Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 02/06/2023 08:55 GMT+7

Phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

Biên phòng - Xác định công tác giáo dục chính trị (GDCT), tư tưởng là nội dung quyết định để xây dựng bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, chiến sĩ (CBCS) và là cơ sở để xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, những năm qua, BĐBP Khánh Hòa luôn chú trọng đổi mới nội dung, hình thức giáo dục; phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên (BCV). Phóng viên Báo Biên phòng có cuộc phỏng vấn Đại tá Nhữ Mai Pháo, Chính ủy BĐBP Khánh Hòa về vấn đề này.

8kk
Đại tá Nhữ Mai Pháo. Ảnh: Hương Mai

PV: Thưa Chính ủy, công tác GDCT, tư tưởng cho CBCS là nhiệm vụ chính trị thường xuyên của các cấp ủy Đảng, người chỉ huy đơn vị. Công tác này được BĐBP Khánh Hòa triển khai như thế nào?

Đại tá Nhữ Mai Pháo: Những năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Khánh Hòa và cấp ủy, chỉ huy các đơn vị trong BĐBP tỉnh luôn xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ của công tác GDCT tư tưởng là phải luôn giữ vững định hướng chính trị, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ động, nhạy bén, bám sát đặc điểm tình hình nhiệm vụ, diễn biến tư tưởng của bộ đội; đề cao trách nhiệm của cấp ủy Đảng, vai trò chủ trì của chính ủy, chính trị viên, sự hướng dẫn của cơ quan chính trị, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chính trị các cấp. Đồng thời, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy kết hợp chặt chẽ đổi mới nội dung và hình thức, phương pháp, phương tiện giáo dục; kết hợp GDCT với quản lý tư tưởng, con người, giữa xây và chống, lấy giáo dục thuyết phục là chính; coi trọng vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Đặc biệt, từ khi triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới công tác GDCT tại đơn vị trong giai đoạn mới” của Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, các cơ quan, đơn vị đã chủ động đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục, tích cực đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện bảo đảm; coi trọng việc nắm, quản lý tình hình, diễn biến tư tưởng, dư luận trong đơn vị; kết hợp chặt chẽ giáo dục nhận thức với các phong trào hành động để quản lý quân nhân; duy trì có nền nếp các khâu, các bước: định hướng, quản lý, dự báo, đấu tranh và giải quyết tư tưởng. Đồng thời, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, bí thư, cơ quan chính trị, cán bộ chính trị và người chỉ huy các cấp; phối hợp với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể nhân dân các địa phương và gia đình quân nhân để giáo dục, quản lý bộ đội.

Nhờ đó, đội ngũ CBCS đơn vị luôn trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; nhận thức tốt về nhiệm vụ của đơn vị; có bản lĩnh chính trị vững vàng; có ý thức trách nhiệm, tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo, đoàn kết, thống nhất, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, nhất là các nhiệm vụ nguy hiểm, khó khăn, gian khổ; có thái độ kiên quyết đấu tranh, phê phán những quan điểm sai trái, cơ hội, thực dụng, chủ nghĩa cá nhân, tham ô và các biểu hiện tiêu cực khác.

Công tác GDCT, tư tưởng đã thực sự góp phần trực tiếp giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội, phát huy bản chất cách mạng, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống anh hùng của BĐBP, làm cho các đồn, hải đội, đại đội Biên phòng thực sự xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và nhân dân, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Nhiều năm liền, Đảng bộ BĐBP Khánh Hòa đạt trong sạch vững mạnh, BĐBP tỉnh được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất; Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP tặng thưởng Cờ thi đua xuất sắc, UBND tỉnh tặng Bằng khen.

PV: Được biết đội ngũ BCV là những nhân tố tích cực để BĐBP Khánh Hòa chuyển tải các nội dung GDCT, tư tưởng đến CBCS. Đồng chí nói rõ hơn về vấn đề này?

Đại tá Nhữ Mai Pháo: Đảng ủy, Bộ Chỉ huy và cấp ủy, chỉ huy các đơn vị trong BĐBP tỉnh thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng toàn diện công tác tuyên truyền miệng và hoạt động BCV. Đội ngũ BCV BĐBP Khánh Hòa luôn được củng cố, kiện toàn, gồm 25 đồng chí ở cơ quan và các đơn vị. Đội ngũ này được tuyển chọn và thường xuyên bồi dưỡng về phẩm chất, năng lực, kiến thức, nghiệp vụ tuyên truyền; được tạo điều kiện thuận lợi tự học tập nâng cao trình độ, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, tâm huyết với nghề nghiệp, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đội ngũ BCV kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền thường xuyên, định kỳ với thông báo nhanh qua giao ban, hội ý, sinh hoạt các tổ chức. Nội dung tuyên truyền của đội ngũ BCV tập trung vào những sự kiện quan trọng, cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật về chính trị, kinh tế, đối ngoại, quốc phòng-an ninh trên thế giới và trong nước, được dư luận quan tâm. Qua đó, đội ngũ BCV tuyên truyền, phân tích sâu sắc, làm rõ bản chất, nguyên nhân của tình hình, dự báo xu hướng; tích cực đấu tranh với những nhận thức hạn chế, biểu hiện tiêu cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, giữ vững trận địa chính trị tư tưởng của Đảng trong quân đội.

