tục đổi mới hình thức, biện pháp tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao cảnh giác cách mạng, kiên quyết đấu tranh vạch trần bản chất, âm mưu, thủ đoạn, những quan điểm sai trái, thù địch, những luận điệu xuyên tạc, bóp méo của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị. Thực hiện nhất quán chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước; tuyên truyền, vận động nhân dân không tin, không nghe theo kẻ xấu kích động, gây rối trật tự an toàn xã hội, vượt biên trái phép, tham gia các tổ chức bất hợp pháp và học, truyền đạo trái pháp luật. Thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế miền núi giai đoạn 2021-2030; tích cực tham gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới; phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn.

Bốn là, thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện làm tiền đề và điều kiện để tiến hành CTDV đạt hiệu quả tốt.

Các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm Quy chế dân chủ cơ sở, duy trì nền nếp đối thoại của cấp ủy, chỉ huy với cán bộ, chiến sĩ; lắng nghe, tiếp thu các ý kiến đóng góp của quần chúng trong cơ quan, đơn vị; những vấn đề còn chưa thống nhất cần phản ánh, kịp thời phúc đáp, giải trình, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong nội bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, hiệu quả điều hành của cấp ủy, chỉ huy các cấp. Thực hiện tốt các quy định về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo; phát huy vai trò các tổ chức quần chúng và hội đồng quân nhân tham gia giám sát, phản biện xã hội, tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới phương pháp tác phong công tác; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp; thực hiện tốt phong trào thi đua văn hóa công sở, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”.

Năm là, tập trung xây dựng cơ quan dân vận thật sự vững mạnh; lựa chọn, bố trí cán bộ làm CTDV có bản lĩnh, tâm huyết, năng lực và phẩm chất tốt.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Những người phụ trách dân vận cần phải óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói tay làm. Chứ không phải chỉ nói suông, chỉ ngồi viết mệnh lệnh. Họ phải thật thà, nhúng tay vào việc”(6). Các cơ quan, đơn vị cần tập trung xây dựng cơ quan dân vận, cán bộ dân vận đảm bảo số lượng, chất lượng; tiếp tục nghiên cứu những vấn đề về chế độ, chính sách và kinh phí bảo đảm cho CTDV, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thường xuyên quan tâm xây dựng, củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng, hoạt động của đội ngũ cán bộ, cơ quan dân vận các cấp; trong đó, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ dân vận chuyên trách là con em đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào các tôn giáo. Chủ động cập nhật những nội dung mới, bồi dưỡng, tập huấn kiến thức kinh tế-xã hội, dân chủ, pháp luật, dân tộc, tôn giáo; nâng cao trình độ, kỹ năng xử lý các tình huống cho cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm CTDV. Đảm bảo đội ngũ cán bộ dân vận có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, kiến thức, kinh nghiệm toàn diện, kiên quyết chống biểu hiện chủ quan, xem nhẹ CTDV. Các học viện, nhà trường trong Quân đội cần nghiên cứu, bổ sung nội dung, chương trình đào tạo về CTDV, tuyên truyền đặc biệt, công tác dân tộc, tôn giáo đưa vào giảng dạy cho các đối tượng.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về CTDV, những quan điểm, chủ trương, bài học kinh nghiệm của Đảng trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện CTDV 90 năm qua đã trở thành kim chỉ nam cho CTDV của quân đội. Giữ vững, kế thừa và phát huy truyền thống CTDV của Đảng, tiếp tục nâng cao hiệu quả CTDV của Quân đội trong tình hình mới, tăng cường đoàn kết, gắn bó máu thịt với nhân dân, giữ gìn, bồi đắp, phát huy tốt phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”; coi đây là trách nhiệm thiêng liêng, cũng là cội nguồn sức mạnh để toàn quân thực hiện tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất trong thời kỳ mới.

----------------------

(1)- Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb CTQG, Hà Nội 2011, tập 6, tr.234.

(2)- Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb CTQG, Hà Nội 2000, tập 5, tr.722.

(3)-Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb CTQG, Hà Nội 2000, tập 5, tr.410.

(4)-Toàn quân đã huy động trên 2 triệu lượt cán bộ, chiến sĩ và dân quân tự vệ, hơn 56.800 trang bị phương tiện cứu hộ, cứu nạn hơn 5.500 vụ/10.800 người.

(5)- Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb CTQG, Hà Nội 2011, tập 6, tr.232.

(6)- Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb CTQG, Hà Nội 2011, tập 6, tr.233, tr.234.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Bình luận

ZALO