Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 01/10/2023 09:43 GMT+7

Phát huy sức mạnh tổng hợp, củng cố quốc phòng - an ninh khu vực biên giới biển

Biên phòng - Thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25/10/2013 của Ban Chấp hành Trung ương 8 khóa XI, Chương trình hành động của Đảng ủy BĐBP và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình về thực hiện “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Đảng ủy BĐBP Thái Bình đã xây dựng kế hoạch; chỉ đạo cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở triển khai thực hiện phù hợp, sát với đặc điểm, tình hình, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình.

Tổ công tác của Hải đội 2, BĐBP Thái Bình triển khai kế hoạch tuần tra, kiểm soát trên biển. Ảnh: Thu Minh

10 năm qua, Đảng ủy BĐBP Thái Bình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động và kế hoạch thực hiện Nghị quyết một cách nghiêm túc; huy động và phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp ủy, tổ chức đảng, làm chuyển biến tích cực từ nhận thức đến các hoạt động xây dựng phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực biên giới biển của tỉnh, gắn với củng cố quốc phòng - an ninh (QP-AN), bảo vệ Tổ quốc.

Đảng ủy BĐBP Thái Bình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo học tập, quán triệt, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương (QUTW), Đảng ủy BĐBP, Tỉnh ủy Thái Bình về công tác xây dựng Đảng; trọng tâm là: Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Qua đó, đã tạo được thống nhất trong nhận thức và hành động của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đồng thời, thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, kiện toàn các cấp ủy, tổ chức đảng vững mạnh về chính trị, tổ chức; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, chất lượng sinh hoạt đảng. Những kết quả trên đã góp phần thiết thực xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh luôn được các cấp, ngành ghi nhận, đánh giá cao, thường xuyên là đơn vị xuất sắc trong Cụm thi đua số 2 BĐBP, được Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương, Bộ Tư lệnh BĐBP và Tỉnh ủy, UBND tỉnh ghi nhận và tặng Cờ, Bằng khen.

Quán triệt quan điểm “Kết hợp giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường QP-AN trên các địa bàn chiến lược”, Đảng ủy BĐBP Thái Bình đã tích cực, chủ động phối hợp với các ngành, tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt chủ trương kết hợp QP-AN với kinh tế, kinh tế với QP-AN. Tập trung lãnh đạo duy trì nghiêm chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu; tăng cường các hoạt động tuần tra, kiểm soát quản lý, bảo vệ chủ quyền vùng biển, kết hợp bảo vệ các mục tiêu, công trình trên biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền, vùng biển và phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

Bên cạnh đó, Đảng ủy BĐBP Thái Bình đã chỉ đạo cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đơn vị văn hóa, coi việc lãnh đạo xây dựng đơn vị văn hóa là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Tổ chức tốt các đợt sinh hoạt chính trị hằng năm, nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết, ý thức trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ.

Trong công tác củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Đảng ủy, Bộ chỉ huy BĐBP Thái Bình chú trọng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản của Trung ương, các cấp, các ngành và địa phương trong phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển, triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của cấp trên và cấp mình.

Đảng ủy BĐBP Thái Bình còn thực hiện tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh nhiều chủ trương, giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tiềm lực về chính trị, gắn với xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với nền Biên phòng toàn dân vững mạnh, sẵn sàng đối phó với các tình huống về QP-AN trong khu vực phòng thủ tỉnh; phát huy sức mạnh tổng hợp và vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân trong thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW về xây dựng khu vực phòng thủ và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia, biên giới biển, đảo của Tổ quốc.

Trong những năm tới, để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Đảng ủy BĐBP Thái Bình xác định cần thực hiện tốt các nội dung sau:

Một là, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các cuộc vận động, chuyên đề, đề án của QUTW, Bộ Quốc phòng về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, chống chủ nghĩa cá nhân, các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong BĐBP tỉnh phải mẫu mực về phẩm chất đạo đức, lối sống; giữ gìn và phát huy phẩm chất, đạo đức “Bộ đội Cụ Hồ”.

Hai là, chủ động, phối hợp nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, nhất là trên biển, kịp thời tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Duy trì nghiêm chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu, kiên quyết không để xuất, nhập cảnh trái phép bằng đường biển; tổ chức huấn luyện, luyện tập các phương án, kế hoạch tác chiến bảo vệ biên giới…

Ba là, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức, năng lực của cấp ủy, các cơ quan, đơn vị, người chỉ huy, cán bộ chính trị trong việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và thống nhất cao trong Đảng bộ BĐBP tỉnh, nhân dân và các lực lượng vũ trang trong tỉnh về xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, có tiềm lực và sức mạnh toàn diện, phòng chống có hiệu quả âm mưu và thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới biển.

Bốn là, quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 17/1/2022 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 230-NQ/QUTW ngày 2/4/2022 của QUTW lãnh đạo thực hiện tổ chức QĐND Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo; Kết luận số 1249-KL/QUTW ngày 27/11/2019 của QUTW về chấp hành kỷ luật của toàn quân; Chỉ thị 173-CT/ĐU của Thường vụ Đảng ủy BĐBP về tăng cường giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, bảo vệ nội bộ, chấn chỉnh, khắc phục tình trạng vi phạm kỷ luật, pháp luật và đảm bảo an toàn trong BĐBP. Lấy kết quả xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật là một trong những tiêu chí quan trọng để xem xét, đánh giá công tác thi đua khen thường và xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân hằng năm.

Đại tá Vũ Kim Tấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP Thái Bình

Bình luận

ZALO