Có thể khẳng định, đội ngũ BCV trong BĐBP Khánh Hòa đã góp phần tích cực bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị, phẩm chất, đạo đức cách mạng, ý chí quyết tâm cao cho CBCS; phòng, chống có hiệu quả “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; bảo đảm cho BĐBP luôn vững vàng, kiên định, là lực lượng chính trị tin cậy, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

 PV:  Đồng chí có thể chia sẻ một số kinh nghiệm trong công tác GDCT của BĐBP Khánh Hòa?

Đại tá Nhữ Mai Pháo: Qua thực tiễn và hiệu quả công tác GDCT, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Khánh Hòa rút ra một số kinh nghiệm sau:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy sức mạnh tổng hợp trong tiến hành công tác GDCT, tư tưởng. Cấp ủy, chỉ huy các cấp phải thường xuyên tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, rà soát nắm thực trạng tình hình tư tưởng của CBCS trong cơ quan, đơn vị mình; phát hiện, chấn chỉnh kịp thời những hạn chế, khuyết điểm.

Nội dung lãnh đạo, chỉ đạo công tác GDCT, tư tưởng luôn cụ thể, bám sát kế hoạch, hướng dẫn, chỉ đạo của trên; tập trung giải quyết những vấn đề trọng tâm, khâu yếu, mặt yếu. Phát huy có hiệu quả vai trò tham mưu của cơ quan chính trị, cán bộ chính trị, đề cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ các cấp trong tiến hành công tác GDCT tư tưởng. Đồng thời, phải khắc phục tư tưởng xem nhẹ, coi công tác GDCT, tư tưởng là của cơ quan chính trị, cán bộ chính trị.

Coi trọng bồi dưỡng cho cán bộ các cấp, nhất là cán bộ phân đội về phương pháp, kinh nghiệm giải quyết những vấn đề tư tưởng nảy sinh trong đời sống, sinh hoạt của CBCS; kết hợp quản lý chặt chẽ con người với quản lý đơn vị, vũ khí, trang bị. Lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức quần chúng thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của đoàn viên, hội viên, quân nhân trong đơn vị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hai là, tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng các hình thức, phương pháp tổ chức GDCT tại đơn vị như: Học tập chính trị; sinh hoạt chính trị, tư tưởng; nghiên cứu chuyên đề của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp; Ngày Chính trị và văn hóa tinh thần; thông báo chính trị - thời sự, đọc báo, nghe đài, xem truyền hình...; đồng thời, nghiên cứu vận dụng thích hợp hình thức mới là học tập trên mạng In-tơ-nét.

Ba là, nâng cao chất lượng, hiệu quả nắm, đánh giá, phân loại và giải quyết tư tưởng ở đơn vị cơ sở, thực hiện tốt nội dung, yêu cầu các khâu, các bước của công tác quản lý tư tưởng ở đơn vị cơ sở, bảo đảm nắm chắc tình hình, diễn biến tư tưởng của bộ đội; phân tích, đánh giá, phân loại sát thực tế, giải quyết đúng đắn, kịp thời và có hiệu quả những vấn đề nảy sinh; phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của các tổ chức và CBCS trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Các cấp ủy và đơn vị cần làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, kết hợp chặt chẽ quản lý tư tưởng với quản lý bộ đội theo điều lệnh; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ học tập, sinh hoạt, công tác; chú trọng rèn luyện kỷ luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật quân đội, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. 

Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Kết hợp chặt chẽ công tác quản lý tư tưởng với công tác chính sách, công tác thi đua, khen thưởng, xây dựng, nhân điển hình tiên tiến trong đơn vị, cơ quan, nâng cao chất lượng xây dựng môi trường văn hóa, bảo đảm tốt tiêu chuẩn đời sống văn hóa tinh thần cho bộ đội.

Bốn là, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; tích cực đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đưa kết quả học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào nhận xét, đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên hằng năm. Coi trọng công tác, kiểm tra, giám sát đảng viên, tổ chức Đảng...

 PV: Xin cảm ơn đồng chí!

Hoa Hạ  (thực hiện)

Bình luận

ZALO